Ceremoniał uroczystości

CEREMONIAŁY UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Ponieważ znajomość savoir vivre i kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, należy uczyć dzieci i młodzież zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i apeli. Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Wewnątrzszkolny, który stanowi integralną część tradycji i harmonogramu pracy tej placówki. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań i apeli.
Symbole Szkoły
1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr. Wł. Gębika z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie posiada:
· Patrona – dra Władysława Gębika
· Sztandar
· Hymn Szkoły
· Ceremoniał Wewnątrzszkolny.
Sztandar Szkoły
Sztandar Szkolny jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.
1. Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie w Izbie Patrona Szkoły. W tym samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
2. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu.
Skład pocztu sztandarowego:
· chorąży: jeden uczeń,
· zastępca chorążego: jeden uczeń,
· asysta: dwie uczennice.
Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna pocztu sztandarowego do dyrektora szkoły za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów. Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych. Po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, a ich nazwiska zostają wpisane do kroniki szkoły.
Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.
3. Insygnia pocztu sztandarowego to:
· biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię,
· białe rękawiczki.
4. Uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani odświętnie: chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie, dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice.
5. Sztandar uczestniczy we wszystkich apelach, oprócz porządkowych, które odbywają się w szkole. Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.
6. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w następujących uroczystościach miejskich:
· rocznica wybuchu II wojny światowej,
· rocznica napaści ZSRR na Polskę
· święto Odzyskania Niepodległości
· rocznica Uchwalenia Konstytucji 3. Maja
· święta i uroczystości religijne
· udział w mszach z okazji uroczystości rocznicowych.
7. Poczet sztandarowy uczestniczy również w mszach świętych z okazji:
· Dnia Patrona Szkoły
· ceremonii ślubowania klas pierwszych.
8. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:
· “zasadnicza” – na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar w pozycji pionowej, jest to również postawa przyjmowana przez asystę w czasie salutowania i prezentowania sztandaru oraz w trakcie marszu,
· “prezentuj” – chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta postawa przyjmowana jest tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego,
· “salutowanie sztandarem” – chorąży trzyma sztandar przed sobą pod kątem około 45 stopni, sztandar znajduje się w tej postawie w momencie ślubowania, składania przyrzeczeń, w kościele w czasie Podniesienia, Komunii Świętej i błogosławieństwa oraz odczytywania apelu poległych, czy salwy honorowej,
· “na ramię” – w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu chorążego pod kątem około 45 stopni,
· “spocznij” – postawa pocztu sztandarowego.
9. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych.
Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku: chorąży i jego zastępca z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.
Chorąży odchodzącego pocztu sztandarowego mówi:
W imieniu uczniów klas VI opuszczających mury tej szkoły przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej nr 6 im. dr. WŁ. Gębika z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami “Szóstki”.
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po czym szóstoklasista przekazuje sztandar.
Hymn Szkoły
1. Na apelach szkolnych w klasach I – VI, z wyłączeniem świąt państwowych, śpiewany jest hymn szkoły “Przeminęły już wieki”.
2. Na apelach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest hymn Polski “Mazurek Dąbrowskiego”.
Pasowanie na ucznia
1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy – uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za Dyrektorem Szkoły rotę przysięgi.
Rota przysięgi:
Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Tak mi dopomóż Bóg.
2. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.
Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty, który przyklęka na jedno kolano, kładzie duży ołówek i mówi: Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 6 im. dr. WŁ. Gębika z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie.
Pożegnanie absolwentów
1. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie.
Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Delegacja klas szóstych (gospodarze klas) ustawia się w dwóch rzędach po lewej i prawej stronie sztandaru. Delegacja trzyma rękę wyprostowaną, z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru, a pozostali absolwenci trzymają rękę zgiętą w łokciu i powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa przysięgi.
Przewodniczący czyta następujący tekst Roty ślubowania absolwentów: My, Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 6 im. dr. WŁ. Gębika z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie Tobie, Szkoło ślubujemy:
– wiernie strzec Twojego honoru;
– dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię;
– z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka SP nr 6 w Kwidzynie.
– swoje życie opierać na nauce Naszego Patrona – dr. Wł. Gębika- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym swoim życiu;
– zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju;
Delegacja absolwentów odpowiada: Ślubujemy!
Apele i uroczystości szkolne
1. Apele i uroczystości szkolne są organizowane dla uczniów klas I-VI, bądź w dwóch grupach wiekowych:
· grupa wiekowa I-III,
· grupa wiekowa IV-VI.
2. Każdy apel składa się z następujących części:
I. ROZPOCZĘCIE APELU:
1. Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu szkoły lub hymnu państwowego:
Apel prowadzi najczęściej przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
2. Powitanie zaproszonych gości nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów:
II. CZĘŚĆ OFICJALNA:
1. Przemówienia Dyrektora Szkoły i chętnych gości.
2. Wyprowadzenie sztandaru:
III. CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:
1. Zaproszenie do obejrzenia części artystycznej.
IV. ZAKOŃCZENIE APELU:
1. Podziękowanie osobom, które przygotowały apel i gościom za przybycie.
2. Zakończenie uroczystości.
3. W dniu, w którym w szkole odbywają się apele i uroczystości szkolne, uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego: chłopcy białe koszule i granatowe lub czarne spodnie, natomiast dziewczynki białe bluzki i granatowe lub czarne spódnice.
Stałe uroczystości wpisane są w harmonogram pracy szkoły
1. Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą:
· rozpoczęcie roku szkolnego (1 IX )
· rocznica napadu ZSRR na Polskę ( 17 IX )
· Dzień Edukacji Narodowej (14 X )
· ślubowanie uczniów klas pierwszych (X)
· święto Odzyskania Niepodległości (11 XI )
· apel z okazji Bożego Narodzenia ( XII )
· Święto Szkoły ( 19 VI )
· święta majowe ( 1-3 V )
· zakończenie roku szkolnego.
Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi
1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
· Dzień Edukacji Narodowej
· Dzień Patrona Szkoły
· święta państwowe
· dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.