Kącik ósmoklasisty

 

Informacja o  sposobie organizacji i przeprowadzenia EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – termin główny HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – termin dodatkowy
1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:002. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:002. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

 

Kluczowe informacje PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY dla rodziców (prawnych opiekunów) zdających uczniów

(przekazują: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego/ upoważniony nauczyciel/ wychowawcy klas)

  • harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – termin główny i dodatkowy (kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym),
  • struktura egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności,
  • zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia),
  • sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
  • zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,
  • przybory i materiały, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej,
  • konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu,
  • możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce dot. egzaminu 8.klasisty) dostępne są: informatory o egzaminie 8.klasisty od r. szk.2018/2019,

przykładowe arkusze egzaminacyjne, a od grudnia 2018 r. – arkusze próbne

Ważne informacje dotyczące egzaminu klas ósmychhttps://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

oraz przykładowe arkusze – https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

 

TERMIN – do: ZADANIE/ DZIAŁANIE
28 września 2018 r. Zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty/pkt 3.4.13.
20 listopada 2018 r. Przekazanie rodzicom uczniów pisemnej informacji o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.
1 października 2018 r. Złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu 8.klasisty.
15 października 2018 r. Przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
23 listopada 2018 r. Złożenie oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3.d.
15 stycznia 2019 r. Złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.9.
1 kwietnia 2019 r. Przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych/pkt 3.2.10.

 

 

HARMONORAM ZADAN PRZEWODNICZĄCEGO/ ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

TERMIN ZADANIE/DZIAŁANIE
do 28 września 2018 r. Zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu 8.klasisty/ pkt 3.4.13.
do 1 października 2018 r. Zgłoszenie do OKE szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin 8.klasisty/ pkt 3.1.2.
Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji/ pkt 3.2.4.
do 15 października 2018 r. Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych/ pkt 3.4.8 i 3.4.9.(w przypadkach losowych również później)
do 9 listopada 2018 r. Uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu/ pkt 3.2.6.
do 20 listopada 2018 r Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach/ pkt 3.4.16.
do 23 listopada 2018 r. Przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów o korzystaniu/niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną/pkt 3.4.17.
do 30 listopada 2018 r. Przekazanie do OKE wykazu uczniów przystępujących do egzaminu 8.klasisty/ pkt 3.2.5. i 3.4.18. Uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z egzaminu 8.klasisty/ pkt 3.2.3.
do 15 stycznia 2019 r. Przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego/ pkt 3.2.9.
Przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu 8.klasisty w innym miejscu niż szkoła/pkt 3.1.7.(w przypadkach losowych również później)
do 18 stycznia 2019 r. Przekazanie tej informacji od rodziców uczniów o zmianie języka obcego do OKE (pkt 3.2.11)
do 15 lutego 2019 r Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu/ pkt 3.5.2.Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego/ pkt 3.5.11.
do 28 lutego 2019 r. Poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty/ pkt 3.6.1.
do 15 marca 2019 r. Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących/ pkt 3.5.6.
do 1 kwietnia 2019 r. Przyjęcie od rodziców uczniów odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad/ informacji o zmianie języka obcego/pkt 3.2.10
do 4 kwietnia 2019 r. Przekazanie ww. informacji od rodziców uczniów o zmianie języka obcego do OKE/ pkt 3.2.11.
do 12 kwietnia 2019 r. Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE/pkt 3.2.7.–3.2.8.
Odbycie przez PZE/zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu 8.klasisty organizowanego przez OKE, przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego szkoły, zebranie podpisów potwierdzających odbycie szkolenia/pkt 3.5.3. i 3.5.15.; Zebranie oświadczeń członków dot. znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych/pkt 3.5.14.
15–17 kwietnia 2019 r Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie kwietniowym (głównym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)
do 16 kwietnia 2019 r Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego/ pkt 3.6.3.
do 17 maja 2019 r. Weryfikacja wykazu uczniów przystępujących do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu/ pkt 3.3.4.
3–5 czerwca 2019 r. Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym/ dodatkowym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży
do 12 czerwca 2019 r. Przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty/ pkt 3.3.5.
do 14 czerwca 2019 r. Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
do 19 czerwca 2019 r. Przekazanie do OKE informacji o uczniach, którzy nie mogą otrzymać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 8.klasisty, a otrzymują informację o szczegółowych wynikach egzaminu 8.klasisty/ pkt 8.7. i 8.12.
21 czerwca 2019 r. Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
do 31 grudnia 2019 r Przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty/ pkt 6.1.9., 6.2.4. i 3.5.16.