Promocja zdrowia

Promocja zdrowia
CZYM JEST EDUKACJA ZDROWOTNA?
To proces, w trakcie którego wszyscy uczą się dbać o zdrowie własne i innych, dlatego w naszej szkole koncentrujemy się na uświadamianiu związków między zdrowiem człowieka a jego stylem życia oraz środowiskiem fizycznym i społecznym.
PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA realizujemy od września 2007.
Główny cel programu to stwarzanie przez szkołę warunków i sytuacji dydaktycznych umożliwiających realizację zdrowego stylu życia, a w konsekwencji doprowadzenie do poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny
NASZ PROGRAM ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ETAPY DZIAŁAŃ:
· Edukacja zdrowotna
· Higiena. Higiena umysłowa
· Zdrowie psychiczne i rozwój społeczny. Bezpieczeństwo i rodzina. Komunikacja, partnerstwo, umiejętności prospołeczne.
· Edukacja zdrowotna. Higiena odżywiania
· Aktywność ruchowa
· Bezpieczeństwo. Życie bez nałogów
· Ekologia
Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie należy do sieci pomorskich szkół promujących zdrowie. Od kilku już lat, realizując zadania zawarte w programie promocji edukacji zdrowotnej, staramy się rozbudzać i kształtować świadomość zdrowotną naszych uczniów. Bardzo ważnym elementem tych działań jest współpraca wszystkich nauczycieli oraz wielu rodziców. Dzięki współpracy, rokrocznie w naszej szkole odbywają się ciekawe imprezy sportowo – rekreacyjne, festyny rodzinne, warsztaty edukacyjne. Uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły mają możliwość poznać zdrowe sposoby odżywiania się, spędzania czasu wolnego oraz skorzystać z bezpłatnych porad i szkoleń.
Realizując zadania wynikające z programu Szkoły Promującej Zdrowie szkoła wykonuje następujące działania
I. Zwiększenie aktywności ruchowej uczniów.
Uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział we wszystkich rekreacyjnych formach aktywności ruchowe proponowanej przez miasto
· „Czwartkach lekkoatletycznych”, zawodach lekkoatletycznych organizowanych przez KCSiR,
· Turnieju piłki siatkowej chłopców i dziewcząt organizowanym przez KCSiR,
· Rajdach pieszych i rowerowych
W szkole promowane są zachowania prozdrowotne uczniów pod kątem właściwego przygotowania do lekcji wychowania fizycznego i aktywnego w nich uczestnictwa -w zajęciach wychowania fizycznego czynnie uczestniczy 80% uczniów.
Wszystkie klasy uczestniczą w wycieczkach integracyjno – krajoznawczych:
Uczniowie klasy realizując godziny wychowania fizycznego III uczęszczają obowiązkowo na basen w ramach miejskiego programu –nauki pływania.
Szkoła posiada bogata ofertę sportowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach innowacji pedagogicznej „Sport sposobem na nudę” W zajęciach uczestniczą uczniowie klas I-VI.
Od 10 lat funkcjonują w naszej szkole klasy sportowe o profilu piłki siatkowej i koszykowej.
W szkole organizowane są następujące imprezy:
· Inauguracja Roku Sportowego- złote rekordy
· Dzień sportu”
· Turniej rozgrywek międzyklasowych
· Tor sprawnościowy dla przyszłych klas pierwszych
· Ćwicz razem z nami- Sportowa Integracja Europejska”
· Dzień Dziecka na sportowo
II. Zmiana nawyków żywieniowych – promocja zdrowej żywności
W szkole organizowane następujące imprezy:
· „Jesień porą kolorów, witamin i smaków”
· „Witaminy wiosną”
· Promocja zdrowej żywności na Festynie Szkolnym przygotowana przez uczniów i ich rodziców
W szkole prowadzona jest konsekwentnie akcja „Pij mleko”. Szkoła przystąpiła także do akcji ogólnopolskiej „Owoce w szkole.
Szkoła realizuje własny program- druga przerwa, na drugie śniadanie. Wieloletni program dotyczący dożywiania uczniów w szkole. Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
III. Kształtowanie postaw prozdrowotnych
· W szkole konsekwentnie przestrzega się obowiązku zmiany odzieży na zajęciach wychowania fizycznego oraz obuwia na terenie szkoły.
· W ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, przyrody, wychowania do życia w rodzinie i wychowania fizycznego zostały prowadzone sązajęcia propagujące zdrowy styl życia oraz ochrony przed chorobami.
Szkoła realizuje programy: „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”.
„Profilaktyka Próchnicy Zębów” Prowadzona jest fluoryzacja zębów (raz w miesiącu dla uczniów klas I – VI).
IV. Szkolny Program Profilaktyki
„Dobry Wybór”. Program profilaktyczno – edukacyjny dla klas VI.
Bezpieczna i Przyjazna Szkoła.
Program „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na Agresję” realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przemocy.
V. Inne działania szkoły mające na celu poprawę klimatu społecznego
Szkoła organizuje liczne imprezy integracyjne:
· Ślubowanie uczniów klasy I – uroczyste przyjęcie w poczet szkoły nowych członków społeczności szkolnej,
· Wigilia Szkolna – impreza ogólnoszkolna, w której co roku uczestniczyli zaproszeni nauczyciele – emeryci, przyjaciele szkoły oraz liczne grono rodziców i dziadków uczniów. Impreza ta ma charakter integracyjny, łączy społeczność szkolną ze społecznością lokalną. Wigilie szkolną rozpoczynają Jasełka, a kończy wspólne dzielenie się opłatkiem, spożywanie posiłków z wigilijnego stołu..
· Zabawa karnawałowo – choinkowa – uczestniczą w niej uczniowie ze wszystkich klas oraz rodzice przygotowujący smaczny poczęstunek. Do tańca przygrywa zespół muzyczny. Obowiązkowo odbył się konkurs na króla i królową balu.
· Dzień Babci i Dziadka- występy artystyczne przygotowane przez wszystkich uczniów klas I- III
· Święto wiosny
· Festyn rodzinny, w którym uczestniczą wszystkie podmioty szkoły. Impreza o charakterze integracyjno – edukacyjnym podsumowująca roczną pracę szkoły.
· Festyn integracyjny- impreza plenerowa organizowana dla klas integracyjnych ze wszystkich poziomów klasowych
Zdrowy Pomorzanin
Dnia 20 września 2010 r.–z inicjatywy Sejmiku Województwa Pomorskiego i Zarządu Województwa Pomorskiego, przy udziale departamentów: Zdrowia, Edukacji i Sportu oraz Rolnictwa, Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWP –w Gdańsku odbyła się konferencja „Zdrowy Pomorzanin – jak zapobiegać zaburzeniom odżywiania”, w której brali udział nauczyciele z naszej szkoły. Podczas spotkania wystąpiły osoby zaangażowanych w profilaktykę zdrowotną i promocję zdrowia, m.in. z Państwowego Zakładu Higieny, Uniwersytetu Warszawskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; specjaliści medyczni określą wpływ zaburzeń odżywiania na rozwój i stan zdrowia w zakresie m.in. zaburzeń endokrynologiczno-metabolicznych, ortopedycznych, stomatologicznych. Odbyły się prezentacje dotyczące zdrowego stylu życia: zdrowej diety, aktywności fizycznej, aspektów psychologicznych.
Celem konferencji było przedstawienie europejskiego projektu Healthy Eating and Physical Educationin Schools „Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna w szkołach”.
Główną przesłanka do podjęcia tego projektu jest zwiększająca się gwałtownie częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. Nadwagę ma co czwarte dziecko w Europie, w Polsce 15-18% uczniów. Podstawą zapobiegania temu poważnemu problemowi zdrowotnemu i społecznemu oraz leczenie osób z nadwaga jest zmiana sposobu żywienia i sposobu aktywności fizycznej.
Aktywni z astmą
Co roku tysiące dzieci chorujących na astmę wykluczanych jest z aktywności na lekcjach wychowania fizycznego. Większość lekarzy nie zna możliwości wysiłkowych dziecka chorującego na astmę, w związku z czym przyznawane są długoterminowe zwolnienia lekarskie. Nauczyciele wychowania fizycznego nie mogę podważać takich zwolnień w ten sposób problem astmy spychany jest na bok. Płuca dziecka z astmą w bezruchu nie rozwijają się prawidłowo czego konsekwencją są choroby takie jak otyłość czy choroby układu krążeniowego.
Dnia 22 2011 r z inicjatywy Fundacji Sportowa Polska oraz Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji odbyła się konferencja pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, poświecona dzieciom chorującym na astmę, w której uczestniczyli nauczyciele z naszej szkoły.
Spotkanie poświecone było problematyce astmy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci dotkniętych tą chorobą, jego funkcjonowania w szkole a w szczególności na lekcji wychowania fizycznego. Organizatorzy wystąpili z poniższym apelem.
. Przekazanie niezbędnych informacji dotyczących aktywizacji dzieci chorych na astmę w ramach lekcji wychowania fizycznego i szkolnych zajęć pozalekcyjnych w środowisku edukacyjnym;
2. Przekazanie pediatrom, lekarzom, rodzinnym, pulmonologom i alergologom niezbędnych informacji na temat możliwości równoległego leczenia astmy i uprawiania sportu na poziomie aktywności szkolnej oraz konieczności aktywności fizycznej dzieci z astmą jako elementu pomocniczego w uzyskaniu pełnej kontroli choroby;
3. Obniżenie do niezbędnego minimum absencji chorobowej na lekcjach wf spowodowanej długoterminowymi zwolnieniami lekarskimi wynikającymi z braku znajomości możliwości wysiłkowych dziecka z astmą lub/i nowoczesnych trendów obowiązującym w leczeniu przewlekle chorych;
4. Integracja środowisk medycznego z edukacyjnym;
5. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie integracji i aktywizacji dzieci przewlekle chorych na astmę;

Jeśli chcesz się podpisać pod tym apelem wejdź na stronę www.aktywnizastma.pl