O szkole

Ogółem w szkole znajduje się 38 pomieszczeń do zajęć lekcyjnych, w tym: 12 sal lekcyjnych dla klas I-III oraz 26 sal do zajęć w klasach IV-VIII, m.in.: gabinet fizyczny, chemiczny, biologiczny, geograficzny, przyrodniczy, pracownia komputerowa, językowa. Ponadto: sala sportowa, gabinet ogólnomedyczny, pedagoga, psychologa, logopedy, terapii pedagogicznej oraz sala doświadczania świata, Sala Patrona, świetlica, biblioteka z ICIM.
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się także na hali sportowej, przyszkolnym placu zabaw i kompleksie sportowym. Uczniowie korzystają z dwóch pływalni miejskich (przy ul. Słowackiego i ul. Wiejskiej).
Umożliwiamy spożycie ciepłego posiłku na stołówce szkolnej.

Liczba dzieci w klasach I-III: 284 w tym 125 dziewcząt
Liczba dzieci w klasach IV-VIII: 614 w tym 283 dziewcząt

100 % nauczycieli ma ukończone studia wyższe:
– magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym: 80
– zawodowe lub licencjat z przygotowaniem pedagogicznym: 3
80 % nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.
40 % nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej trzech przedmiotów.
Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego:
– dyplomowanych: 67
– mianowanych: 4
– kontraktowych: 9
– stażystów: 3

Kwalifikacje nauczycieli, specjalizacje zawodowe:
-edukacja wczesnoszkolna (nauczanie początkowe, zintegrowane)
-język polski
-historia
-wiedza o społeczeństwie
-biologia
-przyroda
-geografia
-matematyka
-fizyka
-chemia
-informatyka
-technika
-muzyka
-plastyka
-edukacja dla bezpieczeństwa
-doradca zawodowy
-bibliotekarz
-wychowawca świetlicy
-psycholog
-pedagog
-logopeda, neurologopeda
-oligofrenopedagog
-surdopedagog
-tyflopedagog
-terapia pedagogiczna
-terapia ręki
-terapia zajęciowa, kinezyterapia
-wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się
-rewalidacja upośledzonych umysłowo
-profilaktyka społeczna i resocjalizacja
-fizjoterapia dzieci i młodzieży
-gimnastyka korekcyjna
-odnowa biologiczna
-wychowanie do życia w rodzinie
-origami w edukacji
-instruktor gry w szachy
-trenerzy:
-piłki siatkowej
-piłki koszykowej
-piłki nożnej
-pływania
-lekkoatletyki
-kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii
-programu Intel – Nauczanie ku Przyszłości
-pielęgniarka
Nauczane języki obce:
– obowiązkowy w klasach I-VIII: język angielski,
– do wyboru w klasie VII i kontynuacja w klasie VIII: język niemiecki lub język hiszpański,
– nieobowiązkowy (w formie koła) dla uczniów klas I-VIII: język włoski

Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej stosują w swojej pracy nowoczesne techniki komputerowe, zostali przeszkoleni w zakresie obsługi komputerów i programów edukacyjnych. W pracowniach komputerowych prowadzone są zajęcia z różnych przedmiotów.

W odpowiedzialny sposób przyjmujemy do procesu kształcenia integracyjnego dzieci niepełnosprawne, zapewniając ciąg kształcenia na poziomie szkoły podstawowej. Zatrudniamy wysoko wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalącą warsztat pracy, zaangażowaną w życie szkoły.

Zapewniamy pomoc pedagogiczną i terapeutyczną dla uczniów, u których stwierdzono defekty ruchu, słuchu, wzroku, zaburzeń mowy, zatrudniając specjalistów wspomagających proces kształcenia i wychowania w zakresie: socjoterapii, logoterapii, terapii pedagogicznej, rewalidacji, psychoterapii, neurologopedii, reedukacji, kinezyterapeutę, oligofrenopedagogów.

Organizujemy zajęcia stymulująco – terapeutyczne, korygujące, ogólnousprawniające, wspomagające naukę uczniów niepełnosprawnych, tj. zespoły dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyki korekcyjnej, kinezyterapii, logoterapii.

Nauczyciele przedmiotu w konsultacji z pedagogiem wspomagającym, psychologiem i rehabilitantem, ustalają treści programowe, dostosowują indywidualne programy terapeutyczne do potrzeb dzieci w zakresie treści, tempa, ilości, stopnia trudności, sposobu prezentacji.

Dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami ustalane są indywidualne ścieżki edukacyjne. Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości dziecka, a na dodatkowej karcie opisowej wpisywane osiągnięcia uczniów niepełnosprawnych w całym cyklu edukacyjnym, z uwzględnieniem aspektu wspierania rozwoju dziecka.