Ważne daty w historii szkoły


Przeminęły już wieki, a myśmy ostali,
burzom dziejów nie dali się zgnieść”

WAŻNE DATY W HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KWIDZYNIE

23 września 1958 – Powołanie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Tysiąclecia

22 lipca 1959 – Wmurowanie kamienia węgielnego na „Placu Orła Białego”

3 września 1961 – Uroczyste otwarcie Szkoły Tysiąclecia

1 września 1969 – Szkoła Tysiąclecia otrzymuje nazwę Szkoły Podstawowej nr 6

19 czerwca 1987 – Nadanie Szkole Sztandaru i imienia dra Władysława Gębika

3 września 1990 – Otwarcie nowego skrzydła szkoły – bloku nauczania początkowego

1 września 1993 – Wprowadzenie nauczania zintegrowanego w klasach I-III

1 września 2000 – Utworzenie pierwszej klasy integracyjnej

Hasło „Tysiąc szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego” przesłane ludziom pracy w Polsce przez ówczesnego sekretarza KC PZPR tow. Wł. Gomułkę dla uczczenia naszej Ojczyzny, przyjęte zostało także przez społeczność Kwidzyna i już 23 września 1958 roku z inicjatywy Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu powołano Komitet Budowy Szkoły Tysiąclecia. Utworzono równocześnie trzy sekcje: organizacyjną, propagandową i finansową. Zaraz po tym rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na ten cel, publikując, w trakcie jej trwania, wezwanie do ludności w postaci pisma okólnego z 15 stycznia 1959 r. Na konto budowy wpłacali wszyscy mieszkańcy miasta, okolicznych wsi, zakłady pracy, gospodarstwa rolne. Pierwsze składki na Fundusz Budowy Szkoły zaczęły wpływać w listopadzie 1958 r. do Banku Ludowego w Kwidzynie.

W styczniu 1959 roku powstał Krajowy Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół, który przyjął na siebie obowiązki koordynatora wysiłku społecznego. Dnia 1 i 3 maja 1959 r. przeprowadzano zbiórki uliczne, które wykazały ofiarność ludności. Organizowano też różne imprezy, a dochody przeznaczano na budowę szkoły.

Plac, na którym miała stanąć szkoła, nazywał się Placem Białego Orła. 22 lipca 1959 roku w tym miejscu w XV – tą rocznicę powstania Polski Ludowej wmurowano kamień węgielny. Dokonał tego Kazimierz Okuniewski – członek PWRN w Gdańsku.

Projekt szkoły opracowany został przez Państwowe Biuro Projektów w Gdańsku, budowę zaś powierzono Przedsiębiorstwu Budownictwa Terenowego w Kwidzynie.

Dnia 26 sierpnia 1961 r. odbyła się pierwsza Rada Pedagogiczna, której przewodniczył ówczesny kierownik szkoły – Alfons Mierzejewski. Grono liczyło wtedy 25 osób.

Uroczyste przekazanie szkoły odbyło się 3 września 1961 roku. Przecięcia wstęgi dokonał przewodniczący PWRN w Gdańsku Piotr Stolarek. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz społeczeństwa kwidzyńskiego, województwa i władz oświatowych: F. Herok – Wizytator Ministerstwa – wiceminister, Fr. Trynka – Kurator Okręgu Szkolnego Gdańskiego, S. Rombel – Inspektor Szkolny w Kwidzynie, Z. Maciejewski – z-ca Inspektora Szkolnego, E. Domaracki – Przew. Oddziału PKFJN w Kwidzynie, B. Klawczyński – z-ca Przew. PPRN w Kwidzynie.

Pierwszy rok szkolny w budynku nowo powstałej szkoły w 22 klasach rozpoczęło 867 uczniów (419 dziewcząt i 448 chłopców).

Jedna z ówczesnych uczennic Ala Sosnowska pisała w wypracowaniu:
„Nasza szkoła jest piękna, nowoczesna i jasna. (…) Kocham moją szkołę”.

Pierwszym kierownikiem szkoły został Alfons Mierzejewski, a w skład grona pedagogicznego weszło 25 nauczycieli. W szkole, staraniem kierownictwa, nastąpiły ogromne zmiany. Szkoła otrzymała 16 sal lekcyjnych, gabinet fizyko-chemiczny, biologiczny, salę gimnastyczną, gabinet lekarski, dentystyczny, kuchnię, pokój nauczycielski, świetlicę, bibliotekę, trzy pomieszczenia dla kierownictwa i administracji, 3 zaplecza na pomoce naukowe, pomieszczenie sklepiku szkolnego, pracownię zajęć technicznych dla dziewcząt (10 maszyn do szycia) i pracownię dla chłopców. Adaptowano Plac Białego Orła na boisko szkolne, wyposażono sale lekcyjne, unowocześniono szkołę.

Przekazanie szkoły do użytku wymagało urządzenia gabinetów i sal lekcyjnych, którymi z wielkim zapałem do pracy w nowej szkole zajęli się nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas. Wspólnie wykonano wiele rzeczy, które usprawniły pracę, pomogły uczniom i nauczycielom.

Na posiedzeniu drugiej Rady Pedagogiczne w dniu 7 września 1961 r. postanowiono zorganizować zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Utworzono kółka zainteresowań i przydzielono im opiekunów. Kółko gotowania prowadziła p. B. Gajdo, kółko kroju i szycia – p. G. Hawliczek, zajęcia techniczne i fotografowanie – p. S. Lipień, koło taneczne – p. K. Łukasiak, teatralne – p. J. Kosarzecka, biologiczne – p. S. Jasińska, fizyczno-chemiczne – p. J. Kerner, matematyczne – p. S. Pichliński, geograficzne – p. W. Kundzicz.

Od listopada 1961 r. rozpoczęły działalność organizacje uczniowskie. Jako pierwsze powstały – spółdzielnia uczniowska (pod opieką Stanisławy Wojciechowskiej) i Szkolna Kasa Oszczędności (prowadzona przez S. Pichlińskiego), której celem było wyrobienie w uczniach nawyku oszczędzania nie tylko kwot pieniężnych, ale i przedmiotów będących własnością osobistą i społeczną. Opiekunem PCK była p. J. Koszczka, LOP – p. B. Jasińska, TPPR – p. G. Hawliczek, ZHP (dziewczęta) – p. J. Kosarzecka. Od stycznia 1962 r. rozpoczęło swoją działalność Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, którego opiekunem została K. Łukasiak. Organizacja ta zajęła się dożywianiem uboższych dzieci, pomocą materialną i finansowaniem półkolonii.

W dniu 11 listopada 1961 r. na zebraniu rodziców wyłoniono Komitet Rodzicielski: Przewodniczący – p. Edward Domeracki (Prezes PSS w Kwidzynie), zastępcy: p. Jan Bodylewicz (dowódca JW w Kwidzynie) i p. Franciszek Bodurka (Sekretarz KP PZPR w Kwidzynie), skarbnik – p. Zbigniew Zabaryło. Członkowie Prezydium Komitetu Rodzicielskiego to: p. Kazimierz Strzała, Wacław Strzelczyk, Jan Humienny, Eugeniusz Michalik, Mieczysław Bełchatowski, Cyprian Czechowski, Alina Rabcewicz, Bartłomiejczyk, Stefan Lidak, Wiesław Łyżwa.

Uczniowie odnoszący sukcesy dydaktyczne mogli uzyskać odznakę „Wzorowego ucznia”, którą wprowadzono na mocy uchwały z dnia 28 listopada1962 r. Otrzymali ją: Bożena Łukasiak Ia, Grzankowska i Robczuk Ib, Grażyna Rogala, Zbigniew Tarczewski Ic, Krystyna Jędrasik IIa, Jolanta Dawidowicz, Elżbieta Najdowska IIb, Joanna Laskowska IIc, Krystyna Domeracka IIIa, Andrzej Mazur, Ewa Szczepańska IIIb, Krystyna Jurecka IIIc, Elzbieta Krygier, Regina Adaszyńska, Krystyna Dudziak IVa, Wojciech Laskowski, Grażyna Warmińska IVb, Anna Łyżwa IV c, Barbara Humienna, Wiesław Krzysztoszek, Anna Nadro Va, Krystyna Bodylewicz, Krystyna Bełchatowska, Łucja Barko Vb, Władysław Szklarski Vd, Bożena Andrzejewska, Krystyna Strzeszewska VIa, Barbara Kobus VIb, Barbara Bielawska, Anna Nowak VIc, Elżbieta Sklepowicz, Andrzej Baczewski VId, Bożena Zagermann VIIa.

W kolejnym roku szkolnym do użytku nauczycieli i uczniów oddano ogródek biologiczny, którym opiekowała się Barbara Jasińska. Powstało też alpinarium i ogródek geograficzny pod kierunkiem Wiesławy Kundzicz.

Powstanie Samorządu Szkolnego datuje się od 1966 r., a jego opiekunem została Irena Kutowska. Wkrótce powstała Spółdzielnia Uczniowska, której opiekunami zostały panie Wanda Kopańska i Stanisława Wojciechowska.

Od 17 listopada 1969 r. szkoła Tysiąclecia używa pieczęci: Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie. Nazwa ta pojawia się w protokołach rad pedagogicznych i innych dokumentach.

Szkoła brała czynny udział w ówczesnych wydarzeniach polityczno – społecznych, m.in. w obchodach 1000-lecia Państwa Polskiego.

1 września 1973 r. w budynku szkoły rozpoczęła zajęcia klasa zerowa. Jej celem było przygotowanie najstarszej grupy przedszkolaków do rozpoczęcia nauki w klasie I. Wychowawstwo tej grupy powierzono p. Helenie Korczyc i p. Mariannie Tul. Woźną oddziałową została p. Gabriela Lisowiecka

Dnia 25 października 1973 r. po raz pierwszy w szkole odbyło się przyrzeczenie klas I. Słów uczniowskiej przysięgi „Przyrzekam kochać swoją Ojczyznę, dla niej pracować, kiedy dorosnę, być dobrym uczniem i kolegą, dbać o dobre imię klasy i szkoły” z przejęciem wysłuchała cała społeczność szkolna.

Od 13 XI 1973 r. do końca marca 1974 – trwała szkolna akcja „Szklanka mleka”

W latach 1974–1977 szkoła realizowała program wychowawczy profesora Heliodora Muszyńskiego. Przeprowadził on badania eksperymentalne nad systemem wychowawczym szkoły podstawowej, które zainicjowały ożywiony ruch innowacji w pracy wychowawczej szkół w Polsce. Na podstawie tego eksperymentu opracowano założenia organizacyjne i metodyczne systemu wychowawczego szkoły podstawowej, które wprowadzono do pracy wielu szkół w Polsce, między innymi w kwidzyńskiej Tysiąclatce.

25 marca 1975 r. nastąpiło uroczyste otwarcie harcówki. W kronice szkolnej zapisano przebieg uroczystości:
1. Uroczysta zbiórka.
2. Chwila zadumy w kąciku pamięci.
3. Przedstawienie kukiełkowe.
4. Wspólne pląsy.
5. Wpis do księgi pamiątkowej.

Rok szkolny 1975/76 rozpoczął się od pożegnania wieloletniego dyrektora szkoły Alfonsa Mierzejewskiego. 21 sierpnia, na krótko, funkcję dyrektora przejął mgr Jan Ekiert, którego władze niespodziewanie powołały na inne stanowisko. 1 października 1976 r. nowym dyrektorem została Łucja Schaeffer, która zapadła w pamięć pracownikom, jako aktorka teatru nauczycielskiego.

1 września1981 roku w dniu święta szkolnego odbyła się uroczystość jubileuszowa XX lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie. W uroczystości tej uczestniczyły władze polityczne i administracyjne miasta Kwidzyna. Z okazji jubileuszu Naczelnik Miasta Kwidzyna wręczył dyrektorowi szkoły mgr Mariannie Kwiatkowskiej list z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów dla dobra ojczyzny.

W roku szkolnym 1982/83 Szczepowi Harcerskiemu im. Obrońców Westerplatte nadano sztandar. W ramach kampanii przeprowadzono konkurs recytatorski pt. „Westerplatte w poezji i w prozie” oraz konkurs piosenki pt. „Morze nasze morze”. Wykonano szereg prac takich, jak giełda prac dziecięcych, zbiórka i sprzedaż surowców wtórnych. Zagospodarowano harcówkę, wykonano gablotę na sztandar i tablicę poświęconą Westerplatte.

Przygotowania do nadania szkole imienia i sztandaru

29 czerwca 1985 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia szkole. We wrześniu tegoż roku Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs „Wybieramy Patrona Szkoły”.

Spośród wielu propozycji, wypływających od uczniów, rodziców i nauczycieli, najwięcej głosów otrzymały kandydatury: Władysława Gębika, Janusza Korczaka i Adama Rapackiego. Ta sytuacja skłoniła Samorząd Uczniowski do ogłoszenia w dniu 2 października 1985 r. drugiego etapu konkursu na patrona szkoły. Podano na specjalnej tablicy w holu szkolnym zdjęcia, życiorysy i uzasadnienie wyboru kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. W kolejnym głosowaniu, w którym brali udział uczniowie indywidualnie i zespołowo, rodzice, nauczyciele i wychowawcy. Wybrano kandydaturę dra Władysława Gębika z ogromną przewagą aż 78% głosów.

Wybór dra Wł. Gębika na patrona szkoły wypływał nie tylko z kultu, jakim był otaczany, ale także z osobowości, głębokiego patriotyzmu, który przezwyciężał osobiste cele, podporządkowując je interesom Ojczyzny.

W 1986 roku przystąpiono do prac związanych z nadaniem szkole imienia i sztandaru, w które czynnie zaangażowana była cała społeczność szkolna, tj. uczniowie, nauczyciele i rodzice. Zbierano butelki, makulaturę, złom, tworząc specjalny fundusz na sztandar. W każdej klasie pojawiły się gazetki ścienne przedstawiające patrona i opisujące jego życie, twórczość i działalność społeczną.

6 czerwca 1987 roku odbyła się w naszej szkole sesja popularno-naukowa poświęcona przyszłemu patronowi. Honorowymi gośćmi byli: syn i synowa dra Gębika oraz jego uczeń, pan Dumalski. Uwieńczeniem prac 20 czerwca 1987 r. była uroczystość nadania szkole imienia dra Władysława Gębika i wręczenie sztandaru. Przybyło wielu gości: rodzina patrona, władze partyjne i państwowe, przedstawiciele zakładów pracy, kwidzyńskich szkół oraz organizacji działających na terenie miasta. Uroczystość, podczas której odsłonięto popiersie patrona i tablicę pamiątkową, uświetniła wizyta syna Gębika oraz występ dziecięcego zespołu regionalnego ze Szczyrzyc, rodzinnej miejscowości działacza i pedagoga.

Podczas uroczystości nadania imienia i sztandaru, nauczycielom, którzy przyczynili się do przygotowania całej akcji oraz za całokształt pracy pedagogicznej, Gabrieli Judkowiak, Jolancie Stawickiej, Wandzie Kopańskiej i Teresie Szymańskiej wręczono odznakę „Za zasługi dla województwa elbląskiego”

Od tego roku, w związku z nadaniem szkole imienia, rokrocznie w połowie czerwca obchodzimy Święto Szkoły. W tym dniu dzieje się w szkole wiele ważnych rzeczy, m.in. odbywa się Konkurs wiedzy o patronie. Wzbogaceniu wiedzy służy Izba Pamięci, gdzie zgromadzono najcenniejsze pamiątki – rękopisy, dokumenty, wycinki prasowe, książki, fotografie, medale, a także przedmioty osobiste patrona. Każde Święto Szkoły zaczyna się uroczystym apelem całej szkoły, na którym dyrekcja podsumowuje osiągnięcia szkoły w nauce, sporcie i innych ważnych dziedzinach. Zasłużonym nauczycielom i uczniom wręczane są medale imienia Władysława Gębika. Organizowane są również różnego rodzaju imprezy towarzyszące. Konkursy rysunkowe i plastyczne mają swoją specyfikę, gdyż co rok dzieci mają inny temat do zrealizowania. Konkursy piosenkarskie, tańce towarzyskie, występy szkolnych kabaretów, konkursy sportowe to tylko niektóre imprezy przygotowane na to święto, podczas którego tak świetnie bawią się dzieci i zaproszeni goście.

W latach budowy kwidzyńskiej Celulozy, szkoła tętniła życiem, bowiem uczyło się w niej ok. 1200 uczniów. Zajęcia lekcyjne odbywały się na dwie zmiany, od poniedziałku do soboty, w godzinach 7.15 18.00. Z każdym rokiem wokół szkoły przybywało bloków mieszkalnych, a więc i dzieci. Wiele pomieszczeń szkoły adaptowano na sale lekcyjne. Istniała konieczność rozbudowy szkoły, tak więc kolejnym etapem rozwoju szkoły była realizacja koncepcji budowy nowego skrzydła.

Wzrastała liczba uczniów i pedagogów tak, że w końcu zaczęło się robić ciasno. Pani Marianna Kwiatkowska, dyrektor szkoły w latach 1979 – 1988, przedstawiła propozycje jej rozbudowy. W swoich zapiskach tak wspomina szkolne jubileusze i przygotowania do nadania szkole imienia i sztandaru.

„W 1981 roku szkoła obchodziła 20-lecie swojego istnienia. To były czasy, kiedy w sklepach nie było nic. Musiałam wystąpić ze specjalnym pismem do Wydziału Handlu, po to, żebym mogła zakupić w hurtowni kawę i szampana na uroczystość.

Kuratorium Oświaty i Wychowania ogłosiło konkurs z okazji 40-lecia PRL pt. „Mojej biało czerwonej pokój”. Zbieżność założeń tego konkursu z 750-leciem naszego miasta pozwoliły Radzie Pedagogicznej wybrać zadania związane z tematem „Moje miasto w 40-leciu”. Każda klasa miała do wykonania albumy tematyczne, przeprowadzono konkursy rysunkowe. Zaangażowani byli rodzice, nauczyciele i zakłady pracy. Wspólnie wykonano plansze każdego zakładu pracy naszego miasta, które zawierały eksponaty produkowane przez zakład. W trzech salach lekcyjnych i na korytarzach przygotowana była wystawa. Ile radości było w szkole, gdy komisja orzekła, że zajęliśmy I miejsce w województwie i otrzymaliśmy nagrodę pieniężną. Nasza wystawa została wykorzystana na uroczystą akademię z okazji 750-lecia nadania praw miejskich Kwidzynowi. Zwiedzali ją uczniowie wszystkich klas, rodzice, młodzież z innych szkół podstawowych i średnich, a także władze miejskie i wojewódzkie. Wiele godzin i serca w organizowanie tej wystawy poświęciła z-ca dyrektora szkoły Halina Prusiecka, Wanda Kopańska oraz wielu nauczycieli.

Aby przygotować imprezę wojewódzką, na której miały być ogłoszone wyniki konkursu „Mojej biało – czerwonej pokój”, grono pedagogiczne musiało poczynić wiele starań, które teraz mogą wywołać uśmiech i zdziwienie na twarzy. I tak, aby przygotować wspólny obiad dla ok. 150 osób, p. Krystyna Walor w ramach zajęć w-f razem z chłopcami zbierał szczaw na zupę, a wiele potraw przyniosły koleżanki nauczycielki z domu.

Po sukcesie, jakim był ten konkurs, można było przystąpić do prac związanych z nadaniem imienia i sztandaru szczepowi ZHP. Nad całością prac czuwały dwie Haliny: Kierlin i Wróblewska. W tym czasie w piwnicach szkoły utworzono wspaniałą harcówkę, w której odbywały się uroczystości ZHP. Potem przystąpiono do prac związanych z nadaniem imienia i sztandaru szkole.

W pracach czynnie zaangażowani byli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Młodzież zbierała butelki, makulaturę, kolorowy złom, tworząc fundusz na sztandar i popiersie. Nauczyciele, rodzice, zakłady pracy oraz organizacje szkolne opodatkowały się na rzecz sztandaru. Szkoła tętniła życiem do późnych godzin wieczornych. Uwieńczeniem prac przygotowawczych była sama uroczystość nadania szkole imienia dr Władysława Gębika i wręczenie sztandaru. Niech słowa Kuratora Oświaty i Wychowania dr Edwarda Murdzi oddadzą sens naszej pracy: „Na tylu uroczystościach szkolnych byłem, ale nigdzie nie widziałem tak wielkiego ogromu wykonanej pracy, zaangażowania tylu osób, podziękowań dla wyróżniających się uczniów, rodziców, zakładów pracy, części artystycznej, która wyciskała łzy z oczu, nie mówiąc o wspólnym obiedzie dla wszystkich zaproszonych gości”.

Po tych wspaniałych uroczystościach zostały pamiątkowe gazetki, które z okazji święta patrona szkoły są wieszane na korytarzach, popiersie i tablica pamiątkowa.

Chwile grozy przeżyliśmy w związku z uroczystością odsłonięcia popiersia Patrona szkoły.

Popiersie przywieziono dopiero, gdy trwała już ceremonia wręczania sztandaru. Szybko wniesiono je do szkoły, postawiono na postumencie i przykryto białym materiałem ze wstęgą. Młodzież udała się na salę gimnastyczną, na część artystyczną, a zaproszeni goście, w tym syn i synowa patrona – p. Gębikowie podążyli odsłonić popiersie. Ceremonia się odbyła, płótno opadło i w kompletnej ciszy wszyscy spojrzeli na skonsternowaną twarz syna. Oblicze osoby stojącej na postumencie w żaden sposób nie przypominało mu ojca. Pracę wykonał znany artysta rzeźbiarz ze Sztumu, ale lepsza była praca skromnego rzeźbiarza, stojąca w Izbie Pamięci.

Z każdym rokiem pod bokiem szkoły przybywało bloków mieszkalnych, a więc i dzieci. Należało jak najszybciej adoptować pomieszczenia na izby lekcyjne: z szatni utworzono trzy sale lekcyjne, przebudowano bibliotekę, poszerzono gabinet fizyczny, a pokój nauczycielski przeniesiono na górę do maleńkiego pokoiku. Gdy liczba dzieci zbliżała się do 1500, przystąpiono po wielu moich staraniach do budowy nowego skrzydła.”

26 stycznia 1988 roku powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły na czele z przewodniczącym Ryszardem Matysiakiem. W skład prezydium weszli także: St. Parus, H. Drelich, B. Macholc, Z. Mossakowski, H. Zamyślewski, M. Kwiatkowska. Komitet uzyskał osobowość prawną i zezwolenie na otwarcie konta bankowego.

W dniach 13-14 maja 1988 roku rodzice i wojsko w czynie społecznym przygotowali teren pod przyszłą budowę, a Warmińskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Kwidzynie wykonały nieodpłatnie wykopy oraz wywóz ziemi. Kierownikiem budowy został p. Jan Laszczka, a prace budowlane, w oparciu o plan rozbudowy szkoły przygotowany przez Biuro Studiów i Projektów Radia i Telewizji w Gdańsku (1984), wykonali pracownicy Spółdzielni Usługowo – Produkcyjnej „Rodło” w Kwidzynie.

Środki na rozbudowę napływały ze wszystkich stron. Prezes Sądu Rejonowego pan Marek Szymanek kierował tzw. nawiązkami od sprawców wykroczeń na rzecz budowy. Ponadto 30% kosztów budowy pokryły Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Kwidzynie. Wojewódzka Komisja Planowania i władze miasta przekazały nadwyżki budżetowe. Wpływy pochodziły też od zakładów pracy, Komitetu Osiedlowego „Zatorze I”, nauczycieli, rodziców i samych uczniów.

Od roku 1989 r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Marianna Piekarz. Początek jej kadencji związany był z ważnym dla szkoły wydarzeniem, którego inicjatorką była poprzednia dyrektor – Marianna Kwiatkowska, a mianowicie z otwarciem nowego skrzydła szkoły.

Otwarcie nowego skrzydła szkoły

Uroczystego przecięcia wstęgi 3 września 1990 roku dokonali – Inspektor Oświaty i Wychowania p. Zbigniew Filbrandt, wykonawcy – p. Jan Laszczka i Mieczysław Kulesz oraz dyrektor szkoły Marianna Piekarz.

14 sierpnia 1990 roku MEN wprowadziło zmiany programowe.

Pierwsze półrocze roku szkolnego 1990/1991 poświęcono na prace zmierzające do odpowiedniego przygotowania i wyposażenia klas w sprzęty szkolne, by po feriach zimowych uczniowie mogli podjąć naukę już w odpowiednich warunkach. Ten rok to nie tylko zmiany lokalowe, ale także organizacyjne, bowiem ministerstwo wprowadziło zmiany programowe, w myśl których do szkoły została wprowadzona religia, jako przedmiot nadobowiązkowy. Nowością programową była również obowiązkowa nauka języka zachodniego. Nauką języka niemieckiego zostały objęte klasy piąte.

Lata 90-te to okres sukcesów szkoły w konkursach przedmiotowych, głównie z matematyki, języka polskiego, fizyki, biologii i chemii. Uczniowie zdobywali liczne laury w konkursach recytatorskich, plastycznych i zawodach sportowych. Prym szkoły nie dotyczył jedynie sfery sukcesów w różnych dziedzinach nauki. Kadra pedagogiczna w związku z przemianami programowymi poszerzała wiedzę i umiejętności, w wyniku czego staliśmy się prekursorami kształcenia zintegrowanego w klasach I – III.

W roku szkolnym 1992/1993 SP6 jako pierwsza szkoła w Kwidzynie wprowadziła w nauczaniu początkowym nauczanie zintegrowane – bez podziału na jednostki lekcyjne i przedmioty. Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Zajęcia edukacyjne prowadził nauczyciel według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Treści poszczególnych edukacji się przeplatały i wynikały jedne z drugich. Nauczanie to było alternatywne w stosunku do obowiązujących podstaw programowych. Inicjatorką tego programu była Zofia Cieślakowska.

Równolegle z wprowadzeniem nauczania zintegrowanego zastosowano ocenę opisową na świadectwie. Miała ona spełniać funkcję informacyjną i motywacyjną. Dostarczała podstawowych informacji o poziomie wykonywanych przez ucznia zadań, zdobytych umiejętności i określała zakres opanowanych wiadomości. Pozytywnie motywowała uczniów do nauki, sprzyjała rozwojowi każdego dziecka, we właściwym dla niego tempie. Pozwalała uniknąć napięć emocjonalnych wynikających z otrzymywania ocen tradycyjnych.

W roku szkolnym 1998/1999 utworzono Klub Integracji Europejskiej, którego zadaniem było propagowanie integracji europejskiej. Jego członkowie korespondowali z kolegami z krajów europejskich. Ponadto zyskaliśmy zaprzyjaźnioną szkołę w Szwecji, z której nauczycielami i uczniami wzajemnie się odwiedzaliśmy i wymienialiśmy doświadczenia.

Bardzo ważną i zmieniającą sposób myślenia społeczeństwa innowacją, było wprowadzenie w roku szkolnym 2000/2001 kształcenia integracyjnego. Termin ten oznacza, że każde dziecko niepełnosprawne w wieku szkolnym, bez względu na swoje zdolności, ma możliwość uczenia się w odpowiedniej dla siebie klasie razem ze zdrowymi dziećmi. Ma ono, jak również jego rodzina i nauczyciele zapewnione wsparcie, będące gwarancją efektywnego uczestnictwa w społeczności szkolnej. 1 września 2000r. w szkole powstała pierwsza klasa integracyjna, a trudu jej poprowadzenia podjęły się koleżanki – Danuta Truchan (jako nauczyciel wiodący) i Mirosława Makul jako nauczyciel wspomagający.

Szóstka XXI wieku

Być mądrym życiowo, to znaczy czynić taki wybór celów,
aby nie utraciły one swej wartości,
z chwilą, gdy zostały osiągnięte.

Stefan Czosnowski

WAŻNE DATY W NAJNOWSZEJ HISTORII SZKOŁY

lipiec-sierpień 2002 – Generalny remont – nowy wizerunek szkoły

19 czerwca 2002 – Utworzenie Sali Patrona z okazji 15.lecia Nadania Szkole Imienia

1 września 2002 – Utworzenie pierwszej klasy sportowej

15 października 2002 – Utworzenie Kwidzyńskiego Oddziału Polskiego Centrum Origami

24 października 2002 – Uroczysta Akademia z okazji 40.lecia Szkoły, 15.lecia Nadania Imienia
dr. Wł. Gębika oraz Sztandaru, I Zjazd Absolwentów

6 maja 2003 – I Międzynarodowa Konferencja pn. Prawa Osób Niepełnosprawnych w Unii Europejskiej

18 września 2004 – II Międzynarodowy Kongres Pedagogów Pracujących na Rzecz Integracji pn. EDUKACJA PRZEZ RUCH. INTEGRACJA SENSORYCZNA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

26 listopada 2005 – III Międzynarodowy Kongres Pedagogów Pracujących na Rzecz Integracji pn. EDUKACJA PRZEZ RUCH – SYSTEM, W KTÓRYM NAUCZYCIEL ODKRYWA DZIECIĘCE UMIEJĘTNOŚCI

10 lutego 2006 – Otwarcie hali sportowej

1 września 2006 -Otwarcie boiska do koszykówki i bieżni z nawierzchnią tartanową oraz skoczni w dal

2 stycznia 2007 – wszystkie sale w szkole mają dostęp do Internetu

23 marca 2007 – Szafirowy Jubileusz – Uroczysta Akademia z okazji 45-lecia Szkoły, 20-lecia Nadania Imienia dra Wł. Gębika oraz Sztandaru, II Zjazd Absolwentów

24 marca 2007 – IV Międzynarodowy Kongres Pedagogów Pracujących na Rzecz Integracji pn. DOŚWIADCZENIA SZKOLNE UCZNIÓW JAKO FORMY WSPIERANIA WYCHOWANIA NA DRODZE DO OSIĄGANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

6 grudnia 2008 – Wigilia z Pascalem – szkołę odwiedził Pascal Brodnicki

2 marca 2009 – wprowadzenie dziennika elektronicznego w szkole

15 czerwca 2010 – inauguracja Roku Złotej Szóstki

4 sierpnia 2010 – przystąpienie szkoły do programu „Katyń – ocalić od zapomnienia”

11 czerwca 2011 – Jubileusz 50-lecia Szkoły, III Zjazd Absolwentów

 

W latach 2003-2006 szkoła uzyskała następujące certyfikaty:

1. Certyfikat CEO – Szkoła z klasą – 2003.

2. Certyfikat – European Schoolnet Director – Spring Day in Europe 2004.

3. Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji 381/2005 w zakresie standardu: Przebieg kształcenia zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój.

4. Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji 434/2005 w zakresie standardu: Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych.

5. Certyfikat Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie sprawności – Szkoła uczy działać AGO, VI 2005

6. Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji III 2006 w zakresie standardu: Opieka i profilaktyka wspomaga dziecko w jego rozwoju.

 

W roku 2001 dyrektorem szkoły została Lidia Nowacka. Był to rok przygotowań do obchodów Jubileuszu 40-lecia szkoły. Z jubileuszowymi obchodami zbiegło się otwarcie sali audiowizualnej, pracowni komputerowej i Izby Patrona. W klasie historycznej zgromadzono pamiątki, stare pomoce dydaktyczne i sprzęty sprzed czterdziestu lat.

Na uroczystości jubileuszowe zaproszono przyjaciół z partnerskiego miasta Olofstrom w Szwecji, przedstawicieli władz miejskich, oświatowych, instytucji, placówek edukacyjnych, firm, z którymi współpracuje szkoła. Dwudniowa uroczystość uświetniona została występem gości ze Szczyrzyca, rodzinnej miejscowości Władysława Gębika oraz recitalem śpiewaka operowego Wojciecha Dyngosza, absolwenta szkoły, syna nieżyjącej już nauczycielki muzyki pani Marii Dyngosz.

Jubileusz stał się okazją do spotkania absolwentów, którzy wzięli udział w uroczystości i jubileuszowym balu. Uczniowie dali dowód swojej przynależności do szkoły, tworząc barwny korowód, który 24 października 2002 r. przeszedł osiedlowymi ulicami.

W tym dniu odsłonięto tablicę utworzonego przy SP6 Kwidzyńskiego Oddziału Polskiego Centrum Origami.

Staraniem nowej dyrektor w 2002r. szkoła zyskała nowy wizerunek. W okresie wakacji została gruntownie wyremontowana, wymieniono stare okna, wykonano termoizolację, nową elewację, remont dachu. Sponsorem tej inwestycji było miasto i firma Philips.

Z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej szkoła podjęła się organizacji pierwszej międzynarodowej konferencji pn. PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ, która odbyła się 6 maja 2003r. Gościnnie przybyli na to spotkanie m.in. przedstawiciele Urzędu z Celle (Niemcy) oraz goście ze Szwecji.

Kolejne trzy kongresy odbyły się: 18 września 2004r., 26 listopada 2005r. i 24 marca 2007r., współorganizowane przez Polskie Centrum Origami w Poznaniu. Gościliśmy przedstawicieli innych państw – Szwecji, Niemiec, Holandii i Finlandii. Adresatem tych spotkań byli pedagodzy, a także rodzice. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, Burmistrz Miasta Kwidzyna, zaś patronat medialny: Dziennik Bałtycki i Radio Gdańsk.

Prace przygotowawcze do kongresu oraz komunikacja pomiędzy ośrodkami naukowymi, instytucjami i różnymi placówkami niewątpliwie ułatwiła zmiana połączenia z Internetem na szybkie łącze oraz uruchomienie własnego serwera i przeniesienie strony internetowej szkoły z serwera ckj.edu.pl.

EDUKACJA PRZEZ RUCH. INTEGRACJA SENSORYCZNA W SZKOLE I PRZEDSZKOLU to tematy II Kongresu Pedagogów Pracujących na Rzecz Integracji. III Kongres odbył się pod hasłem: EDUKACJA PRZEZ RUCH – SYSTEM, W KTÓRYM NAUCZYCIEL ODKRYWA DZIECIĘCE UMIEJĘTNOŚCI. Kolejny, IV Kongres opierał się na kompetencjach kluczowych i uwzględniał: DOŚWIADCZENIA SZKOLNE UCZNIÓW JAKO FORMY WSPIERANIA WYCHOWANIA NA DRODZE DO OSIĄGANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH.

Na III Międzynarodowy Kongres Pedagogów Pracujących Na Rzecz Integracji zaprosiliśmy przyjaciół ze Szwecji, którzy w swoim mieście Olofstrom realizują szwedzki program wychowawczy – edukacyjny „Drog Kampen”. Zaprezentowany program został dobrze przyjęty przez uczestników kongresu. Poza wieloma walorami wychowawczo-edukacyjnymi dla uczniów program angażuje rodziców uczniów i świetnie integruje ze szkołą. Na wniosek dyrektor SP6, został on pomyślnie wprowadzony w klasach VI szkół miejskich jako „Dobry Wybór”.

W szkole monitoruje się stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny uczniów, podejmuje odpowiednie działania profilaktyczne. Współpracuje się z medycyną szkolną (m.in. akcje fluorkowania zębów), z lekarzem ortopedą – coroczne badania przesiewowe uczniów w kierunku określenia wad postawy i potrzeb ich korekcji; realizując program pn.„Przeciwdziałanie wadom postawy i dysfunkcji ruchu”. Przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Kwidzynie realizowane są pogramy promujące zdrowie. Zwraca się uwagę na higienę, prowadzi edukację antynikotynową, kampanię przeciw używkom, narkotykom i dopalaczom. Od 2006 roku szkoła realizuje własny program promocji zdrowia, a także uczestniczy w programie „JEM KOLOROWO”, propagujący zdrowe odżywianie.

Do akcji ogólnoszkolnych promujących zdrowy tryb życia i odżywianie, należy zaliczyć m.in.: „Żyj kolorowo” (od 2007r.; w ramach programu świąteczna wizyta w szkole Pascala Brodnickiego w 2008r.), „Pij mleko” (od 2007r., aktualnie obejmuje ok. 80% dzieci), „Druga przerwa na drugie śniadanie” (od 2009r., i obejmuje 100% uczniów), „Owoce w szkole” (od roku szk. 2009r., obejmuje kl. I-III). W ramach Szkolnych Dni Integracji: Dzień marchewki, Dzień szczypiorku, Dzień pomidora, Ananasa i in.

Prowadzimy akcje profilaktyczno-wychowawczo-edukacyjne, kampanie szkolne, apele porządkowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom (tj. agresja, uzależnienia, itp.). W kalendarzu działań znajdują się m.in.: Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Tydzień Świadomości Dysleksji, Światowy Dzień Bez Papierosa, Zdrowia Psychicznego, Dzień Przeciwko Przemocy, Praw Człowieka, Ochrony Praw Dziecka, Piknik Integracyjny.

W roku 2006, dzięki staraniom władz miasta i firmie International Paper w rekordowo krótkim czasie 9 miesięcy oddano do użytku halę sportową. Całkowity koszt tej inwestycji to kwota ok. 4 mln zł. Ten pełnowymiarowy obiekt sportowy mierzy długość 44 x 25,00 m, a jego powierzchnia wynosi 1537 m2. Składają się na nią: sala z boiskiem i widownią dla 174 osób w części południowo– centralnej oraz zaplecze higieniczno – sanitarne z holem w części południowej. Jest tam boisko główne, a 2 kotary, grodzące w poprzek halę, dają możliwość prowadzenia zajęć w trzech klasach w jednym czasie. Roboty związane z budową hali prowadziło kilka firm takich jak: Celbud, Alfa, Iglotech z Kwidzyna, z Gdańska IZOBUD, EUROENERGIA z Torunia. Posadzkę wykonała firma KONSBUD Bielsko-Biała, a konstrukcję drewnianą Austriacy z firmy BUCHACHER. W sumie od 8 lipca 2005r. do 21 stycznia 2006r. na budowie pracowało ok. 200 osób. Hala, z której korzystają nasi uczniowie oraz kwidzyńscy sportowcy, niewątpliwie przyczynia się do licznych sukcesów sportowych oraz funkcjonowania klas sportowych, które tworzone są od 2002 roku.

Jesienią 2006r. przy szkole powstało nowe boisko do piłki koszykowej, skocznia w dal, na których położono tartanową bieżnię.

Konsekwentna realizacja Programu Rozwoju Organizacyjnego Szkoły, opracowanego przez dyrektor Lidię Nowacką, a zakładającego m.in. zwiększenie zasobów multimedialnych i dostępności do komputerów i Internetu, spowodowała, że w 2007 roku wszystkie pomieszczenia do prowadzenia zajęć uzyskały dostęp do Internetu.

Sukcesywnie wyposażana jest szkoła w sprzęt i pomoce dydaktyczne, modernizowana sieć komputerowa z dostępem do Internetu w całej szkole. W 2009 roku wprowadzono dziennik elektroniczny.

W sierpniu 2010r. na szkolnym boisku przy głównym tarasie postawiona została fontanna, którą wieńczą postaci dzieci pod parasolem – symbolem integracji.

Ważnym wydarzeniem, mającym miejsce 4 sierpnia 2010r., było przystąpienie szkoły do programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Dla uczczenia historycznych wydarzeń SP6 otrzymała swojego bohatera – Ofiarę Katyńską – kapitana Władysława Garlickiego, który zginął w Katyniu w 1940r. od strzału w tył głowy. W rocznicę tragedii smoleńskiej przy szkole posadzono „Dąb pamięci” oraz została umieszczona tablica pamiątkowa.

W celu podniesienia jakości i efektywności nauczania z wykorzystywaniem nowoczesnych środków dydaktycznych dyrektor szkoły opracowała program wdrażania idei Snoezelen i utworzenia sali doświadczania świata. W sierpniu 2010r. wyposażyła salę doświadczania świata jako miejsce zabaw w ramach Programu Rządowego „Radosna Szkoła”. Równolegle realizowany był wniosek dot. utworzenia placu zabaw dla najmłodszych, którego uroczyste otwarcie nastąpiło w maju 2011r.

W szkole funkcjonują: Program rozwoju szkoły, Program wdrażania kształcenia integracyjnego, Program współpracy z placówkami oraz instytucjami w zakresie kształcenia integracyjnego, opracowane przez dyrektor Lidię Nowacką. Kładziemy szczególny nacisk na priorytetowe zadania związane z bezpieczeństwem, edukacją integracyjną i sportową. Od kilku lat realizowane są także programy: Przyjazna i bezpieczna szkoła oraz 3-letni Program pracy z uczniem zdolnym. Program Szóstka na szóstkę – uczeń na szóstkę jest nowym narzędziem wychowawczym, angażującym całą społeczność szkolną, także rodziców.

Do ważnych programów profilaktyczno-wychowawczych realizowanych w szkole należą: „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na Agresję”. Promują wśród uczniów prawidłowe wzorce zachowania, szkołę bez przemocy. Jego celem jest wzrost odpowiedzialności i pozytywnej aktywności uczniów, wyeliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa i poczucia bezkarności.

Nauczyciele opracowali wiele programów własnych. Zespół nauczycieli w-f realizuje innowację pedagogiczna pn. Sportowy sposób na nudę. Wdrożono też 5 nowych innowacji, tj. Integracja przez zabawę, Komputer- przyjacielem matematyka i przyrodnika, Zabawy słowem. Daj sobie szansę, W zespole humanistycznym lepiej, ciekawiej i inaczej. W ramach metodyczno-dydaktycznej innowacji pedagogicznej prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I – III do programu „INTEGRACJA PRZEZ PRACĘ I ZABAWĘ” i klas I – VI do programów „W ZESPOLE HUMANISTYCZNYM LEPIEJ, CIEKAWIEJ, INACZEJ” i „KOMPUTER PRZYJACIELEM MATEMATYKA I PRZYRODNIKA”. W ramach innowacji pedagogicznej realizowane są: Teatrzyk kukiełkowy w nauczaniu muzyki – do realizacji w klasach III – IV, „Klub ciekawskich” – przedstawiam świat słowem – program zajęć dla uczniów klas I – III, „DAJ SOBIE SZANSĘ”- program zajęć terapeutycznych dla uczniów klas I – III, „DAM RADĘ”- program edukacyjno- socjoterapeutyczny w zakresie rozwijania umiejętności społecznych i asertywności u uczniów nieśmiałych oraz doznających sytuacji dokuczania w szkole, „ZABAWA SŁOWEM”- program edukacyjno-terapeutyczny w zakresie rozwijania mowy, emocji oraz właściwych zachowań społecznych u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

W roku szkolnym 2010/2011 realizowane są innowacje: Mogę lepiej, Sport sposobem na nudę, Multimedia w nauczaniu matematyki, przyrody i informatyki, Mogę więcej, RAZEM – uczymy się, bawimy się, tworzymy, Kultura brytyjska w zbliżeniu, Czytaj lepiej. Proponujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych, sportowych, dodatkowe zajęcia terapeutyczne, organizacje szkolne, ciekawe kalendarium imprez. W ofercie znajdują się: basen kl. III i kl. IV-VI, terapia pedagogiczna, kinezjologia edukacyjna, zespół korekcyjno-kompensacyjny, zespół dydaktyczno wyrównawczy z języka polskiego, matematyki, j. angielskiego, logoterapia, psychoterapia, surdoterapia, tyfloterapia, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja czytelnicza, medialna i kulturalna w ramach zajęć bibliotecznych, gimnastyka korekcyjna, kinezyterapia.

Sukcesem wychowawczym jest pozytywny, sprzyjający uczeniu się klimat w szkole zorientowany na sukces każdego ucznia, wzrost poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole, spadek zjawisk patologicznych w szkole, liczny udział uczniów w zajęciach, akcjach, imprezach o charakterze wychowawczym, prozdrowotnym i profilaktycznym.

Wiele zmian zaszło w życiu szkoły, każdego ucznia i pracownika szkoły. Szkoła dąży do nowoczesności. Śladów starzenia nie widać, bowiem, nie zapominając o swoich korzeniach i pięknych tradycjach z roku na rok nabiera atrakcyjnego charakteru. Sale są coraz piękniejsze, lepiej wyposażone. Jeden z zaproszonych gości, wmurowując kamień węgielny pod budynek naszej szkoły, powiedział przed laty: „Niechaj gmach szkolny służy jako miejsce pobierania nauki i niech promienieje swą kulturą po wsze czasy”.

Prawie 50 lat minęło od tej chwili, a słowa te nie straciły na aktualności.

 
ROK SZKOLNY 2011/2012
30 września i 1 października 2011r. V Międzynarodowy Kongres Pedagogów Pracujących Na Rzecz Integracji. XXII Ogólnopolska Konferencja Origami w Terapii i Edukacji. 30 września i 1 października 2011r. to dla SP nr 6 w Kwidzynie niezwykłe dni, w czasie których placówka gościła znamienite osobistości z kraju i Europy.
W piątek 30 września 2011r. odbywały się lekcje otwarte w klasach I-III wg programu Doroty Dziarskiej „Zbieram-Poszukuję-Badam”. W klasach IV-VI wg programów nauczania i terapii z wykorzystaniem elementów systemu „Edukacja przez ruch”. Przybyli na te lekcje rodzice i zaproszeni goście.
7 listopada 2011r. obchody roku Marii Skłodowskiej Curie. Samorząd szkolny postanowił uczcić setną rocznicę przyznanie Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie, której decyzją Sejmu jest poświęcony rok 2011. Dnia 7 listopada 2011r. w rocznicę urodzin uczonej około 100 uczniów oglądało pokaz eksperymentów chemicznych. Pokaz pod kierunkiem p. N. Szyłejko i p. M. Czerwieńskiej przygotowali uczniowie należący do koła matematycznego i przyrodniczego.
26 maja 2012r. w sobotę odbył się Majowy Festyn „Rodzino, Trzymaj Formę!” Dzieci z klas I i „0” (przyszli pierwszoklasiści) pod opieką swoich rodziców a także uczniowie klas starszych mogły korzystać z licznych atrakcji. Zabawa trwała od 9:00 do 13:00 na terenie rekreacyjnym SP6
28 maja 2012r – Gala Finałowa Wojewódzkiego Etapu Konkursu Ministra Edukacji Narodowej dla Rad Rodziców „Mam 6 lat”. Kapituła Konkursu przyznała Szkole Podstawowej nr 6 Główną Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty i tym samym nominację do udziału w Gali Centralnej
4 czerwca 2012r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się Gala Centralna Konkursu „Mam 6 lat”. Laureatem Krajowym Województwa Pomorskiego została Szkoła Podstawowa nr 6 im. dra Władysława Gębika w Kwidzynie
24 października 2012r – Sukces klasy pani Zofii Cieślakowskiej w trzeciej edycji programu edukacyjnego „Planeta Energii” organizowanego przez Grupę Energa.
07.01.2013 – 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
styczeń 2013 – Bal Karnawałowy klas I – III. Pieniądze ze sprzedaży ciasta i napojów wspierały WOŚP.
21.01.2013 – Dzień Babci i Dziadka w szkole organizowany przez wychowawców klas I-III
14.03.2013 – Dzień Języka Angielskiego
23.03.2013 – Dzień Otwarty Szkoły. Od 9.00 do 13.00 rodzice mogli zapoznać się z ofertą placówki a na dzieci czekała moc niespodzianek.
21.03.2013 – Dzień Przeciw Przemocy, ciekawe warsztaty dla uczniów.
05.04.2013 – Pokaz Rycerski. Uczniowie uczestniczyli w żywej lekcji historii. Na pokazie pojawiła się również broń palna.
10.04.2013 – Katyń – ocalić od zapomnienia. Uroczysty apel na temat wydarzeń historycznych.
kwiecień 2013 – Z okazji Świąt Wielkiej Nocy grupa teatralna wystawiła przedstawienie „Mój Chrystus Połamany”, który można było obejrzeć w Kościele św. Wojciecha
kwiecień 2013 – Odbył się apel poświęcony Janowi Pawłowi II. Zespół „Dzwonki” z p. Joanną Kierlin-Serocką wykonał wiele pieśni, w tym słynną „BARKĘ”. Apel dotyczył życia Papieża Polaka, jego pasji i zamiłowań.
23.04.2013 – II Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania. Uczestnicy konkursu prezentowali najpierw przygotowane przez siebie teksty prozatorskie, a w drugim etapie teksty zaproponowane przez jury.
27.04.2013 – Finał programu profilaktyczno – wychowawczego „Dobry Wybór”. Dwie nasze klasy VI zostały laureatami konkursu: VI d i VI a.
W maju 2013 odbył się Piknik Rodzinny, podczas którego wspólnie bawili się rodzice, nauczyciele i uczniowie.
12.05.2013 – Dzień Patrona naszej szkoły
25.05.2013 – Przegląd Piosenki Angielskiej. Uczniowie mieli okazji zaprezentować się w wybranych przez siebie utworach anglojęzycznych.
15.06.2013 – Dzień Dawcy Szpiku dla Beaty i innych. Nauczycielka naszej szkoły pani Beata Wiśniewska zachorowała na ostrą białaczkę szpikową. Aby znaleźć jej bliźniaka genetycznego szkoła wspomogła zorganizowanie dnia, w którym można było zarejestrować się jako dawca szpiku. Serdeczne podziękowania dla osób, które zdecydowały się oddać swoją cząstkę by ratować drugiego człowieka.
28.06.2013 – Apel zakończenia roku szkolnego 2012/2013.
01.09.2014 – Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Od tego roku obowiązuje mundurek szkolny w kolorze chabrowym: polar, tarcza, polo.
25.09.2014 – Ślubowanie Pierwszoklasistów.
27.09.2014 – Smaki Jesieni. Jak co roku nasi uczniowie przygotowali suto zastawiony stół z „jesiennymi smakami”. Imprezie towarzyszyło jak zwykle „Święto Chleba”.
27.09.2014 – Konferencja w SP6 – dla nauczycieli z Kwidzyna i okolic. Uczestniczyło w niej 62 nauczycieli, gościem specjalnym była pani Dorota Dziamska, która prowadziła warsztaty.
28.09.2014 – Święto Zatorza II. Impreza została zorganizowana przy współpracy z Lokalną Fundacją Filantropijną „PROJEKT”.
07.10.2014 – w szkole odbyła się debata „Jak ograniczyć hałas w szkole?”. uczestniczyły w niej delegacje klas II – VI, przedstawiciele nauczycieli, rodziców i dyrekcji.
24-27.11.2014 – Teatralia. Naszą szkołę reprezentowało szkolne koło teatralne „Maski”.
25.11.2014 – Dni Integracji. Odwiedziła nad pani Agnieszka Pomaska, posłanka, przewodnicząca Komisji Sejmowej ds. Integracji Europejskiej. Wręczyła nam nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie plastycznym.
13.12.2014 – Finał Kwidzyńskiej Akademii Filmowej. Nasi uczniowie z klasy IV C zostali wyróżnieni. Uczniów przygotowała pani Ewa Wiercińska.

2015
2-3 styczeń- Zimowe Dni Integracji- Promocja zdrowia i zdrowego odżywiania, akcja charytatywna WOŚP
9.01 – Dni Ligi Ochrony Przyrody – impreza szkolna
13.01 – Bal karnawałowy – impreza dla klas 1-3
17.01 – Dzień Babci i Dziadka – uczniowie z klas 1-3- prezentacja umiejętności – wiersze i piosenki
20 .01. 2015- 2.02. 2015 – ferie zimowe
7.02 – Dzień Bezpiecznego Internetu – impreza szkolna pod tym hasłem
14.02 – Walentynki – koncert od serca w wykonaniu przedstawicieli klas 4-6
21.02 – Dzień Języka Ojczystego – konkurs ortograficzny dla klas 4-6
24.02 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – akcja informacyjna przygotowana przez psycholog – Ewę Rubaj
10.03 – Dzień kobiet i Mężczyzn – akcje przygotowane przez samorząd uczniowski
20.03- Wiosenne Dni Integracji „Szukamy wiosny”. Klasa w świątecznej scenerii. Dzień matematyki i Liczby 6. Mistrz matematyki, Miting matematyczny, Kangur Europejski
24.03 – rocznica śmierci dr Wł. Gębika – zabawy z historią – konkurs historyczny
27.03 – Światowy Dzień Teatru – konkurs recytatorski
1.04.2015 – Sprawdzian klas 6
2.04 – Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci – akcja czytelnicza przygotowana przez panie bibliotekarki
5.04 – Otwarta Szkoła – akcja promująca szkołę – budynek szkoły udostępniony dla przyszłych uczniów , prezentacja zajęć przygotowanych przez nauczycieli, zapisy do klas pierwszych
7.04 – Dzień Pracownika Służby zdrowia , Dzień Policjanta- impreza szkolna
10.04 – rocznica Zbrodni Katyńskiej – apel poświęcony temu wydarzeniu
23.04 Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcja edukacyjna prowadzona przez nauczycielki przyrody
29.04 – Międzynarodowy Dzień Tańca – apel przygotowany przez nauczycielkę wf – M. Walenczewską
30.04 – Majowe święta – rocznica wejścia do Unii Europejskiej, Dzień Flagi, Konstytucja 3- go Maja- apel poświęcony tym wydarzeniom
30.04 – Finał programu „ Dobry Wybór”
5.05.2015 – Dzień Europy ; Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – akcja promocyjna przygotowana przez M. Makul
8.05 – Cała Szóstka Czyta Dzieciom – finał konkursu czytelniczego; Finał konkursu ortograficznego
9.05 – Dzień Unii Europejski –quizy dotyczące państw UE
!5.05 – Międzynarodowy Dzień Rodziny; Festiwal Piosenki Integracyjnej – impreza przygotowana przez M. Walenczewską i wychowawców klas
19.05 – Dzień Dobrych Uczynków – akcja przygotowana przez pedagoga szkolnego – J. Oprawę
22.05 – Dzień Praw Zwierząt – zbieramy karmę dla schroniska na Miłosnej
26.05 – Dzień Matki – „ Najmilsza na świecie jest mi mama” – konkurs literacko – plastyczny,
27.05 – Festiwal Piosenki Integracyjnej – przygotowany przez E. Dubieniecką
30.05 – Dni Integracji” Coraz bliżej lata”- Majowy festyn „ Rodzinko Trzymaj Formę”- impreza rekreacyjno-sportowa
2.06 – Dzień Dziecka ; Piknik Integracyjny – impreza plenerowa przygotowana przez J. Oprawę i M. Makul dla wszystkich klas integracyjnych
5.06 – Światowy Dzień Ochrony Środowiska – impreza szkolna – N. Szyłejko
9.06 – Dzień przyjaciela – akcja SU
13.06 – rocznica urodzin dr Wł. Gębika ; 28 rocznica nadania Szkole Sztandaru i Imienia dr. Wł. Gębika
16.06 – Apel podsumowujący rok szkolny 2014/2015
23.06 – Muzyczny Dzień Ojca; Święto Sportu, Klasyfikacja igrzysk klasowych

2015/2016
1.09.2015 – Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016. Rocznica Września akademia
8.09 – Cała Szóstka Czyta – inauguracja konkursu czytelniczego
17 .09 – 76 rocznica agresji ZSRR na Polskę
18.09 – akcja ekologiczna „ Sprzątanie świata”, segregujemy odpady
24.09 – Uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych
24.09 – Walczymy z Hałasem – inauguracja akcji promującej zdrowie
25.09 – inauguracja roku sportowego – turniej piłki koszykowej
30.09 – Jesienne Dni Integracji ; Dzień Chłopaka – impreza szkolna
30.09 – „ Dobry Wybór ‘ – rozgrzewka – imprez miejska dla klas 6
1.10 – Inauguracja Konkursu ortograficznego: Dzień przeciw przemocy – akcja inicjowana przez pedagoga
5.10 – Światowy Dzień Ochrony Zwierząt – zbiórka karmy dla schroniska na Miłosnej
14.10 – Dzień Edukacji Narodowej – uroczysta akademia dla nauczycieli i emerytów
15.10 – wystawienie sztuki teatralnej Wizyta” – wg scenariusza D. Chodorowskiej, na motywach powieści „Niebo istnieje naprawdę” Vincenta Lynna – sztukę wystawiono w teatrze miejskim
16.10 – Dzień Papieża – Jana Pawła II – impreza przygotowana przez katechetów
23 .10 Europejski Dzień Walki z Otyłością – „Marchewkowe studio” – akcja promująca zdrowe odżywianie
10.11 – 97 rocznica odzyskania niepodległości – uroczysta akademia odbyła się na sali gimnastycznej
19.11 – odbył się próbny sprawdzian szóstoklasistów
20.11- z okazji Światowego Dnia Życzliwości i pozdrowień odbyła się akcja przygotowana przez SU – w tym dniu wszyscy byli dla siebie szczególnie mili
28.11 – odbyły się zabawy andrzejkowe dla klas 1 – 6
2- 15. 12 – Akcja charytatywna „ Paczka dla kresowiaka” – prowadzona przez J. Serocką – pomoc polskim rodzinom na kresach wschodnich – klasy 1-6
16.12. – odbyło się szkolne przedstawienie Jasełek przygotowane przez panie R. Preibisz i E. Zardzewiały oraz uczniów z koła teatralnego
14 -18.12 – w tych dniach odbyły się świąteczno–zimowe dni integracji – wszystkie klasy przygotowywały wigilie klasowe
7.01- odbył się próbny sprawdzian szóstoklasistów
8.01 – Zimowe dni integracji – „Moda na cebulkę” – pokaz mody – organizator SU
21.01 – Dzień Babci i Dziadka – odbyły się występy dzieci z klas młodszych przed publicznością składającą się z babć i dziadków
22.01 – Bal Karnawałowy dla klas 1-3 na sali gimnastycznej – zespół muzyczny
8.02 – Dzień Bezpiecznego Internetu – odbyła się akcja edukacyjna przeprowadzona przez nauczycieli informatyki
12.02 – koncert od serca w wykonaniu przedstawicieli klas 4-6
29.02 – Dzień Języka Ojczystego – konkurs ortograficzny dla klas 4-6
1.03 – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – akcja edukacyjna prowadzona przez nauczycieli historii
10.03 Dzień 40 Męczenników – w tym dniu odbył się w naszej szkole Dzień Kobit i Mężczyzn , którego organizatorami były samorządy klas
21- 22.03- Wiosenne Dni Integracji „Szukamy wiosny”. Klasa w świątecznej scenerii. Dzień matematyki i Liczby 6. Mistrz matematyki, Miting matematyczny, Kangur Europejski – w tych dniach odbyło się w naszej szkole wiele ciekawych imprez i konkursów
23.03 – rocznica śmierci naszego patrona – dr Wł. Gębika – zabawy z historią – konkurs historyczny, organizowany przez panią A. Karatysz – na temat wiedzy o patronie
30.03 – Światowy Dzień Teatru – konkurs recytatorski – zorganizowany przez p. I. Lipiec i E. Zardzewiały
1.04- Sprawdzian klas 6
13.04 – rocznica Zbrodni Katyńskiej – apel poświęcony temu wydarzeniu
27.04 Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcja edukacyjna prowadzona przez nauczycielki przyrody
29.04 – Majowe święta – rocznica wejścia do Unii Europejskiej, Dzień Flagi, Konstytucja 3- go Maja 225 rocznica uchwalenia – apel poświęcony tym wydarzeniom – przygotowany przez panią D. Chodorowską
W maju odbyły się Dni integracji i uroczystości związane z 55-leciem Szkoły:
14.05 – II Kwidzyńskie Święto Muzyki – Festiwal – Fleciki Polskie i Tarabany – koncert w katedrze
– Święto Szkoły – Jubileusz 55-lecia szkoły:
– Wystawienie sztuki teatralnej „Przeminęły już wieki a myśmy ostali” – z okazji jubileuszu Chrztu Polski i 55 lecia szkoły
– 13.05 – Szóstkowy Festyn naukowy – na boisku szkolnym
– wystawa plastyczna „Żołnierze niezłomni” ,
– VII Międzynarodowe Warsztaty Kulturowe z udziałem studentki z Kirgistanu
30.05 – 3.06 odbyły się Dni integracji i uroczystości związane z 55-leciem Szkoły :
30.05.2016 – 1050 rocznica chrztu Polski
31.05.2016 – Festyn naukowy – Porusz umysł i ciało
1.06 – Dzień Dziecka ; Piknik Integracyjny – impreza plenerowa przygotowana przez J. Oprawę i M. Makul dla wszystkich klas integracyjnych na obiektach sportowo – rekreacyjnych „Miłosna”
01.06.2016 – Dzień Dziecka i sportu szkolnego
02.06.2016 – Święto Szkoły – 55 LAT SP6
03.06.2016 – II Kwidzyńskie Święto Muzyki
04.06.2016 – JUBILEUSZ 55.LECIA SZKOŁY w 1050 Rocznicę Chrztu Polski – GALA JUBILEUSZOWA, VII Międzynarodowy Kongres Pedagogów Pracujących na Rzecz Integracji pn. „PRZEMINĘŁY JUŻ WIEKI, A MYŚMY OSTALI…”
– Wystawienie sztuki teatralnej „ Przeminęły już wieki a myśmy ostali” – z okazji jubileuszu Chrztu Polski i 55 lecia szkoły
– wystawa plastyczna „Żołnierze niezłomni” ,
– VII Międzynarodowe Warsztaty Kulturowe z udziałem studentki z Kirgistanu
– Piknik Integracyjny – impreza plenerowa przygotowana przez J. Oprawę i M. Makul dla wszystkich klas integracyjnych na obiektach sportowo – rekreacyjnych „Miłosna”
6.06 – Światowy Dzień Ochrony Środowiska – impreza szkolna – N. Szyłejko
9.06 – Dzień Przyjaciela – akcja SU
14.06 – rocznica urodzin dr Wł. Gębika ; 29 rocznica nadania Szkole Sztandaru i Imienia dr. Wł. Gębika – uroczystość szkolna
21.06 – Akademia i pożegnanie klas szóstych
24.06 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
czerwiec 2016 zdobycie Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w siatkówce dziewcząt.