Pomoc materialna

Informacja dotycząca ubiegania się o pomoc materialną.
I. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
Warunkiem uzyskania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie Kwidzyna, dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większy niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – obecnie 456zł netto.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie do dnia 15 września danego roku szkolnego.
Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kwidzyn znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego – (Załącznik do Uchwały Nr XXIX/239/05 Rady Miejskiej w Kwidzynie  z dnia 24 lutego 2005r.).
II. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Zasady realizacji
Od 2005r funkcjonuje program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zasady realizacji tego programu określone zostały w:
· ustawie z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.).
· rozporządzeniu Rady Ministrów z 09 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z 2010r Nr 25, poz. 128).
Sposoby realizacji programu w szkole:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie realizuje program dożywiania przy pomocy jednostek organizacyjnych miasta, placówek i instytucji, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych.
Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w celu zapewnienia zdrowego żywienia.
Dzieci realizujące obowiązek szkolny, którym przyznano pomoc w formie posiłku, spożywają posiłek w stołówce szkolnej.
Pomoc udzielana jest na wniosek rodzica, opiekuna lub dyrektora szkoły, który może przygotować listę uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazać ją do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu objęcia pomocą.
Pomoc, o której mowa, nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej. Środki na zakup takich posiłków są przekazywane przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły listy uczniów oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym (informacje miesięczne).
Uwaga ! Liczba dzieci lub uczniów, którym udzielono pomocy na przedstawionych wyżej zasadach, nie może przekroczyć 20 proc. liczby uczniów i dzieci dożywianych w poszczególnych szkołach na podstawie wydanych decyzji administracyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w danym miesiącu.
Opracowała Joanna Burandt-Oprawa