Współpraca z organizacjami

Współpracujemy z organizacjami:

Ekoinicjatywa
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa …ekologia z ludźmi i dla ludzi… Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa to organizacja działająca w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej. Uruchamia mechanizmy społeczne, podejmuje działania, które służą rozwojowi lokalnemu w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Odpowiada na potrzeby aktywnych obywateli.
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 wraz z nauczycielami aktywnie, cyklicznie od wielu lat uczestniczą w organizowanych przez Eko- Inicjatywę akcjach ekologicznych:
• Ogólnopolska akcja „ Sprzątanie Świata” – co roku jest porządkowany wyznaczony teren na obszarze lasu Miłosna.
• Cykliczna ogólnopolska akcja „Zimowe Ptakoliczenia”- jest wzorowana na brytyjskim „ Big Garden Birdwatch” – uczniowie od kilku lat uczestniczą w powyższej akcji , obserwują, badają liczebność i różnorodność gatunków ptaków występujących na terenie naszej miejscowości.
• Cykliczne warsztaty ekologiczne – „ Zielona klasa” oraz „ Dobre rady na odpady”, warsztaty papieru czerpanego- zajęcia w zależności od potrzeby odbywają się na terenie szkoły lub w siedzibie stowarzyszenia.
• Praktyczne działania uczniów na rzecz ochrony przyrody – segregowanie odpadów: papier, szkło, plastik, odpady niebezpieczne- baterie
• Udział w konkursach ekologicznych „ Jestem badaczem przyrody”
Uczniowie poprzez udział w licznych akcjach ekologicznych są motywowani do wykonywania działań proekologicznych, dostrzegają dobre i złe strony działalności człowieka w środowisku, kształtowana jest postawa proekologiczna, budzona jest wrażliwość na piękno przyrody, kształtowanie postawy u młodych osób do poczucia odpowiedzialności za stan środowiska i utrwalania nawyków ukierunkowanych na właściwe korzystanie ze środowiska, aktywny udział w konkursach.

Fundacja IP
W roku szkolnym 20015/16 i 2015/17 Fundacja IP nawiązała współpracę z naszą szkołą. Edukatorzy z IP w ramach projektu Mini-ekoszkoła” prowadzą warsztaty dla uczniów klas piątych kwidzyńskich szkół podstawowych, mający na celu zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów.
I ETAP projektu został przeprowadzony w I semestrze roku szkolnego
W trakcie 45 minutowej lekcji „Na czym polega zrównoważona
gospodarka leśna i co nam daje recykling” uczniowie poznawali
zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej, produkcji papieru i
recyklingu.
II ETAP projekt praca konkursowa na wykonanie plakatu promującego ideę recyklingu „Czasami papier znaczy więcej”.
Każda z klas, które uczestniczyły w I etapie wykonała pracę
plastyczną. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością w
wykonywaniu tego zadania.
III ETAP projektu to wycieczka do Spółki IP.
Dzieci brały udział w 20 minutowym przejeździe przez teren zakładu,
a następnie 45 minutowej lekcji, podczas której zobaczyły film o
produkcji papieru, jak również wzięły udział w zabawach z papierem
w roli głównej.
Nadesłane prace zostały ocenione przez jury składające się z
pracowników IP Kwidzyn Sp. z o.o.
W wyniku przyznanych punktów klasyfikacja przedstawia się
następująco: na terenie miasta Kwidzyna
I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 6 klasa VE
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 klasa VB

Współpraca z KCSiR:
– ustalanie harmonogramu korzystania z pływalni na ul. Wiejskiej i ul. Słowackiego
– korzystanie z obiektów sportowych KCSiR (pływalnia, stadion, orlik, salka gimnastyczna, hala sportowa)

Współpraca z MTS Kwidzyn (sekcja piłki siatkowej dziewcząt i sekcja pływacka) :
– organizacja obozów sportowych
– organizacja wyjazdów na turnieje
– uczestnictwo w lidze województwa pomorskiego
– zakup strojów sportowych i sprzętu
– organizacja turniejów ligowych i towarzyskich
– wyjazdy na szkolenia

Współpraca z KS RODŁO (sekcja LA):
– organizacja zawodów LA
– finansowanie wyjazdów na zawody LA
– udział w zawodach

Współpraca z MTS Basket (sekcja piłki koszykowej chłopców):
– organizacja obozów sportowych
– organizacja wyjazdów na turnieje
– uczestnictwo w lidze województwa pomorskiego
W/w kluby współdziałają ze szkołą w oparciu o klasy sportowe.
Organizacja imprez sportowych dla miasta i powiatu, rozgrywek w ramach w ramach WIMSZ:
– etap miejski organizowany był w następujących dyscyplinach:
a. unihokej dziewcząt i chłopców
b. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
c. piłka koszykowa dziewcząt i chłopców
d. dwa ognie usportowione dziewcząt i chłopców
– etap powiatowy organizowany był w następujących dyscyplinach:
a. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
b. piłka koszykowa dziewcząt i chłopców
-etap półfinałowy organizowany był w następujących dyscyplinach:
a. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
-etap finałowy organizowany był w następujących dyscyplinach:
a. piłka siatkowa chłopców

Z Komendą Hufca ZHP Kwidzyn współpracuje działająca w szkole 6 Kwidzyńska Drużyna Harcerska Dzwonki pod opieką drużynowej pwd Joanny Kierlin -Serockiej. Współpraca ta polega na udostępnianiu pomieszczeń szkolnych na imprezy i biwaki organizowane przez harcerzy z Hufca Kwidzyn. W tym roku szkolnym były to: biwak andrzejkowo – mikołajkowy na którym nocowało w naszej szkole 120 harcerzy , oraz chorągwiany Rajd Rodło, w czasie którego stołowało się w szkolnej stołówce 150 seniorów harcerskich i nocowało 60 zuchów. Szkoła w szczególny sposób współpracuje z kręgiem seniorów i starszyzny harcerskiej Płomienie, współorganizując corocznie Spotkanie z piosenką, na które przybywają harcerze z wszystkich kwidzyńskich drużyn.
Ponadto 6 KDH Dzwonki czynnie uczestniczy w życiu miasta i hufca w uczestnicząc w takich wydarzeniach jak:
– odsłonięcie pomnika Żołnierzy Wyklętych
– 11 Listopada
– Harcerski Start,
– zbiórka na cmentarzu odwiedzenie i zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli SP6
– organizacja i prowadzenie imprezy miejskiej Szałamaja wita Bazunę
– zbieranie Paczek dla kombatantów
– wieczór kolęd i pastorałek u 68DH w Ośrodku Wychowawczym –
– Światełko betlejemskie -impreza miejska
– Akcja zarobkowa z przeznaczeniem na Harcerską Akcję Letnią
– akcja letnia, obóz harcerski
– Dzień Myśli Braterskiej
– Bal karnawałowy
– udział w Ogólnopolskim Festiwalu piosenki harcerskiej i
turystycznej Szałamaja
– udział w miejskiej akcji ekologicznej pn. Twój pies – twoja kupa
– obchody miejskie rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja
– kibicowanie w czasie biegu Papiernika
– organizacja rajdu Rodło
– Udział w spektaklu Przeminęły już wieki, a myśmy ostali i wiele innych.

Współpraca z Dziennikiem Bałtyckim
W szkole działa koło dziennikarskie, którego opiekunem jest polonistka Jolanta Drypa. Od 2012 roku młodzi dziennikarze wydają gazetki na platformie internetowej Junior Media. Jest to edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polska Press Grupy skierowany do szkół – uczniów i nauczycieli. Każda gazetka jest tworzona pod patronatem i z wykorzystaniem logo regionalnego dziennika oraz na prawdziwych szablonach gazety. W naszym przypadku jest to właśnie Dziennik Bałtycki. Junior Media to nie tylko zabawa, to również nauka dziennikarstwa. Uczestnicy programu mają możliwość uzyskania wskazówek od profesjonalnych dziennikarzy i reporterów, szanse na uczestnictwo w bezpłatnych warsztatach dziennikarskich oraz ciekawych konkursach. Gazetki wydawane są na profesjonalnych makietach.

Współpraca z fundacją Projekt
Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt patronuje i organizuje akcje na rzecz społeczności. W ramach działań fundacji od 2007 roku organizowane jest Święto Chleba-od kilku lat pod nazwą Smak Jesieni. Święto Chleba to oprócz możliwości podzielenia się oryginalnymi wypiekami, spotkanie z dobrą muzyką, szereg konkursów i zabaw dla dzieci i młodzieży. Impreza oprócz tego, że propaguje radość z zebranych plonów i jest odpowiednikiem wiejskich dożynek, niesie ze sobą cel charytatywny. Zbierane są pieniądze na wyprawki dla najbiedniejszych dzieci z powiatu kwidzyńskiego. Oprócz przygotowania barwnego stoiska szkoła przygotowuje uczniów do konkursów, które odbywają się tego dnia. Są to konkursy np. na balladę o chlebie, piosenkę czy wiersz o plonach, przepis kulinarny.


Akademia Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie

Dzięki współpracy nauczyciele wspomagani są w zakresie szkoleń zgodnych z ich potrzebami (na podstawie diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego) oraz zgodnie z kierunkami polityki oświatowej.
Odbywa się poprzez
– udział nauczycieli w lekcjach otwartych i warsztatach metodycznych,
– objęcie uczniów klas I,II, III i V powiatowymi badaniami kompetencji (dyrektor , nauczyciele i uczniowie otrzymują w formie Raportu informację zwrotną o poziomie umiejętności opisanych w podstawie programowej),
– udostępnianie materiałów dydaktycznych i szkoleniowych do wykorzystania podczas lekcji , WDN i pedagogizacji rodziców,
– upowszechnianie informacji o ofercie innych ośrodków doskonalących
AUP partycypuje w koszty związane z organizacją szkolnych przedsięwzięć, np. Kongresy Pedagogów Działających na Rzecz Integracji. Nasi nauczyciele pełnią w AUP funkcje doradców metodycznych:
– historia i wos – Maria Botwicz
– j. polskiego – Danuta Chodorowka
– edukacji wczesnoszkolnej – Zofia Cieślakowska
– wych. fizycznego- Marek Wodziński

Uniwersytet Warszawski
Udział w badaniach kompetencji polonistycznych i matematycznych klas 4.
Udział nauczycieli j. polskiego i matematyki w prezentacji raportów z badań oraz szkoleniach z zakresu działań naprawczych.
Dyrektorzy , nauczyciele i uczniowie otrzymują informację zwrotną o poziomie kompetencji językowych i matematycznych w formie Raportu. W szkole dokonywana jest szczegółowa analiza jakościowa wyników uczniów , a wnioski zostają włączone do planów pracy z j. polskiego i matematyki. Służy to podnoszeniu efektów kształcenia.
Określenie edukacyjnej wartości dodanej (EWD).
Korzystanie z dobrych praktyk, np. poprzez korzystanie ze stron IBE, ORE.

Powiślańska Szkoła Wyższa
Od kilku lat nasza placówka współpracuje z Powiślańską Szkołą Wyższą. W ramach tych działań w grudniu w wybranym wspólnie dniu gościmy w szkole ponad 50 ratowników studiujących pielęgniarstwo na kwidzyńskiej uczelni. Ratownicy spotykają się wówczas ze wszystkimi uczniami klas IV – VI oraz dziećmi ze świetlicy, a także – co zasługuje na szczególne podkreślenie – z gronem pedagogicznym. Przypominamy i utrwalamy podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i nauczycieli. Grudniowe spotkanie odbywa się pod nazwą „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem umiejąc ratować komuś życie”. Studenci są zawsze obecni na naszych rodzinnych i szkolnych piknikach, uroczystościach, Świętach Szkoły propagując zasady udzielania pierwszej pomocy oraz wykonując między innymi pomiary ciśnienia tętniczego.

Placówki integracyjne:
Przedszkole Integracyjne i Przedszkole w Marezie
Zapraszanie potencjalnych uczniów wraz z rodzicami na warsztaty w ramach Otwartej Szkoły.
Wystawianie dla przedszkolaków przedstawień teatrzykowych.
Nabór uczniów ze SPE do klas integracyjnych.
Promowanie w środowisku osiągnięć edukacyjnych i kulturalnych szkoły.
Promowanie idei integracji.
Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z uczniami ze SPE.

Gimnazjum nr 3
Udział w Dniach Otwartych organizowanych przez gimnazjum.
Udział w konkursach organizowanych przez gimnazjum dla uczniów klas 6, np. Złapać byka za rogi (konkurs ortograficzny)

Przedszkola miejskie
Zajęcia w ramach Otwartej Szkoły.
Wystawianie dla przedszkolaków przedstawień teatrzykowych w ramach Otwartej Szkoły oraz z okazji Jasełek.
Zapraszanie potencjalnych uczniów klas pierwszych na Pikniki Rodzinne w ramach Dni Integracji.
Przekazywanie oferty edukacyjnej i materiałów promocyjnych.
Prowadzenie lekcji otwartych.

Placówki specjalne: SOSW w Barcicach, ZSS w Kwidzynie, OREW w Okrągłej Łące, MOW Kwidzynie
Udział w imprezach integracyjnych, np. „Barcickie Lasy” oraz Pikniku Integracyjnego z okazji Dnia Dziecka (ZSS).
Wspólne szkolenia „Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w świetle nowej podstawy programowej” (doradca metodyczny – D. Chodorowska).
Udział w Forum Teatralnym Szkolnictwa Specjalnego (org. MOW).
Kierowanie uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej do placówek specjalnych.
Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z uczniem o SPE.
Promowanie talentów aktorskich uczniów z SPE.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Kwidzynie
Promocja talentów aktorskich uczniów w środowisku lokalnym.
Promowanie idei integracji.
Zapraszanie uczestników warsztatów i pensjonariuszy DPS do kinoteatru na spektakle wystawiane w ramach innowacji „Śpiewający Teatr” oraz Teatraliów.


Zielona Szkoła w Brachlewie/współpraca z Fundacją OŚWIATA

Udział uczniów klas 1-3 w zajęciach ekologicznych na terenie Zielonej Szkoły. Integracja uczniów.
Pogłębianie wiedzy o środowisku naturalnym.
Pozyskanie materiałów szkoleniowych.

Kwidzyńskie Centrum Kultury
Udostępnianie sceny Kinoteatru na przedstawienia teatralne przygotowywane przez szkołę.
Organizacja żywych lekcji historii na terenie kompleksu katedralno-zamkowego.
Udostępnianie sal zamkowych i dziedzińca na organizację Kongresu Pedagogów oraz uroczystości związanych z Jubileuszem 55.lecia szkoły.
Organizacja Teatraliów (KCK).
Bezpłatne udostępnienie Krypty Mistrzów (połączone z wykładem) dla uczestników i gości w ramach Kwidzyńskiego Święta Muzyki.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Podnoszenie świadomości historycznej uczniów z wykorzystaniem zasobów historycznych regionu.
Kształtowanie właściwych postaw- patriotycznych i związanych z użytkowaniem miejsc użyteczności publicznej.
Rozwijanie zainteresowań twórczych i zdolności aktorskich (coroczny udział w Teatraliach


WSPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKĄ MIEJSKO-POWIATOWĄ W KWIDZYNIE
ORAZ BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ W GDAŃSKU FILIA W KWIDZYNIE
Szkoła współpracuje w zakresie propagowania czytelnictwa z innymi bibliotekami w Kwidzynie. Uczniowie korzystają z zasobów nie tylko biblioteki szkolnej (wypożyczalni, czytelni, Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej), ale również mieszczącej się w Szkole Biblioteki Miejsko-Powiatowej Filia nr 2 dla Niepełnosprawnych (udostępnia ona literaturę na nośnikach elektronicznych – kasety, płyty oraz książki „tradycyjne” pisane alfabetem Braille`a, filmy na płytach z audiodeskrypcją, a także pozycje z zakresu opieki nad osobami z dysfunkcjami, zarówno fizycznymi jak i psychicznymi, literaturę medyczną, beletrystykę).
Korzystamy z oferty wystaw, spotkań autorskich i lekcji bibliotecznych prowadzonych w Bibliotece Miejsko-Powiatowej, np. wyjście z klasami na wystawę reprintu jedynej w Polsce pelplińskiej Biblii Gutenberga, udział w lekcji bibliotecznej poświęconej dziejom sporządzania książek w średniowieczu i czasach współczesnych.
Współpracujemy z Biblioteką Pedagogiczną w Gdańsku filia w Kwidzynie w zakresie:
• upowszechniania czytelnictwa poprzez udział w konkursach czytelniczych (np. „W Krainie Fantazji”), warsztatach dla klas I-III („Radość czytania”), warsztatach czytelniczo-medialnych („Bajkowe spotkania z przygodą”);
• udział bibliotekarzy w spotkaniach szkoleniowych prowadzonych przez ww. bibliotekę, wymiana doświadczeń z bibliotekarzami szkół powiatu kwidzyńskiego.

Propagujemy czytelnictwo poprzez organizację akcji „Cała Szóstka Czyta”:
• promocje książek z dzieciństwa – czytanie fragmentów ciekawych lektur przez nauczycieli, uczniów, rodziców (akcja czytelnicza przez szkolny radiowęzeł);
• cykliczne „Czytelnicze zgaduj-zgadule” (konkursy, krzyżówki, zagadki);
• zajęcia czytelnicze „Zaczarowane opowiadania” prowadzone w świetlicy;
• program poświęcony patronowi szkoły W. Gębikowi (wieczornica, zapoznawanie z jego twórczością na lekcjach, konkursy: wiedzy o patronie, kaligrafii, plastyczny)
• konkursy baśniowe;
• informacje o nowościach książkowych – prezentacje na ekranach telewizyjnych na korytarzach;
• tematyczne wystawki książek;
• prezentacje książek i czasopism podczas lekcji bibliotecznych.

Współpraca z parafiami.
Szkoła w środowisku lokalnym podejmuje współpracę z Parafiami Rzymsko-Katolickimi na terenie miasta Kwidzyna, są to parafie p.w. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika, Świętego Jana Ewangelisty, Miłosierdzia Bożego oraz Świętej Trójcy.
Współpraca polega na organizowaniu:
 uroczystości o charakterze religijno-patriotycznym,
 przedstawień o tematyce religijnej, biblijnej ( np. Misterium Paschalne, Apele Papieskie)
 koncertów pieśni o tematyce religijnej ( Kolęd i Pastorałek, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka)
 wigilii szkolnej, jasełek,
 pomocy najbardziej potrzebującym ( organizacja zbiórek odzieży, obuwia, przyborów szkolnych ).
Nauczyciele wraz z dziećmi i rodzicami uczestniczą w nabożeństwach z okazji świąt szkolnych (jubileuszy szkoły) z udziałem Pocztu Sztandarowego.
Rada Pedagogiczna wspiera działania parafii podczas wielkopostnych rekolekcji szkolnych oraz konkursów religijnych.
Szkoła współpracuje z organizacją o charakterze pomocowym CARITAS działającą przy ww. parafiach i Gimnazjum nr2 w Kwidzynie.
Uczniowie, rodzice, nauczyciele uczestnicząc aktywnie w życiu różnych parafii uczą się wielkiej wzajemnej troski i odpowiedzialności za siebie i innych ludzi.