Informacje dla ósmoklasistów 2020

Miejsce zbiórki i sposób wprowadzania uczniów do szkoły: godz. 8.00-8.10

Kl. 8a – s.103 i s.104
– zbiórka – dziedziniec szkolny
– wejście drzwiami od strony windy
– odp. P. Ewa Oleksiak

 Kl. 8b – s.114
– zbiórka – parking szkolny od ul. Moniuszki
– wejście drzwiami bocznymi
– dla niepełnosprawnych
– odp. P. Aneta Karatysz

Kl. 8c – s.42
– zbiórka – mały dziedziniec przy placu zabaw
– wejście drzwiami z małego tarasu przy sali 42
– odp. P. Jolanta Kopczyńska- Szwanke

Kl. 8d – s.22 i s.23
– zbiórka – taras przy wejściu głównym od ul. Grunwaldzkiej
– wejście drzwiami głównymi
– odp. P. Elżbieta Zardzewiały

Kl. 8e – s.123 i s.124
– zbiórka – dziedziniec szkolny
– wejście drzwiami od strony sali 33
– odp. P. Renata Preibisz

Klasy, sale, czas pisania wg przedmiotów, dostosowań
Język polski – 120′
Matematyka – 100′
Język angielski – 90′
Kl.8a – s.103/10U  i  s.104/10U
Kl.8b – s.114/13U
Kl.8c – s.42/24U
Kl.8d – s.22/11U  i  s.23/10U
Kl.8e – s.123/10U  i  s.124/10U

Dysleksja – wydłużenie
– Język polski – s.7 – 180′
– Matematyka – s.7 – 150′
– Język angielski – s.7 – 135′

Dostosowania
Język polski
– 180′ – s.33/1U; s.24/2U; s.120/1U
Matematyka
– 150′- s.33/1U
Język angielski
– 135’– s.33/2U; s.120/2U

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

1.Obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie) i Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/ koronawirus).
2.Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i kontaktować się telefonicznie z PSSE w Kwidzynie, oddziałem zakaźnym w Grudziądzu, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3.Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego, osoba biorąca udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej, pracownik szkoły przejawia objawy choroby sugerujące zakażenie koronawirusem, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie chorego w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) w odległości minimum 2 m od innych osób. Należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego.
4.Przewodniczący zespołu nadzorującego niezwłocznie powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły. Informuje PSSE w Kwidzynie, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
5.W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
6.W przypadku wystąpienia u pracownika w szkole niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy, powiadamia PSSE w Kwidzynie i stosuje ściśle do wydanych poleceń.
7.Obszar, w którym poruszał się pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu, dezynfekowane są powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
8.Stosując się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną, ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
9.W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze zwraca się do PSSE w Kwidzynie w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 Procedury bezpieczeństwa na egzaminie

1.Członkowie zespołów nadzorujących zna-ją zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas egzaminu, są przeszkoleni przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i poinformowani, gdy w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, aby nie interpretować ich w przypadku danego zdającego jako objawów niepokojących.
2.Paczki z arkuszami egzaminacyjnymi są odbierane od kuriera przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, przeciera-ne szmatką z płynem dezynfekującym i otwierane w rękawiczkach.
3.Członkowie zespołu nadzorującego odbierają arkusze od przewodniczącego zespo-łu egzaminacyjnego w rękawiczkach i rozdają zdającym przez osoby, które mają założone rękawiczki, zakryte usta i nos.
4.Obowiązujące zasady bezpieczeństwa:
1)zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi w czasie egzaminu i zachowanie odpowiedniego dystansu po zakończonym egzaminie,
2)zakrywanie ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
3)niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem, chusteczką.
5.Dyrektor szkoły:
1)przekazuje zdającym i ich rodzicom/prawnym opiekunom przynajmniej z dwudniowym z wyprzedzeniem informację, o której godzinie powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu (czas wejścia na teren szkoły/do sali egzaminacyjnej) i wpuszcza zdających na teren szkoły, zgodnie z podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych),
2)instruuje zdających, by nie gromadzili się przed szkołą, salą egzaminacyjną, unikali spotkań w grupie przed i po zakończeniu egzaminu, a wrażeniami dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,
3)decyduje o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających,
4)wypuszcza zdających z sali po egzaminie.
6.Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi.
7.Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.
8.W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
9.W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi być zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy zdającym a nauczycielem.
10.Jeżeli zdający ma trudności w komunikacji i przy zachowaniu wskazanego odstępu występują problemy ze zrozumieniem mowy, odstęp można zmniejszyć do niezbędnego dla zrozumienia wypowiedzi zdającego, z zachowaniem innych środków ochrony (np. wykorzystania przyłbic zamiast maseczek, zakrycia ust i nosa przez nauczyciela wspomagającego), odnotowując wprowadzone modyfikacje w protokole.
11.Jeżeli dla nauczyciela wspomagającego nie został zamówiony odrębny arkusz, należy wykorzystać arkusz rezerwowy (upewniając się, że jest on w tej samej wersji, w której arkusz ma zdający), a w sytuacji, kiedy liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca, należy niezwłocznie skontaktować się z właściwą OKE i postępować zgodnie z instrukcjami.
 

Środki bezpieczeństwa, organizacja przestrzeni, pomieszczeń, aranżacji szkołyi sal egzaminacyjnych

1.Drzwi do szkoły (klamki/uchwyty) są regularnie dezynfekowane.
2.Przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji (środek na bazie alkoholu, min. 60%), którym wszystkie osoby wchodzące obowiązkowo dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją dotyczącą prawidłowej dezynfekcji rąk.
3.Na terenie szkoły wyznacza się pomieszczenie – tzw. izolatorium, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, zaopatrzone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący,
4.Przy wejściu do szkoły znajdują się informacje dotyczące:
1)objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
2)adres, telefon do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej/PSEE w Kwidzynie i oddziału zakaźnego w Grudziądzu,
3)numery telefonów do służb medycznych i infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
5.Drzwi wewnętrzne pozostają otwarte, tak by zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać, za wyjątkiem:
1)egzaminu z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,
2)sytuacji, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak by nie tworzyć przeciągów.
6.Ławki w sali egzaminacyjnej ustawia się z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowych odstępów w każdym kierunku pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.
7.Podczas, gdy zdający rozwiązują zadania, w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.
8.Członkowie zespołu nadzorującego do minimum ograniczają poruszanie się po sali egzaminacyjnej.
9.Konieczne jest regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zapewniają możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
10.Sale egzaminacyjne są wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
11.Każdemu zdającemu zapewnia się w szkole miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste (torbę, kurtkę, telefon itp.
12.Minimalizując możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy ustala się, by oczekując na oddanie lub odbiór rzeczy uczniowie zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
13.W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się instrukcje prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk.
14.Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
15.Przeprowadzając dezynfekcję przestrzega się zaleceń producenta oraz czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający i osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Dezynfekowane są:
1)sprzęt (komputery, klawiatury, osprzęt, urządzenia rejestrujące dźwięk podczas egzaminu, w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu), z którego korzystają zdający, którym przyzna-no korzystanie z takiego sprzętu jako sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu,
2)odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego,
3)przybory piśmiennicze dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają,
4)ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej – przed i po każdym egzaminie.
 

Środki ochrony osobistej osób zdających, osób organizujących i przeprowadzających egzamin

1.Czekając na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowie-dni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
3.Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
4.Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
5.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
6.Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2)wychodzi do toalety,
3)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
7.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy uczestniczący w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
8.Zdający i członkowie zespołu nadzorującego mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego egzamin w danej sali).
9.Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. Jeżeli nie mogą korzystać z przyłbicy, przystępują do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
Minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
10.Członkowie zespołu nadzorującego i oso-by zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, używają przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 
Organizacja i przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty 16-18 czerwca 2020 r.

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2.Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3.Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
4.Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1)zdający,
2)osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu,
3)pracownicy obsługi odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, itp.
4)pielęgniarka szkolna.
5.Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
6.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.
7.W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie są prowadzone żadne zajęcia edukacyjne.
Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
9.Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, tj. książek, telefonów komórkowych, maskotek.
10.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
Uczeń może przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem i linijkę.
11.Uczeń nie może korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, kalkulatora i słowników.
12.Przybory piśmiennicze rezerwowe dla zdających podlegają dezynfekcji z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają.