Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Władysława Gębika w Kwidzynie

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ( U. poz. 356).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/19.
 • Statut Szkoły.

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w roku szkolnym 2018/19 opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.

Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrz- szkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program jest dokumentem zmieniającym się, dostosowującym się do potrzeb środowiska szkolnego i będzie uwzględniał zarówno obecne jak i przyszłe opinie i uwagi. Potwierdzając bezwzględne prawo rodziców do wychowania swojego dziecka, program opiera się na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich i ma za zadanie wspierać ich w tych działaniach, zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami pedagogicznymi. Realizacja jego jest możliwa jedynie przy ścisłej współpracy z domem rodzinnym, częstej wymianie informacji i uwag służących indywidualnemu podejściu do każdego dziecka.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/18,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2017/18,
 • wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych oraz zespołów przedmiotowych,
 • programu rozwoju organizacyjnego szkoły na lata 2016/17- 2021/22 opracowanego przez dyrektora szkoły,
 • wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców ujętych w ankietach, protokołach RP, SU, RR,
 • wytycznych polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/19:
 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci           i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.
 1. Misja szkoły

Najważniejszym celem szkoły jest dobro i wszechstronny rozwój ucznia.

 1. Szkoła miejscem wzajemnego samorozwoju – stworzenie warunków rozwoju różnorodnych talentów.
 2. Szkoła miejscem pielęgnowania podstawowych i ponadczasowych wartości – wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.
 3. Pozyskanie pełnej akceptacji środowiska lokalnego dla programu rozwoju infrastruktury oraz rozwoju organizacyjnego Szkoły.

Główne cele szkoły:

 1. Wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia (fizyczny, intelektualny, duchowy), wyrównujący jego szanse edukacyjne, przygotowujący do kontynuowania nauki.

 1. Zaspokojenie indywidualnych potrzeb ucznia, przede wszystkim w dziedzinie poznawczej, psychomotorycznej i emocjonalnej.
 2. Bezpieczeństwo, promocja zdrowia i uniwersalnych wartości.
 3. Rozwój i nowoczesność, reakcja na zmiany.
 4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, z rodzicami.
 5. Wykwalifikowana kadra, rzetelna wiedza i umiejętności praktyczne: studia, kursy, szkolenia, konsultacje ze specjalistami, współpraca z ośrodkami doskonalenia n-li i in.
MOCNE STRONY SZKOŁY:  
 • jasno sprecyzowana wizja i misja Szkoły,
 • wysoki poziom nauczania,
 • postęp efektów kształcenia i coraz lepsze efekty pracy z uczniem zdolnym,
 • wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna,
 • bardzo dobra opinia o Szkole w środowisku, która przedkłada się na nabór do klas I (najliczniejsza szkoła w mieście),
 • bardzo dobra współpraca Szkoły ze środowiskiem,
 • przyjazna atmosfera pracy – dobre relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami,
 • różnorodne formy diagnozowania postępów uczniów,
 • dobrze zorganizowany system pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • dostosowanie metod pracy do możliwości uczniów zdolnych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • programy profilaktyczne,
 • wysoka ocena i duże zaufanie rodziców do wychowawcy klasowego,
 • praca rady pedagogicznej jako dobrze zgranego zespołu.

 

SŁABE STRONY SZKOŁY:

 • niedoskonała baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem multimediów,
 • ogólnie słaba sytuacja finansowa w oświacie, brak pewności czy znajdą się środki budżetowe na pełną realizację zamierzeń.
 1. Sylwetka absolwenta

Dążeniem szkoły  jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • Zna historię swojej szkoły, życie i działalność patrona szkoły dra Władysława Gębika.
 • Identyfikuje się z ideami patrona – wzorem wielkiego człowieka i Polaka.
 • Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły i czci symbole szkoły.
 • Zna historię miasta i regionu.
 • Umie samodzielnie i krytycznie myśleć, jest zaradny i odpowiedzialny.
 • Potrafi odróżniać dobro od zła oraz oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom.
 • Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy.
 • Umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy.
 • Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale doskonali swoją osobowość.
 • Zna siebie, umie wyeksponować swoje dobre i mocne strony.
 • Jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasad dobrych obyczajów.
 • Jest świadomy mocnych i słabych stron swojej osobowości, rozwija cechy pożądane, dąży do doskonalenia swoich umiejętności, właściwie organizuje swój czas wolny, naukę i pracę.
 • Przejawia troskę o własną sprawność, rozwój i zdrowie.
 • Jest samodzielny i przygotowany do różnych form aktywności ruchowej, sprawny fizycznie, zna i stosuje zasady fair play w sporcie i w życiu codziennym.
 • Efektywnie pracuje w zespole, odpowiedzialny i wrażliwy na potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym.
 • Zna, rozumie i propaguje zasady integracji.
 • Świadomy zagrożeń współczesnej cywilizacji, przestrzega praw przyrody, chroni środowisko.
 • Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji, posługiwać się komputerem.
 • W mowie i piśmie posługuje się językiem angielskim.
 • Jest przygotowany do dalszej edukacji.
 • CELE OGÓLNE

Cel główny programu to zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych            i profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli i pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole.

 • Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
 • Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.
 • Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.
 • Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działalność profilaktyczna  obejmuje w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotro-powych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO:

Zachowania problemowe zdiagnozowane w szkole:

 • Dokuczanie (agresja słowna, agresja fizyczna, sprzeczki między rówieśnikami, podżeganie do konfliktów, wymuszanie słodyczy, chrupek, wykluczenie jednostek z grupy, skarżenie, hejtowanie, dyskryminacja );
 • Problemy ucznia (wagary, zachowanie opozycyjne, brak chęci współpracy, mała samodzielność dziecka, nadmierna wrażliwość, nadmierna ambicja, negatywny stosunek do rówieśników, postawa roszczeniowa);
 • Lekceważący stosunek do nauki i nauczycieli (spóźnienia, brzydkie odzywki do nauczyciela, nie odrabianie prac domowych, niekulturalne zachowanie się podczas imprez szkolnych);
 • Problemy na lekcji (zakłócanie porządku na lekcji, brak dyscypliny, przeszkadzanie na lekcji, spóźnianie się na zajęcia, oczernianie nauczycieli, brak umiejętności słuchania się nawzajem);
 • Niewłaściwe spędzanie czasu podczas przerw (nieprzemyślane zabawy, zabawa w zarazę, granie na telefonach w toaletach i szatniach), niszczenie mienia (dewastowanie toalet);
 • Zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa (bieganie, hałas, palenie papierosów, samookaleczanie);
 • Problemy w rodzinie (wyręczanie dziecka przez rodzica, małe zainteresowanie dzieckiem ze strony rodziców, rozbita rodzina, walka o dziecko, zmiana środowiska);

Czynniki ryzyka:

 • Środowisko społeczne promujące dane wzorce zachowań;
 • Niskie wyniki osiągane przez ucznia w szkole i brak celów życiowych;
 • Brak odpowiedzialności uczniów za mienie szkoły;
 • Niekonsekwencja ze strony niektórych nauczycieli w pracy z uczniami;
 • Zbyt duża ilość czasu spędzanego przez uczniów przy komputerze czy przy korzystaniu z telefonu.
 • Wczesna inicjacja zachowań ryzykownych;
 • Brak współpracy z niektórymi rodzicami;
 • Brak umiejętności wychowawczych u niektórych rodziców;

Czynniki chroniące:

 • Integracja klasy (miła atmosfera w klasie, akceptacja i tolerancja, prawidłowe relacje w klasie, wzajemna pomoc i współpraca między uczniami, wycieczki, wyjazdy integracyjne, wyjścia do kina, teatru, rajdy, dyskoteki, udział w konkursach, zawodach, wspólne zabawy w czasie przerw – zabawy integracyjne, lekcje wychowawcze, pomoc nauczycieli, udział w akcjach charytatywnych);
 • Integracja społeczności szkolnej (m.in. kibicowanie całej szkoły na turniejach szkolnych);
 • Atrakcyjne przerwy – miejsca przygotowane dla uczniów do przyjemnego i pożytecznego spędzania czasu – między lekcjami, boisko z bramkami, plac zabaw dla uczniów klas 4-8, ławeczki i stoliki na boisku i w szkole, kawiarenka, pozostawanie w klasie na przerwie);
 • Bezpieczna szkoła (tablice ostrzegawcze w toaletach, pudełko zażaleń i skarg, osobna świetlica dla klas II-III i klas I, monitoring szkolny – dyżury nauczycieli i SU);
 • Przyjazna szkoła – przytulnie i kolorowo w klasie i na korytarzach;
 • Zmotywowana i współpracująca ze sobą kadra nauczycieli (korelacja pomiędzy nauczycielami przedmiotów, świetlicy, nauczycieli – specjalistami, praca w zespołach nad pomysłami, projektami, wymiana doświadczeń, dobry zespół nauczycieli, dostępność psychologa i pedagoga, pozytywny stosunek uczniów do nauczycieli);
 • Pozytywna współpraca z rodzicami (akceptacja i zrozumienie dla działań nauczyciela, wspólne rozwiązywanie problemów, dobra współpraca wychowawcy z rodzicami i rodziców ze sobą, kontrakty z wychowawcą, rodzicem i uczniem, właściwe monitorowanie postępów w nauce i zachowania przez rodziców własnych dzieci);
 • Motywowanie uczniów do nauki (sprawiedliwe oceny, programy edukacyjne i wychowawcze – rozbudzanie zainteresowania nauką);
 • Wychowawcza rola szkoły (przestrzeganie regulaminów w szkole, dobre zachowanie uczniów);

W wyniku analizy danych wyszczególniono najważniejsze problemy społeczne występujące w środowisku lokalnym:

 • trudności związane z sytuacją ekonomiczną rodziny (bezrobocie, sieroctwo „ekonomiczne”- rodzic za granicą);
 • miejsce zamieszkania (mieszkania socjalne „Berlinki”, „Dankowo”);
 • praca w systemie zmianowym – brak odpowiedniej opieki popołudniowej nad dzieckiem, opieka sprawowana przez inne osoby niż rodzice – inne zasady, style wychowania, wymagania, itp.;
 • rozpad rodziny lub jej przekształcenia (sytuacje traumatyczne związane z pożyciem rodziców, rozwodem, walką o prawa do dziecka, rodziny zrekonstruowane – patchworkowe);
 • uzależnienia w rodzinie;
 • niepełnosprawność/ choroby w rodzinie;

 

V.CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO:

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczo- profilaktycznej są ukierunkowane na:

 1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły , m.in. przez:
 • Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych.
 • Zwiększanie świadomości uczniów na temat powstawania, funkcjonowania, przejawów i skutków dyskryminacji oraz narzędzi ich zwalczania.
 • Integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych odmiennych kulturowo.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, wspieranie wolontariatu.
 • Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.
 • Rozwijanie potencjału szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów.
 • Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.
 • Zwiększanie roli rodziców w szkole.
 • Współpracę z instytucjami wspierającymi działania szkoły z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa: policją, poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 1. Zapobieganie problemom i sytuacjom problemowym młodzieży, m.in. przez:
 • Działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków psychoaktywnych, zaburzeniom odżywiania, depresjom i innym zaburzeniom w rozwoju ucznia.
 • Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.
 • Profilaktykę uzależnień od gier komputerowych, Internetu, hazardu.
 • Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności tzw. nowych mediów.
 • Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, m.in. związanych z wyjazdami rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie.
 • Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych, społecznych i życiowych wśród uczniów (samokontrola, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji).
 1. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, m.in. przez:
 • Zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania działań prozdrowotnych.
 • Ukierunkowanie uczniów na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi.
 • Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole.
 • Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów.
 1. Mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, m. in. przez:
 • Bieżące monitorowanie frekwencji uczniów.
 • Stosowanie w szkole jednolitego systemu usprawiedliwień nieobecności i zwolnień z zajęć.
 • Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień z zajęć oraz systemem kar i nagród związanych z frekwencją.
 • Uświadomienie uczniom szczególnego wpływu liczby godzin nieusprawiedliwionych na osiągane wyniki w nauce oraz na ocenę zachowania.
 • Uświadomienie wpływu nieobecności na możliwość nieuzyskania promocji do następnej klasy.
 • Szybkie informowanie rodziców o wagarach dziecka.
 • Nagradzanie za wysoką frekwencję uczniów w szkole.

Spodziewane efekty:

 1. Podwyższanie wyników w nauce i wzrost frekwencji na zajęciach szkolnych.
 2. Umiejętność dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach życiowych.
 3. Świadomy udział uczniów w różnych formach spędzania czasu wolnego.
 4. Uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania, potrafią współpracować w zespole, są wrażliwi na potrzeby innych.
 5. Wzrost bezpieczeństwa na terenie szkoły.
 6. Zapewnienie różnorodnej pomocy potrzebującym.
 7. Lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami.
 8. Większa świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków.
 9. Wykształcenie umiejętności wśród uczniów radzenia sobie z uzależnieniem i skutecznego szukania pomocy.
 10. Zwrócenie większej uwagi uczniów na dbałość o swoje zdrowie i podejmowanie środków zaradczych w sytuacjach zagrożenia.

 

 1. OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU:

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. W roku szkolnym 2017/18 co najmniej 50% uczniów uczestniczyło w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych.
 3. Uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych- powyżej 90% uczniów systematycznie realizuje obowiązek szkolny.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO

 1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi w klasach 1 i 4.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W roku szkolnym 2017/18 powyżej 90% uczniów przestrzegało szkolnych norm i zasad.
 3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 4. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 5. Do 30 października 2018 r. wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 2. W I półroczu wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
 3. 98% uczniów było świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. Przeprowadzenie cyklu zajęć w klasach 4 -8 na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.
 3. 100% uczniów potrafiło wskazać swoje mocne i słabe strony.
 4. 98% uczniów potrafiło wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO (MORALNEGO)

 1. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. W roku szkolnym 2017/18 ponad 80 % uczniów w swoich zachowaniach kierowała się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

 

 

 

VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

SFERA Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin
INTELEKTUALNA Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. Obserwacje podczas bieżącej pracy,  prowadzenie i analiza diagnoz edukacyjnych; nauczyciele, wychowawcy cały rok szkolny
Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursy, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta, przygotowanie pro-gramów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły; Dyrektor, nauczyciele, liderzy zgodnie z harmonogramem zajęć pro-wadzonych przez n-li; zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie;
Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu aktywnych metod pracy; Dyrektor, liderzy zespołów WDN, kalendarz szkoleń zewnętrznych;
Przeprowadzenie przez nauczycieli co najmniej 1 zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy; Dyrektor Zgodnie z terminami obserwacji lekcji ustalonym w planie nadzoru pedagogicznego;
Kierowanie ucznia do odpowiedniej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w celu rozwijania zdolności, zainteresowań u ucznia; Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, specjaliści szkolni Cały rok szkolny
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień. zajęcia z orientacji zawodowej; Doradca zawodowy zgodnie z harmonogramem zajęć klas 7-8
Kształtowanie postawy twórczej. Festiwale, przeglądy twórczości artystycznej,  prezentacja umiejętności uczniowskich, wystawy, wy-stępy, konkursy, eksponowanie osiągnięć uczniów- tablice informacyjne, apele, zebrania rodziców, wystawa pucharów, dyplomów i prac uczniów, propagowanie osiągnięć szkoły w mediach – prasa, telewizja, Internet itp. wychowawcy, organizatorzy imprez szkolnych, opiekunowie kół szkolnych; Wg. kalendarium szkolnego, miejskiego
Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów.  Dyskusje nad bohaterami lektur, filmów, gier komputerowych, warsztaty uczące unikania uogólnień i oceniania, mówienia o uczuciach, używania komunikatu „ja”, wspólne rozwiązywanie sytuacji problemowych z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji, dyskusje, debaty, warsztaty w klasach 4-8; Wychowawcy, nauczyciele Wg. planów wychowawczych, podczas bieżącej pracy z uczniem , wg. potrzeb;
Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych. Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, konkursy przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne; Wychowawcy, nauczyciele zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć, konkursów, itp.
Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy. Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, rozmowy i pogadanki ze specjalistami szkolnymi; alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego; Wychowawcy,  specjaliści szkolni; zgodnie z harmonogramem zajęć, wg. potrzeb;
Rozwój osobowy ucznia zgodnie do jego możliwości i potrzeb. Udział w kołach zainteresowań, praca w organizacjach uczniowskich w szkole i poza nią; udostępnianie ofert zajęć, kierowanie na zajęcia w zespołach wyrównawczych i specjalistycznych; propagowanie osiągnięć szkolnych i poza-szkolnych uczniów, wspomaganie umiejętności uczenia się, umożliwienie korzystania ze specjalistycznej pomocy psycholo-giczno-pedagogicznej; Wszyscy pracownicy, specjaliści szkolni, rodzice Wg. rozpoznanych potrzeb
SPOŁECZNA Zapoznawanie ucznia z obowiązującymi nor-mami społecznymi, zasadami funkcjonowania w szkole, prawem szkolnym. Kształtowanie przekonania społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły .  Zaznajomienie ucznia z prawem szkolnym, aktualizacja wiedzy z zakresu regulaminu organizacyjno- porządkowego oraz innych regulaminów dot. zasad życia w szkole, procedur, itp. ; umożliwianie uczniom udziału w zmianach zachodzących w szkole w oparciu o działalność SU; opracowanie kontraktów i umów klasowych dot. zwiększenia dyscypliny w klasie; włączanie uczniów do opiniowania i ewaluacji dokumentów szkolnych (WSO, program wychowawczo- profilaktyczny, regulaminy itp.) Wychowawcy,  specjaliści szkolni, opiekunowie SU; Wg. planów wychowawczych, podczas bieżącej pracy z uczniem, wg. potrzeb;
Integracja zespołów klasowych i społeczności szkolnej.  Prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach; pomoc uczniowi w adaptacji do szkoły – rozmowy, konsultacje, pogadanki, zajęcia w klasach; dyżury szkolne, pomoc uczniowska; Wychowawcy,  opiekunowie SU, specjaliści szkolni; Wg. planów wychowawczych, podczas bieżącej pracy z uczniem, wg. potrzeb;
Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu – uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy. Uczestniczenie w życiu organizacji szkolnych i samorządności; organizowanie akcji szkolnych związanych z pomocą drugiej osobie; zbiórka środków materialnych, sprzedaż materiałów okolicznościowych; udział w akcjach pozaszkolnych; Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, rodzice Wg. potrzeb, zgodnie z harmonogramem pracy kół, kalendarium akcji;
Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego. Analiza frekwencji uczniów, systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne rozmowy z rodzicami; Wicedyrektor, wychowawcy Miesięczne zestawienia obecności, zgodnie z harmonogramem zebrań i dni otwartych, ustalonym na dany rok szkolny
Uczenie zasad samorządności i demokracji. Wybory do samorządu uczniowskiego/ wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego, debaty, zebrania opiekun samorządu, wychowawcy Zgodnie z planem pracy SU
Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.Zawieranie umów dotyczących zmiany zachowania ucznia. Działania na rzecz bezpieczeństwa ucznia w szkole. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analiza sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania; posiedzenia Zespołów Interwencyjnych w celu ustalenia planu pomocowego uczniowi, spisywanie zobowiązań zaproponowanych przez ucznia dotyczących zmiany niewłaściwego zachowania; podpisywanie kontraktów z ucz-niem; monitorowanie postępów dot. zachowania ucznia; wzmacnia-nie zachowań pozytywnych; sankcjonowanie negatywnych zachowań; zapoznawanie rodziców z treścią umów; stosowanie procedur Specjaliści szkolni, Wychowawcy, nauczyciele; Wg. rozpoznanych potrzeb
Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas 7 i 8 Doradca zawodowy zgodnie z harmonogramem zajęć
Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka. Akcje i kampanie profilaktyczne i społecznych budujące tolerancję wobec drugiego człowieka; warsztaty organizowane przez specjalistów szkolnych, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce; Specjaliści szkolni, Wychowawcy, nauczyciele zgodnie z harmonogramem kalendarium szkolnych,  terminy akcji miejskich
FIZYCZNA Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych, wpływu posiłku na zdrowie – problem nadwagi i otyłości, zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia, Promowanie zdrowego stylu życia, wartości ruchu i aktywności fizycznej. Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej, propagowanie działalności klubów sportowych, UKS-u, kół sportowych i ich osiągnięć; organizowanie sprawdzianów sprawności fizycznej, zawodów sportowo-re-kreacyjnych i zajęć pozalekcyjnych; zdobywanie karty rowerowej; organizowanie pogadanek z policją, strażą miejską, pielęgniarką, lekarzami, specjalistami; działania w ramach Święta Sportu Szkolnego; pogadanki, zajęcia warsztatowe i edukacyjne porady dotyczące zdrowia psychicznego oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych; uczenie zachowań w różnych sytuacjach np. próbne alarmy, gdzie uzyskać pierwszą pomoc oraz nauka I pomocy, gdzie szukać pomocy instancjonalnej; zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka; akcje prozdrowotne; prowadzenie akcji Mleko i owoce w szkole – dla uczniów klas I-V dyrektor, zespół promocji zdrowia, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści szkolni, pielęgniarka;  Zgodnie z kalendarium, wg. potrzeb
Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.  Realizacja programu prozdrowotnego Szkoła Promująca Zdrowie; konkursy, ankiety, apele szkolne; udział ucznia w zajęciach terenowych, rekreacyjnych i sportowych, warsztatowych; gazetki, pogadanki, filmy edukacyjne, udział w akcjach, programach Dobry Wybór; zawody sportowe; wycieczki; dyrektor, zespół promocji zdrowia, wychowawcy, nauczyciele, pielęgniarka; Zgodnie z kalendarium
EMOCJONALNA Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów. Udział w zajęciach programu Spójrz Inaczej i Spójrz Inaczej na Agresję; przeciwdziałanie przejawom agresji, przemocy, pogadanki, akcje, działania równościowe dotyczące tolerancji do drugiego człowieka; Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści szkolni  Wg. planów wychowawczych, podczas bieżącej pracy z uczniem , wg. potrzeb;
Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie po-czucia własnej wartości. Zajęcia, warsztaty, pogadanki, lekcje wychowawcze poświęcone tematyce umiejętności wyrażania własnych emocji, wartości, samorozwoju, itp.  Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści szkolni zgodnie z planem wychowawczym  klasy, wg. potrzeb
Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły. Zajęcia integracyjne, lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu, uczenie umiejętności asertywnego wyrażania swoich potrzeb, zajęcia specjalistyczne, pogadanki; Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści szkolni zgodnie z planem wychowawczym  klasy, wg. potrzeb
MORALNA Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego. Udział w akcji sprzątanie świata; udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze; Nauczyciele, wychowawcy zgodnie z programem kół, kalendarium akcji i imprez szkolnych
Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych. Spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami władz lokalnych, twórcami kultury, sportowcami itp., zapoznanie z siedzibą lokalne-go samorządu i jego pracami, udział w akcjach środowiskowych, nauka hymnu; Nauczyciele, wychowawcy, opiekun SU  zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie;
Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu.  Wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze, wyjścia do muzeum, na lokalne imprezy kulturalne, sportowe, w ramach poznania i integracji ze społecznością lokalną „Kwidzyn moje miasto”; Nauczyciele, wychowawcy, rodzice Terminarz wycieczek klasowych, imprez, itp.
Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii. Międzynarodowe warsztaty kulturowe, poznawanie kultury i obyczajów innych narodów, warsztaty kulturowe, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, wycieczki; Nauczyciele języków obcych, wychowawcy  zgodnie z terminem projektu

 

 

 

 

 • STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego i jego ewaluacji.
 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,
 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzglę-dniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych
 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestęp-czością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.
 1. Pedagog szkolny/psycholog zwani specjalistami szkolni:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE SKIEROWANE DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZNIÓW (CAŁY ROK SZKOLNY)
Działania Formy realizacji
I. Poszerzenie wiedzy na tematy związane z problematyką zdrowia fizycznego oraz psychicznego dzieci, bezpieczeństwem w Internecie, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz wspomaganiem dziecka w edukacji szkolnej; dostarczenie rodzicom aktualnej wiedzy dotyczącej pomocy specjalistycznej. – ulotki i foldery informacyjne dotyczące zagrożeń związanych z narkotykami dostępne dla rodziców uczniów na tablicy przed gabinetem pedagoga/psychologa szkolnego;- poradnictwo i informowanie o dostępnych specjalistycznych formach pomocy w ramach poradnictwa specjalistów szkolnych;

– zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej publikacji związanych z problemem uzależnień;

– udział rodziców uczniów klas VI w miejskim programie profilaktyczno – edukacyjnym Dobry Wybór;

– pedagogizacja prowadzona we współpracy z PP-P nt.

§  Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży. Przyczyny, konsekwencje dla rozwoju. – rodzice  uczniów klas 6-8

§  Bezpieczeństwo w sieci.  – rodzice uczniów klas 2-3

§  Adaptacja dziecka w klasie I. Jak pomóc dziecku w nauce. – rodzice uczniów klas 1.

II. Uświadamianie zagrożeń związanych z okresem dorastania oraz podnoszenie poziomu wiedzy na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego w okresie adolescencji. – indywidualna psychoedukacja rodziców/opiekunów pro-wadzona w czasie dyżurów pedagoga, psychologa szkolnego;- pedagogizacja prowadzona we współpracy z PP-P nt. Zdrowie psychiczne w okresie dorastania, depresje, autoagresja, relacje rówieśnicze– rodzice uczniów klas 4-5.
III. Uświadomienie konsekwencji prawnych związanych z naruszaniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz procedur postępowania obowiązujących w sytuacji zagrożenia uzależnieniami – przekazanie informacji dotyczących w/w konsekwencji prawnych oraz procedur postępowania podczas zebrań dla rodziców; 

 

 1. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE SKIEROWANE DO WSZYSTKICH UCZNIÓW, W TYM Z UDZIAŁEM INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POZASZKOLNYCH ORAZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (REALIZOWANE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY):
Działania Formy realizacji
I. Kształtowanie umiejętności uczniów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku cyfrowym.  -warsztaty tematyczne w klasach 4-8 dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci, mediów społecznościowych, używania mediów elektronicznych, zagrożenia cyberprzemocą i cyberbullingiem; przeprowadzenie badań ewaluacyjnych określających zagrożenie cyberbullingiem;
II. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci Internetowej poprzez edukację o prawach człowieka. – godziny z wychowawcą poświęcone problematyce praw człowieka, przeciwdziałaniu dyskryminacji i mobbingowi;- ulotki, foldery i materiały informacyjne o tematyce praw człowieka, przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Sieci dostęp-ne na tablicy przed pokojem pedagoga/psychologa szkolnego;
III. Propagowanie postawy otwartości na drugiego człowieka, działania na rzecz społeczności lokalnej. – działania charytatywne i wolontariat (m.in. współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami tkj. MOPS, fundacjami; wolontariat w szkole – działalność SU);
IV. Pobudzanie aktywnego podejścia do działań profilaktycznych; tworzenie pozytyw-nej atmosfery wokół projektów mających na celu propagowanie działań profilaktycznych, wspieranie inicjatyw uczniowskich w zakresie profilaktyki. – rozmowy członków Zespołu Wychowawczego z wychowawcami oddziałów mające na celu określenie bieżących potrzeb w zakresie profilaktyki- umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o realizowanych działaniach profilaktycznych;
V. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez działania systemowe (przy współpracy z m. in. Komendą Policji, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, inne). – udział w projektach i zajęciach realizowanych przez KPP, SM, SP oraz inne instytucje w szkole;
VI. Dostarczanie informacji na temat zachowań ryzykownych związanych z problematyką uzależnień. – udział uczniów klas VI w miejskim programie profilaktyczno – edukacyjnym Dobry Wybór;

 

 1. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI (REALIZOWANE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY):
Działania Formy realizacji/termin realizacji
I. Usprawnienie umiejętności dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów posiadających orzeczenie lub opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną; przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym; podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju oraz zaburzeń zdrowia psychicznego w okresie adolescencji, – przeprowadzenie spotkania informacyjno- szkoleniowego nt. pracy z uczniem o SPE;- interpretacja orzeczeń i opinii PP-P z omówieniem diagnozy oraz zaleceń do pracy z uczniem przez specjalistów szkolnych;
II. Poszerzenie wiedzy na temat używania substancji i środków psychoaktywnych oraz usprawnienie umiejętności  rozpoznawania przejawów zachowań ryzykownych wśród młodzieży. – przeprowadzenie przez specjalistę zewnętrznego warsztatu tematycznego dotyczącego uzależnień od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, substancje zmieniające świadomość i zachowanie); udział wychowawców klas VI w miejskim programie profilaktyczno – edukacyjnym Dobry Wybór;
III. Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w sytuacjach używania substancji psychoaktywnych oraz podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych . – spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące sposobów podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej oraz procedur postępowania w sytuacji używania substancji i środków psychoaktywnych przeprowadzone przez pedagoga i psycho-loga szkolnego;- udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach z zakresu profilaktyki, w tym profilaktyki narkomanii;

 

XII . STRATEGIE I METODY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:

 1. Strategie informacyjne: celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru.
  • pogadanka,
  • spotkanie ze specjalistą,
  • prezentacja filmu pełnometrażowego, DVD
  • programy multimedialne,
  • wycieczka tematyczna,
  • wykłady interaktywne,
  • spoty,
  • prezentacja teatralna i parateatralna itp.
 2. Strategie edukacyjne: mają pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia itp.)
  • realizacja rekomendowanych programów edukacyjnych,
  • krąg uczuć,
  • rysunki,
  • drama,
  • przedstawienia,
  • burza mózgów,
  • dyskusja, debata,
  • praca w małych grupach, praca w oparciu o tekst przewodni,
  • warsztaty,
  • trening umiejętności,
  • symulacja różnych sytuacji życiowych np.: rozwiązywanie wyimaginowanego konfliktu,
  • technika uzupełniania zdań,
  • gry i zabawy dydaktyczne,
  • metody pedagogiki zabawy,
  • happeningi,
  • uroczystości (obrzędowość szkolna) itp.
 3. Strategie działań alternatywnych: celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiąganie satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczna, społeczna, sportowa itp.).
  • koła zainteresowań,
  • spotkania hobbystów,
  • projekty,
  • wycieczki,
  • festyny,
  • pikniki edukacyjne,
  • kampanie społeczne,
  • zajęcia i zawody sportowe itp.
 4. Strategie interwencyjne: celem tych działań jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych.
  • interwencja w środowisku domowym ucznia,
  • interwencja w środowisku szkolnym ucznia,
  • zespół interwencyjny w sytuacji kryzysu rozwojowego (z udziałem specjalistów),
  • pomoc psychologiczno – pedagogiczna (prowadzona przez specjalistów),
  • kierowanie ucznia do ośrodków pomocowych: terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez specjalistę).

 

XIII. TRADYCJE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE.

Ceremoniał szkolny jest częścią tradycji szkoły i stanowi integralny element programu wychowawczego. Uwzględnia on ważne święta i rocznice historyczne, religijne oraz tradycje lokalne/ regionalne.

Działania wychowawcze realizowane są w oparciu o opracowany przez nauczycieli, uczniów i rodziców kalendarz imprez i uroczystości szkolnych i klasowych oraz konkursów i wycieczek.

Święta i rocznice historyczne:

 1. Rocznice Września (1 IX – Rocznica wybuchu II wojny światowej, 17 IX – Rocznica agresji ZSRR na Polskę)
 2. Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości.
 4. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 5. Święto Szkoły i Patrona dr. Wł. Gębika. (Rocznice: otwarcia szkoły, nadania szkole sztandaru i imienia, urodzin i śmierci patrona).
 6. Rocznica zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.
 7. Majowe święta. 1 V -Święto Pracy, Polska w Unii Europejskiej, 2 V – Dzień Flagi, 3 V – Rocznica Uchwalenia Konstytucji; 5 V – Dzień Europy

Święta religijne

 1. Dzień Świętego Jana Pawła II
 2. Jasełka, spotkania wigilijne.
 3. Rekolekcje Wielkopostne.

Tradycje lokalne/ regionalne

 1. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
 2. Ślubowanie Pierwszoklasistów. Pożegnanie uczniów klas szóstych.
 3. Dni Integracji na cztery pory roku. Piknik integracyjny. Imprezy integracyjne: Dzień Pluszowego Misia, Walentynki, Dzień Czekolady, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiety i Mężczyzny, Dzień Wiosny – Dzień Ucznia, Dzień Osób Niepełnosprawnych.
 4. Andrzejki, Mikołajki.
 5. Dzień Babci i Dziadka.
 6. Festyn Naukowy – Festyn Rodzinny – Dzień Rodziny: Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka.
 7. Dzień Teatru.
 8. Dzień Tańca.
 9. Dzień Służby Zdrowia.
 10. Akcje prozdrowotne: Dzień Walki z Hałasem, Dzień Walki z Cukrzycą, Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania.
 11. Akcje ekologiczne: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Dzień Ochrony Zwierząt.
 12. Akcje profilaktyczne: Dzień Przeciw Przemocy, Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Dobrych Uczynków, Dobry Wybór, Dzień Praw Człowieka i Dzień Ochrony Praw Dziecka, 100-pomysłów na walkę z uzależnieniami.
 13. Dzień Języka Ojczystego.
 14. Dzień Matematyki.
 15. Święto Muzyki.
 16. Święto Sportu.

Ważnymi wydarzeniami i działaniami wychowawczymi są:

 1. wybory Rzecznika Praw Ucznia, który czuwa nad przestrzeganiem i egzekwowaniem praw ucznia,
 2. wybory do Samorządu Klasowego i Szkolnego,
 3. wybory Super Kolegi i Super Koleżanki,
 4. wybory Absolwenta na 6, Ucznia na 6,
 5. akademie i apele okolicznościowe wykorzystujące polskie symbole narodowe (hymn, flaga, godło) oraz symbolikę szkoły (hymn, sztandar, logo),
 6. imprezy i akcje o charakterze charytatywnym, integracyjnym, kulturalnym, sportowym,
 7. spotkania z ciekawymi ludźmi, konferencje, debaty,
 8. konkursy, wystawy, spektakle, pokazy,
 9. wycieczki dydaktyczne (np. Zielone Szkoły, Błękitne Szkoły), turystyczno- krajoznawcze, kulturalne,

Zwyczaje szkolne tworzą:

 • Zabawy, bale karnawałowe, dyskoteki klasowe i szkolne,
 • „Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia numer z dziennika, który umożliwia uczniowi ochronę przed odpowiedzią na ocenę w danym dniu.

 

XIV. ZALECANE ZAGADNIENIA TEMATYCZNE DO REALIZACJI W KLASACH NA LEKCJACH WYCHOWAWCZYCH:

Tematykę planów wychowawczych należy dostosować do aktualnych problemów klasowych .

 1. Wzajemne poznawanie się uczniów. Integracja klasy. Zajęcia adaptacyjne.
 2. Zgrana klasa. Metody rozwiązywania problemów klasowych.
 3. Przyjazna szkoła – porządek w klasie i szkole, poszanowanie mienia, dyżury – obowiązki dyżurnych.
 4. Zasady dobrego zachowania. Dlaczego warto być dobrym?
 5. Zachowania agresywne uczniów. Ofiara, sprawca, bierny obserwator. Komu zgłosić problem?
 6. Mediacja rówieśnicza jako sposób rozwiązywania konfliktów.
 7. Profilaktyka uzależnień – substancje psychoaktywne.
 8. Bezpieczeństwa zabaw podczas przerw, m.in. zakaz biegania po korytarzach, przebywania w łączniku przy sali gimnastycznej, a starszej młodzieży na korytarzach w budynku edukacji wczesnoszkolnej, gromadzenia się    w toaletach szkolnych, nie wychodzenie na boisko od strony parkingu; zakaz zabaw na podjeździe przy parkingu,
 9. Oni są wśród nas – uczniowie z niepełnosprawnością, uczniowie odmienni kulturowo i językowo. Jak zachowywać się wobec nich, aby czuli się w szkole bezpiecznie. Postawa tolerancji wobec różnorodności.
 10. Asertywność – tego można się nauczyć.
 11. Konsekwencje prawne stosowania różnych form przemocy czy łamania prawa – spotkania z policjantem w klasach VI-VIII
 12. Rozładowywanie napięcia emocjonalnego w sposób akceptowany społecznie.
 13. Prawa i obowiązki ucznia. Do czego mam prawo, jak mogę realizować swoje obowiązki.
 14. Odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z tzw. nowych mediów. Jak przeciwdziałać cyberprzemocy? Bezpieczny TIK.
 15. Profilaktyka uzależnień behawioralnych– gry komputerowe, Internet, hazard.
 16. Słowa dają moc – kultura języka. Jak przeciwdziałać wulgaryzmom?
 17. Postrzeganie siebie, rozumienie swoich i cudzych uczuć.
 18. Podnoszenie poczucia wartości własnej. Moje mocne strony.
 19. Kultura osobista – szacunek dla drugiego człowieka – kolegi, rodzica, nauczyciela, osoby starszej.
 20. Rozwiązywanie problemów i konfliktów. Budowanie właściwych relacji koleżeńskich.
 21. Komunikacja międzyrówieśnicza. Sztuka nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem.
 22. Zgrana klasa. Metody rozwiązywania problemów klasowych.
 23. Samorozwój – zainteresowania i pasje w życiu człowieka.
 24. Samorządność i wolontariat.
 25. Stres w życiu człowieka. Sposoby rozładowania napięć i emocji.
 26. Znaczenie tradycji i obrzędowości w życiu człowieka.
 27. Zdrowe tryb życia i zdrowe odżywianie.
 28. Moje miejsce w rodzinie i środowisku. Wartości, którymi należy się kierować w życiu.
 29. Bezpieczeństwo w mojej szkole oraz w klasie. Po co kamery w szkole?
 30. Plany małe i duże – wybór przyszłej ścieżki zawodowej.
 31. Zawód – moja przyszłość.
 32. Inna tematyka profilaktyczno – edukacyjna dotycząca problemów zdiagnozowanych w klasie na podstawie badań szkolnych, obserwacji uczniów, sygnałów przekazanych przez środowisko domowe, uczniów, nauczycieli.

 

XIV. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO W SZKOLE.

 1. Treści Programu Wychowawczo – Profilaktycznego są znane i realizowane przez wszystkich nauczycieli – wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych i specjalistów szkoły.
 2. Realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego odbywa się w ramach:
  • zajęć prowadzonych przez nauczycieli-wychowawców,
  • zajęć prowadzonych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych, biblioteki, świetlicy oraz specjalistów,
  • godzin do dyspozycji wychowawcy,
  • zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę,
  • zajęć prowadzonych przez pedagoga i psychologa,
  • zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. W zależności od wyników diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole rada pedagogiczna z udziałem uczniów i rodziców ustala priorytety w pracy wychowawczej na dany rok szkolny.
 2. Na podstawie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego wychowawca z udziałem uczniów i rodziców planuje zadania wychowawcze dla klasy na dany rok szkolny. Podstawą do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej klasy. Plan wychowawczy klasy jest przedstawiany rodzicom do zaopiniowania wraz z zaproszeniem do włączenia się w realizację zadań.
 3. Zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, uwzględniając specyfikę swoich zajęć edukacyjnych, różnorodność form aktywności uczniów, ich potrzeby i oczekiwania.
 4. W wyniku realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego uczeń poznaje siebie, swoje potrzeby, emocje, aspiracje i możliwości, zapoznaje się z cechami rozwoju fizycznego, uczy się dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie, oceniać osiągnięcia, planować doskonalenie oraz brać odpowiedzialność za własny rozwój.

 

 1. KONSTRUOWANIE PLANÓW WYCHOWAWCZO –PROFILAKTYCZNYCH DLA KLAS

Program wychowawczy klasy szkolnej tworzyć powinny następujące podsystemy:

 1. Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów danej klasy (mocne i słabe strony- problemy występujące w klasie).
 2. Określenie szczegółowych celów rozwojowych na danym poziomie wiekowym.
 3. Określenie szczegółowych zadań wychowawczych i profilaktycznych.
 4. Określenie treści i form działań wychowawczych i profilaktycznych.
 5. Określenie terminów realizacji poszczególnych zadań.
 6. Współpraca z rodzicami.
 7. Ważne wydarzenia w życiu klasy;
 8. Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy;
 9. Ewaluacja planu.
Zadania wychowawcze Metody realizacji Kryteria sukcesu Termin realizacji Uwagi o realizacji

 

XVI.  ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadza- na będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie dnia 13/09/2018 r.