Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Samorząd Uczniowski tworzą członkowie całej społeczności uczniowskiej.
2. W Samorządzie Uczniowskim klasy reprezentowane są przez trójki klasowe.
3. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
4. Przewodniczący i zastępca Samorządu Uczniowskiego wybierani są w maju, a swoją działalność rozpoczynają na początku roku szkolnego:
1) wybory ogłasza przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, kampania wyborcza trwa dwa tygodnie;
2) nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwa powołana przez Samorząd Uczniowski Komisja;
3) w wyborach kandydować mogą uczniowie klas 4-5;
4) kandydaci przygotowują plakaty wyborcze wywieszane na tablicy Samorządu Uczniowskiego, zawierające dane kandydata oraz zdjęcie, streszczony plan pracy i program wyborczy;
5) formę kampanii wyborczej ustala się na lekcjach wychowawczych;
6) wybory mają charakter tajny, każdy głosuje na jednego kandydata;
7) w głosowaniu uczestniczą uczniowie klas 4-6;
8) o przyznaniu funkcji decyduje większość głosów.
5. Wybory “trójek” klasowych dokonywane są w następujący sposób:
1) w skład “trójki” klasowej wchodzą:
a) przewodniczący klasy,
b) z-ca przewodniczącego klasy,
c) skarbnik;
2) wybory są demokratyczne, głosowanie tajne na jednego kandydata;
3) o funkcji decyduje większość głosów;
4) wybierać należy uczniów, którzy:
a) są wzorem do naśladowania,
b) mają pozytywny wpływ na klasę,
c) potrafią inicjować ciekawe formy działania;
5) wybory do “trójek” klasowych ogłasza przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w pierwszym dniu nowego roku szkolnego.
6. Pierwsze zebranie “trójek” klasowych tworzących Samorząd Uczniowski zwołuje przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w pierwszej połowie września. Na zebraniu następuje:
1) wybór skarbnika, dwóch sekretarzy Samorządu Uczniowskiego, protokolanta zebrania;
2) wybór członków sekcji Samorządu Uczniowskiego;
3) wybór członków pocztu sztandarowego;
4) ustalenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na cały rok szkolny;
5) ustalenie przydziału zadań do wykonania poszczególnym klasom i sekcjom oraz trybu oceniania i rozliczania poszczególnych grup.
7. Zatwierdzony plan pracy Samorządu Uczniowskiego, zostaje przedstawiony do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
8. Wszystkie zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane. Protokół zawiera listę obecności, porządek zebrania, poszczególne wypowiedzi, wnioski do realizacji. Przed każdym zebraniem następuje odczytanie i zatwierdzenie wniosków z poprzedniego zebrania.
9. O odwołaniu z funkcji decyduje:
1) zebranie klasowe (przewodniczący klasy, zastępca przewodniczącego, skarbnik);
2) zebranie Samorządu Uczniowskiego (przewodniczący, zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele Rady Szkoły, Komisji Rewizyjnej, Sekcji Samorządu Uczniowskiego, skarbnik i sekretarz Samorządu Uczniowskiego).
10. Samorząd Uczniowski czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia zawartych w Statucie Szkoły.
11. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw uczniów:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami, i stawianymi wymogami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny;
3) prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i Dyrektorem Szkoły.
12. Samorząd Uczniowski współpracuje z pedagogiem szkolnym, który służy pomocą w rozwiązywaniu problemów szkolnych i rodzinnych.
13. Samorząd Uczniowski ustala następujący tryb rozwiązywania konfliktów szkolnych:
1) pomiędzy uczniem a uczniem, rozmowa między:
a) przewodniczący klasy – zainteresowani uczniowie,
b) wychowawca klasy – zainteresowani uczniowie,
c) wychowawca klasy – rodzice – zainteresowani uczniowie.
2) pomiędzy uczniem a nauczycielem, rozmowa między:
a) uczeń – nauczyciel,
b) uczeń – wychowawca klasy – nauczyciel,
c) uczeń – pedagog – nauczyciel,
d) uczeń – opiekun SU – Dyrektor Szkoły – nauczyciel.
3) W przypadkach bardzo trudnych: Dyrektor Szkoły – rodzice – uczniowie.
14. Samorząd Uczniowski ma prawo przekazywać bezpośrednio Dyrekcji Szkoły uwagi dotyczące organizacji życia Szkoły poprzez zaproszenie Jej na zebranie Samorządu Uczniowskiego, jak też Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej.
15. Wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego w sprawach Szkoły w szczególności dotyczą realizacji praw uczniów, takich jak:
1) zapoznanie się z programami nauczania, ich treścią, celami i wymogami,
2) jawna i umotywowana ocena postępów w nauce i zachowaniu,
3) organizacja życia szkolnego, umożliwiająca zachowanie proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań, zgodnie z własnymi potrzebami, poprzez m.in. działalność kulturalną, oświatową, sportową, rozrywkową, redagowanie i wydawanie gazety szkolnej,
4) wybór nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego, nauczyciela pełniącego rolę Rzecznika Praw Ucznia,
5) wyrażenia opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
6) wyrażenia opinii o pracy nauczyciela (na wniosek dyrektora szkoły), przy sporządzaniu oceny jego pracy.
16. Do obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy:
1) inspirowanie do samodzielnej pracy uczniów;
2) pomoc i doradztwo w organizowaniu życia szkoły;
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu Samorządu Uczniowskiego.