Procedura korzystania z podręczników oraz zasady płatności za uszkodzone

PROCEDURA KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Władysława Gębika w Kwidzynie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), art. 22aj-ak oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

§1
1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne zakupione przez szkołę z dotacji celowej MEN.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność organu prowadzącego Szkołę.
3. Podręczniki i materiały edukacyjne winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
4. Biblioteka nieodpłatnie:
1) wypożycza za pośrednictwem wychowawcy klasy podręczniki i materiały edukacyjne;
2) przekazuje za pośrednictwem wychowawcy klasy materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
5. Odbiór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych potwierdza na wykazie rodzic (w klasach I-III) lub uczeń i rodzic (w klasach IV-VIII).
§2
1. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom Szkoły na okres nie dłuższy niż rok szkolny.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą klasy.
3. Uczniowie są zobowiązani do zachowania troski o walor użytkowy i estetyczny wypożyczonych materiałów, obłożenia ich w folię lub papier oraz chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzic zobowiązany jest do zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania w przypadku zwrotu uszkodzonego lub zniszczonego podręcznika/ materiału edukacyjnego po jego trzyletnim użytkowaniu.
§3
1. Uczniowie zwracają podręczniki do wychowawcy klasy w terminie 5 dni od dnia:
1) zakończenia pracy z danym podręcznikiem lub
2) wykreślenia ucznia z księgi ewidencji uczniów,
jednak nie później niż 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
2. Wychowawca klasy w uzgodnieniu z bibliotekarzem ustala termin zwrotu podręczników dla danej klasy.
3. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
§4
1. W maju danego roku szkolnego nauczyciele przedmiotów dokonują oględzin podręczników, określając stopień zużycia; wykaz uszkodzonych lub zniszczonych podręczników przekazują wychowawcy klasy.
2. Wychowawca klasy może zaangażować rodziców do dokonania oględzin podręczników i określenia stopnia zużycia.
3. W przypadku niezwrócenia przez ucznia podręcznika w wyznaczonym terminie bibliotekarz, za pośrednictwem wychowawcy klasy, przekazuje rodzicowi powiadomienie o niewywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika i wezwanie do zwrotu w ciągu 3 dni. Powiadomienie przekazane zostaje w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.
4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu podręcznika mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, wychowawca sporządza notatkę służbową opisującą sytuację i przekazuje sprawę Dyrektorowi Szkoły.
5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika Dyrektor Szkoły wzywa pisemnie rodzica do zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego, wyznaczając 14-dniowy termin na dokonanie ww. czynności.
6. W przypadku bezczynności rodzica mimo wezwania, o którym mowa w ust. 5 Dyrektor Szkoły ma prawo wszcząć procedurę egzekucji.
7. W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Szkoły ma prawo odstąpić od egzekucji zwrotu kosztów podręcznika.
§5
1. Zobowiązuje się wychowawców klas do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszą Procedurą.
2. Procedura dostępna jest na stronie internetowej Szkoły sp6.kwidzyn.pl, w sekretariacie, w bibliotece szkolnej i u wychowawcy klasy.
3. Procedura obowiązuje od roku szkolnego 2018/2019.

ZASADY PŁATNOŚCI ZA USZKODZONE, ZNISZCZONE LUB NIEZWRÓCONE PODRĘCZNIKI
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I-VIII należy wpłacić kwotę kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Koszt zakupu konkretnego podręcznika jest dostępny w bibliotece szkolnej.
W treści przelewu należy wpisać: „Zwrot za podręcznik do klasy .…, przedmiot, cz. ….”,
np. „Zwrot za podręcznik do kl. IV, matematyka cz.1”.
Zamiast podręcznika należy wówczas dostarczyć do wychowawcy dowód wpłaty.
Rachunek bankowy do wpłaty:
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Grunwaldzka 54, 82-500 Kwidzyn
numer rachunku: 45 8300 0009 0016 6400 2000 0010