Współpraca z SENEPID

W ramach współpracy z SENEPID w Kwidzynie w 2015/2016 realizowane były następujące programy profilaktyczne:
NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ realizacja we wszystkich klasach I – III
Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do
poziomu percepcji dzieci).
Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie
u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą
przy nich papierosy.

CELE
Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane
z biernym paleniem.
Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie
przy nich palą.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:
1. CO TO JEST ZDROWIE?
2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

ZNAJDZ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE realizacja we wszystkich klasach IV – VI
Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.

Głównym celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkoły podstawowej.
Cele szczegółowe programu to:
Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.
Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.
Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:
1. POZNAJMY SIĘ
2. LABORATORIUM CIAŁA
3. NAUCZ SIĘ MÓWIĆ”NIE”
4. ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
5. UWIERZ W SIEBIE

TRZYMAJ FORMĘ

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu “Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program “Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

W ROKU SZKOLNYM 2016/17 realizowane programy to
Kontynuacja programu – projektu TRZYMAJ FORMĘ
BIEG PO ZDROWIE ( pilotażowo jedna klasa 4)
To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.”.
Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).
Główne cele programu:
· opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
· pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
· zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Będziemy zachęcać uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.
Podczas cyklu zajęć dzieci będą:
· dyskutować,
· wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
· przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
· liczyć koszty palenia papierosów,
· pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów
· tworzyć komiks z bohaterami programu.