W sytuacji zagrożenia dzieci

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KWIDZYNIE
Procedurę sporządzono na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na dzień 12 listopada 2003 r. i tego dnia zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
Część I.Procedura postępowania w przypadku negatywnego zachowania ucznia, który nie ukończywszy 18 lat:
– używa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,
– lub pali papierosy,
– lub uprawia nierząd,
– lub narusza zasady współżycia społecznego,
– lub systematycznie uchyla się od obowiązku szkolnego,
– lub udziela się w działalności grup przestępczych,
– lub popełnia czyn zabroniony;
NAUCZYCIEL, który uzyskał informację o jednym z wyżej wymienionych symptomów:
1. dokumentuje zdarzenie, sporządzając dokładną notatkę w zeszycie uwag klasowych,
2. przekazuje informację wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń;
WYCHOWAWCA, który uzyskał informację o jednym z wyżej wymienionych symptomów:
1. informuje o fakcie dyrektora i pedagoga szkolnego,
2. wzywa do szkoły rodziców ucznia (prawnych opiekunów) i przekazuje im informację dotyczącą negatywnego zachowania ucznia,
3. w obecności rodziców (prawnych opiekunów) udziela uczniowi nagany, zobowiązuje do zaniechania negatywnego postępowania,
4. rodzice (prawni opiekunowie) zostają zobowiązani do szczególnego nadzoru nad dzieckiem oraz do stałych kontaktów z wychowawcą klasy,
5. sporządza pisemne, krótkie sprawozdanie z rozmowy przeprowadzonej z rodzicami (prawnymi opiekunami), w którym umieszcza konkretne ustalenia z nimi zawarte, pod którymi strony zamieszczają swój czytelny podpis;
DYREKTOR SZKOŁY – w przypadku dalszego negatywnego zachowania ucznia oraz po wyczerpaniu wyżej wymienionych procedur:
1. wzywa rodziców do szkoły,
2. udziela w ich obecności nagany,
3. zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania a rodziców do bezwzględnego nadzoru nad dzieckiem i cotygodniowego kontaktu z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem szkolnym;
PEDAGOG SZKOLNY – w przypadku, kiedy uczeń nadal przejawia jeden z ww. wymienionych symptomów świadczących o jego demoralizacji, a rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwania do wstawiennictwa w szkole:
1. sporządza pisemną informację do sądu rodzinnego lub do policji (specjalisty ds. nieletnich),
2. kieruje wniosek o wsparcie działań wychowawczych wobec ucznia do sądu rodzinnego, opisując wszystkie zastosowane przez szkołę środki zaradcze.
Część II. Procedury postępowania w przypadku podejrzeń, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
NAUCZYCIEL:
1. powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, do której uczęszcza uczeń,
2. odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego,
3. stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie lub zdrowie;
WYCHOWAWCA:
1. zawiadamia dyrekcję,
2. zawiadamia rodziców ucznia, którzy zostają zobowiązani do odebrania dziecka ze szkoły,
3. wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia,
4. dokumentuje zdarzenie w dzienniku uwag klasowych;
W przypadku odmowy rodziców dotyczącej przybycia do szkoły, po przeprowadzonych badaniach lekarskich uczeń zostaje przekazany Policji.
Część III. Procedury postępowania wobec sprawcy czynu karalnego.
NAUCZYCIEL:
1. niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,
2. przekazuje sprawcę pedagogowi lub dyrektorowi szkoły pod opiekę,
3. powiadamia rodziców ucznia,
4. ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
5. niezwłocznie powiadamia Policję gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, kradzież itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
6. zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je Policji,
7. dokumentuje zdarzenie w dzienniku uwag klasowych;
Część IV. Procedury postępowania wobec ofiary czynu karalnego.
NAUCZYCIEL, będący na miejscu zdarzenia:
1. udziela pierwszej pomocy przedmedycznej zaś w przypadku poważnych obrażeń ciała ucznia wzywa karetkę pogotowia,
2. niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,
3. powiadamia rodziców ucznia,
4. niezwłocznie powiadamia Policję (w przypadku, gdy sprawa jest poważna i niezbędne jest zabezpieczenie śladów przestępstwa – ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia).
Miejsce zdarzenia – to obszar, na którym doszło do przestępczego działania człowieka, w wyniku którego powstały dowody i ślady tego działania.
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia polega przede wszystkim na izolacji możliwie jak największego terenu, na którym doszło do przestępczego działania sprawcy do czasu przybycia Policji. Pamiętaj:
– Nie sprzątaj śladów przestępstwa, nie dotykaj, nie dopuszczaj do tego miejsca uczniów i nauczycieli!
– Nie przeszukuj odzieży ani rzeczy ucznia podejrzanego o kradzież, chyba że zachodzi stan wyższej konieczności np. przeszukanie w celu zabrania niebezpiecznego narzędzia, którym sprawca może zrobić sobie lub innym osobom krzywdę!
– Nie odsyłaj pokrzywdzonego do domu, to ty odpowiadasz za zdrowie i życie ucznia!