Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 obowiązujące od 1 września 2020 r. (do odwołania) na terenie Szkoły

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 obowiązujące od 1 września 2020 r. (do odwołania) na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Gębika w Kwidzynie
I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),
II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły.
5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.
6. Zapewnia codzienną dezynfekcję wykorzystywanych do zajęć pomocy dydaktycznych, sprzętu i przyborów sportowych.
7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury dziecka/ pracownika przy wejściu do szkoły.
III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
Obowiązki nauczycieli:
1. Pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze także w przypadku konieczności pracy zdalnej.
2. Dbają o higienę rąk – często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
3. Przychodzą do szkoły na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji.
4. Po dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku udają się do sali, w której będą mieli lekcję i czekają na uczniów.
5. Wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
6. Organizują wyjścia poszczególnych klas/grup uczniów na teren przyległy do szkoły tak, aby nie mieszały się ze sobą.
7. Zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
8. Unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, przy jednym urządzeniu, np. w sali gimnastycznej, na stołówce, w świetlicy, na placu zabaw.
9. Przestrzegają zasad korzystania z placu zabaw, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym dotyczących zachowania dystansu społecznego.
10. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe.
12. Przeprowadzają dezynfekcję rąk uczniom wchodzącym do klasy.
13. Przeprowadzają na bieżąco dezynfekcję przyborów do tablicy (markery, wskaźniki).
14. Zwracają uwagę, by po każdej lekcji były wietrzone sale, w których odbywały się zajęcia, a w razie potrzeby wietrzy sale w ciągu zajęć.
15. W przypadku deszczu i bardzo złych warunków atmosferycznych (pogodowych) pozostają z uczniami w klasie na czas przerwy. Wymagany ruch mogą zastąpić ćwiczeniami lub zabawami w lub przy ławkach.
16. Z uwagi na brak możliwości dezynfekcji kredy ograniczają korzystanie z niej lub zakładają rękawice.
17. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora placówki,
Obowiązki pracowników obsługi:
1. Przychodzą do pracy na określoną w grafiku godzinę i dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.
2. Dbają o higienę rąk – często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
3. Zachowują dystans społeczny w kontakcie z innymi osobami w szkole. Są zaopatrzeni w maseczki lub przyłbice, rękawice i fartuchy.
4. O godzinie 7.45 otwierają drzwi sal lekcyjnych i pozostawiają w nich klucz od wewnątrz.
5. O godzinie 7.50 otwierają drzwi wejściowe do szkoły i wspomagają dyżur nauczycieli.
6. Po sprzątnięciu sali i zdezynfekowaniu sprzętu po skończonych zajęciach zamykają drzwi na klucz i odnoszą do dyżurki.
7. Wykonują prace porządkowe, wietrzą pomieszczenie, w którym pracują.
8. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie przemywają środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
9. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem.
10. Zachowują szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
11. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
Obowiązki pracowników administracji:
1. Przychodzą do pracy na określoną w grafiku godzinę i dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.
2. Dbają o higienę rąk – często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
3. Zachowują dystans społeczny w kontakcie z innymi osobami w szkole. Są zaopatrzeni w maseczki lub przyłbice, rękawice.
4. Wietrzą pomieszczenie, w którym pracują.
5. Zachowują szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
6. Zgodnie z grafikiem przyjmują interesantów, którzy zgłaszają się do dyżurki szkoły.
7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Gębika w Kwidzynie.
2. Dostarczają do szkoły uzupełnione Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1.
3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
4. Zaopatrują swoje dzieci w środki ochrony osobistej, tj. maseczki lub przyłbice. Maseczka powinna być przechowywana w woreczku lub pudełku opisanym jego imieniem i na-zwiskiem.
5. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły.
6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
7. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do szkoły – nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.
8. Dopilnowują, by dziecko przyszło do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
9. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły. W przypadku braku takiej możliwości z uwagi na pracę powiadamiają pisemnie o upoważnieniu innej osoby.
10. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19
1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę), bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowany do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
2. Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 1,5 m odległości.
3. Wychowawca/nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji i bezzwłocznie zawiadamia o niej rodziców ucznia.
4. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno– Epidemiologiczną w Kwidzynie.
5. Pracownik, u którego w czasie pracy wystąpiły objawy chorobowe mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
6. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki i bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
VI. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:
1. W okresie podwyższonego reżimu sanitarnego (pandemii Covid-19) ustala się pracę szkoły:
a) Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach 7.30 – 15.30 i przechodzi w tryb pracy mieszanej:
RODZICE: na miejscu w szkole – w godzinach 7.30 – 9.00 oraz 14.00 – 15.30.
• Wejście główne do budynku (od ul. Grunwaldzkiej) zabezpieczone domofonem.
• Po wejściu do budynku należy zgłosić się do okienka dyżurki (przy sekretariacie)
• W pozostałych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny: 55 279 3444, przez e-dziennik lub e-mail: szostka@sp6.kwidzyn.pl .
UCZNIOWIE:
• Godz. 11.30 – 12.00 – klasy 1-3,
• Godz. 13.30 – 14.00 – klasy 4-8,
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY: Godz. 7.30 – 9.00 oraz 12.00 – 13.30
b) Godziny przyjęć interesantów przez DYREKCJĘ SZKOŁY, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie szkoły:
• Dyrektor Lidia Nowacka – środa
• Wicedyrektor Joanna Burandt- Oprawa – piątek
• Wicedyrektor Mirosława Makul – poniedziałek
c) Świetlica szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 do 16.15, według ustalonego grafiku i obejmuje:
• głównie uczniów z klas 1-3, których obydwoje rodzice pracują i nie mają możliwości zorganizowania innej opieki, np. nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki członka rodziny,
• grupy świetlicowe, dla których wyznacza stałe sale,
• sala nr 7 jest poranną świetlicą
• rodzic/opiekun odbiera ze szkoły/świetlicy swoje dziecko po uprzednim poinformowaniu wychowawcy/ pracownika szkoły oczekując przy wejściu:
– od ul. Sportowej, korzystając z dzwonka przy drzwiach,
– głównym od ul. Grunwaldzkiej.
d) Biblioteka szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, wg ustalonego grafiku wypożyczeń dla poszczególnych poziomów klasowych,
• zasady korzystania z biblioteki uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach,
• uczeń może złożyć zamówienie/ rezerwację książki do wypożyczenia online, przez e-dziennik,
• w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek bibliotekarze współpracują z wychowawcami klas.
e) Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 11.30 – 14.30
• obiady wydawane są według ustalonego grafiku (zmianowe wydawanie posiłków),
• posiłki spożywanie są przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy,
• po każdej grupie, po zmianowym wydawaniu posiłków, odbywa się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł,
• dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach (drugie śniadanie).
f) Gabinety dla nauczycieli – stosowanie zasady dystansu społecznego
• korzystają z sali nr 7, 21, 24a, 016, 60, pokój nauczycieli w-f,
• w czasie przerw (jeśli nie mają dyżurów) mogą przebywać w swoich salach.
g) Izolatorium
• wyznacza się na miejsce izolacji osób w sytuacji wystąpienia gorączki u ucznia lub pracownika szkoły salę nr 021.
2. Kontakty z rodzicami
a) Zebrania i konsultacje z rodzicami odbywają się on-line, w sposób zdalny, z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, platformy Teams.
b) za zgodą dyrekcji szkoły dopuszcza się, by pierwsze zebranie z rodzicami mogło odbyć się na terenie szkoły, z zachowaniem dystansu społecznego, po ustaleniu warunków z nauczycielem i zastosowaniu obowiązujących procedur i środków ostrożności,
c) rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika szkoły, odbierania wiadomości przesyłanych przez e-dziennik Librus
3. Osoby z zewnątrz – ogranicza się przebywanie w szkole do niezbędnego minimum
a) tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
b) obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
c) wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym i zgłaszają dyżurnemu pracownikowi,
d) przemieszczają się w wyznaczonych obszarach (obowiązuje zakaz swobodnego przemieszczania się rodziców i osób postronnych po szkole).
4. Wejścia do szkoły i wyjścia poszczególnych klas (grup) na teren przyległy do szkoły organizowane są tak, by dzieci nie mieszały się ze sobą. Ustala się oddzielne wejścia:
a) dla uczniów klas 1, 2 i 3 b – weście od ul. Sportowej,
b) dla osób niepełnosprawnych, nauczycieli i pracowników szkoły – wejście od parkingu (ul. Moniuszki)
c) dla klas 3 i 4 – wejście o małego dziedzińca (przy placu zabaw),
d) dla klas 5 i 6 – wejście z tarasu (lewe),
e) dla klas 7 i 8 – wejścia z tarasu (prawe, koło windy),
f) osoby postronne i rodzice wchodzą w ważnych sprawach wejściem głównym od ul. Grunwaldzkiej,
g) dzieci uczęszczające rano do świetlicy wchodzą do szkoły wejściem z tarasu koło windy,
h) rodzice nie wchodzą z dzieckiem do budynku szkoły,
i) rodzic/opiekun prawny dziecka z klas 1 oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi szkoły przed wejściem do budynku,
j) rodzic/prawny opiekun dziecka niepełnosprawnego, które wymaga dodatkowej opieki może wejść z dzieckiem do szkoły, zachowując dyscyplinę sanitarną ; przekazuje dziecko pod opiekę wyznaczonemu nauczycielowi,
k) rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m w odniesieniu do pracowników szkoły i innych dzieci oraz ich rodziców,
l) prowadzone jest mierzenie temperatury osobom wchodzącym na teren szkoły i dezynfekcja rąk,
m) Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony (powyżej 37,9 st.), nie zostanie w tym dniu przyjęte do szkoły,
n) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
5. Na terenie szkoły ustala się:
a) w salach przy drzwiach lub na biurku nauczyciela znajdują się opisane pojemniki ze środkiem dezynfekującym do rąk,
b) przerwy uczniowie spędzają na świeżym powietrzu na terenie przyszkolnym, w wyznaczonych strefach, pod opieką nauczycieli dyżurnych, a w przypadku deszczu pozostają w sali, w której odbywają się zajęcia,
c) przerwy dla uczniów klas 1-3 organizuje wychowawca tak, by nie stykali się ze starszymi klasami,
d) wszystkie zajęcia uczniów klas 1-3 odbywają się w jednej sali, bez przemieszczania,
e) uczniowie klas 1-3 pozostawiają w klasie wszystkie swoje przybory i okrycia,
f) zajęcia uczniów klas 4-8 odbywają się w sali, za którą odpowiada wychowawca klasy,
g) zezwala się na realizację zajęć w plenerze, przy zachowaniu dystansu społecznego 1,5 m;
h) zajęcia w-f, jeśli pozwoli na to pogoda, będą odbywały się na świeżym powietrzu – na terenie szkoły oraz stadionu,
i) lekcje informatyki mogą odbywać się z wykorzystaniem mobilnej pracowni.
6. W kwestii zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ustala się:
a) częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
b) obowiązkowe wietrzenie sal po każdej lekcji,
c) w czasie przerwy w budynku szkoły należy nosić maseczkę lub przyłbicę; nie ma obowiązku zakładania maseczek na lekcjach i poza budynkiem szkoły,
d) uczniowie nie przynoszą zabawek i zbędnych przedmiotów do szkoły; korzystają z własnych przyborów; ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy,
e) uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,
f) w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach,
g) w salach nie umieszcza się przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub poddać dezynfekcji,
h) zawiesza się obowiązek zmiany obuwia,
i) uczniowie klas 3-8 otrzymują kluczyki do indywidualnych szafek, a korzystając z szafek dbają o ich czystość; szafki podlegają dezynfekcji.
7. Uczniowie z chorobami przewlekłymi, współistniejącymi, szczególnie narażeni na ciężki przebieg zakażenia (astma, cukrzyca, niedobory immunologiczne, itp.), na wniosek rodzica:
a) mogą zrezygnować z konieczność noszenia maseczki na korytarzu szkoły, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego,
b) w czasie przerwy mogą nie wychodzić z budynku szkoły i pozostać w klasie lub na korytarzu,
c) w czasie lekcji mogą zajmować osobne ławki.
8. Uczniowie, którzy będą na kwarantannie np. z powodu choroby, kontaktu kogoś z rodziny z osobą chorą, choroby w rodzinie, będą nauczani zdalnie, w sposób przyjęty przez nauczyciela.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.