korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów

PROCEDURA KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
w Szkole Podstawowej nr 6 im. dr. Wł. Gębika w Kwidzynie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169), art. 22aj-ak ze zm. oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

§1
1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki zapewnione przez MEN oraz podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne zakupione przez szkołę z dotacji celowej.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność organu prowadzącego Szkołę.
3. Podręczniki i materiały edukacyjne winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
4. Biblioteka nieodpłatnie:
  1) wypożycza za pośrednictwem wychowawcy klasy podręczniki i materiały edukacyjne;
  2) przekazuje za pośrednictwem wychowawcy klasy materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
5. Odbiór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych potwierdza na wykazie rodzic (w klasach I-III) lub uczeń i rodzic (w klasach IV-VI).
§2
1. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom Szkoły na okres nie dłuższy niż rok szkolny.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą klasy.
3. Uczniowie są zobowiązani do zachowania troski o walor użytkowy i estetyczny wypożyczonych materiałów, obłożenia ich w folię lub papier oraz chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzic zobowiązany jest do zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania w przypadku zwrotu uszkodzonego lub zniszczonego podręcznika/ materiału edukacyjnego po jego trzyletnim użytkowaniu.
§3
1. Uczniowie zwracają podręczniki do wychowawcy klasy w terminie 5 dni od dnia:
  1) zakończenia pracy z danym podręcznikiem lub
  2) wykreślenia ucznia z księgi ewidencji uczniów,
jednak nie później niż 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
2. Wychowawca klasy w uzgodnieniu z bibliotekarzem ustala termin zwrotu podręczników dla danej klasy.
3. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
§4
1. W maju danego roku szkolnego nauczyciele przedmiotów dokonują oględzin podręczników, określając stopień zużycia; wykaz uszkodzonych lub zniszczonych podręczników przekazują wychowawcy klasy.
2. Wychowawca klasy może zaangażować rodziców do dokonania oględzin podręczników i określenia stopnia zużycia.
3. W przypadku niezwrócenia przez ucznia podręcznika w wyznaczonym terminie bibliotekarz, za pośrednictwem wychowawcy klasy, przekazuje rodzicowi powiadomienie o niewywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika i wezwanie do zwrotu w ciągu 3 dni. Powiadomienie przekazane zostaje w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.
4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu podręcznika mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, wychowawca sporządza notatkę służbową opisującą sytuację i przekazuje sprawę Dyrektorowi Szkoły.
5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika Dyrektor Szkoły wzywa pisemnie rodzica do zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego, wyznaczając 14-dniowy termin na dokonanie ww. czynności.
6. W przypadku bezczynności rodzica mimo wezwania, o którym mowa w ust. 5 Dyrektor Szkoły ma prawo wszcząć procedurę egzekucji.
7. W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Szkoły ma prawo odstąpić od egzekucji zwrotu kosztów podręcznika.
§5
1. Zobowiązuje się wychowawców klas do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszą Procedurą.
2. Procedura dostępna jest na stronie internetowej Szkoły sp6.kwidzyn.pl, w sekretariacie, w bibliotece szkolnej i u wychowawcy klasy.
3. Procedura obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017.