Інформація для біженців з України

Informacja dla uciekinierów z Ukrainy

 

Stypendium szkolne 2022/2023 dla uczniów – obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r.
O stypendium szkolne może ubiegać się każdy uczeń, jeżeli:

 • mieszka w Kwidzynie;
 • dochód na osobę w rodzinie ucznia nie jest większy niż 600 zł netto;
 • przybył do Polski od dnia 24 lutego 2022 r.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może złożyć wniosek:

 • rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletni uczeń;
 • dyrektor szkoły, ośrodka.

Wniosek o stypendium można otrzymać w każdej publicznej szkole podstawowej w Kwidzynie, gdzie wyznaczona osoba pomoże w jego wypełnieniu (informacja w sekretariacie szkoły).
Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2022 r.), a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku (wrzesień 2022 r.).
Wniosek o przyznanie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko obywatela Ukrainy i jego rodziców;
2) miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski;
3) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej (nie uwzględnia się członka rodziny, który zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Polski).
Termin i sposób załatwienia
Wniosek należy złożyć w terminie od  1 do  15 września 2022 r.
Wnioski pomoże wypełnić wyznaczona osoba w szkole publicznej podstawowej.
Po rozpatrzeniu wniosków Burmistrz Miasta Kwidzyna wydaje decyzje.
Miejsce złożenia dokumentów
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, w godzinach 7:00 – 16:00.
W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, stypendium wynosi odpowiednio 198,40 zł, 223,20 zł lub 248 zł miesięcznie.

1. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy (pol.) zobacz plik pdf
2. Інформація для батьків дітей які прибувают з УКРАЇНИ дивіться файл pdf
3. Informacja dla studentów i naukowców zobacz plik pdf
4. Інформація для студентів і вченинх які приїжджають з України дивіться файл .pdf
5. PESEL dla obywateli Ukrainy zobacz plik docx
6. Pigułka wiedzy zobacz plik docx
7. Przychodnie i szpitale zobacz plik xlsx
8. Kontakt z Policją zobacz plik docx
9. Pomoc prawna zobacz plik docx
10. Pomoc psychologiczna zobacz plik docx