Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy

Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole
Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3;.Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Cel procedury: Zapewnienie higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole i ochrona przed rozprzestrzenieniem się wszawicy.
Zakres procedury: dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie, klasie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
Sposób prezentacji procedur
1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach z rodzicami.
2. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur.
Tryb dokonywania zmian w procedurze
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor szkoły z własnej inicjatywy oraz na wniosek rady pedagogicznej lub rady rodziców.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Zasady wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Opis procedury
Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym opieką zdrowotną przez pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w uzasadnionym przypadku przeglądu czystości skóry głowy dziecka.
1. Podczas wywiadówek wychowawcy mają obowiązek przypomnieć rodzicom o konieczności monitorowania czystości skóry głowy dziecka.
2. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w klasie, z zachowaniem zasady intymności.
3. Pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań (konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników) i monitoruje ich skuteczność. Informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.
4. W przypadku dwukrotnego (w odstępie tygodniowym) stwierdzenia istnienia problemu związanego z wszawicą w klasie, upoważniona przez dyrektora osoba (nauczyciel), informuje o nim wszystkich rodziców, zalecając codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
5. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
6. Pielęgniarka po upływie 10 dni kontroluje ponownie stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
7. W przypadku nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków, m.in. zawiadomienia ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia.

WSZAWICA zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi, powodowaną przez wesz głowową, pasożyta który żyje wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka i żywi się jego krwią. Problem dotyczy w równym stopniu chłopców i dziewczynek, ale dzieci z dłuższymi włosami łatwiej mogą zostać zainfekowane. W miejscu ukąszenia powstaje niewielkie zgrubienie, które swędzi i piecze. Po około 3 tygodniach od złożenia jaj wykluwają się z nich młode osobniki. Larwy wszy (gnidy) mają kolor białawo-brązowy, rozmiarem przypominają główkę szpilki.
Wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojego żywiciela – człowieka, więc odkażanie domu czy mieszkania nie jest konieczne. Nie bytuje ona na zwierzętach domowych (pies, kot), nie ma obawy, że mogą być przyczyną zakażenia.
Leczenie: jest proste i powinno objąć wszystkich domowników. Polega ono na stosowaniu na owłosioną skórę głowy preparatów przeciwko wszawicy dostępnych w aptece, zgodnie z załączoną ulotką. W przypadku wystąpienia powikłań bakteryjnych należy zasięgnąć opinii lekarza. Odzież i pościel należy wyprać i wyprasować, szczotki i grzebienie wymoczyć w środku przeciwko wszawicy lub wyrzucić.
Profilaktyka: należy sprawdzać głowę dziecka raz na 2 tygodnie oraz po każdym jego powrocie z wakacji lub wycieczek. Zaleca się, aby kontrola włosów stała się nawykiem rodziców.
Do zakażenia dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni głowy z głową (włosami) lub pośrednio przez np. grzebienie, szczotki do włosów, ręczniki, czapki, szaliki itp. Domownicy nie powinni korzystać wspólnie z rzeczy osobistego użytku.