Dla uczniów

Uczniowie mają znaczący wpływ na życie placówki:
– współodpowiadają za to, co dzieje się w szkole,
– prezentują swoje pomysły,
– mają swoich reprezentantów w Samorządzie Uczniowskim,
– uczestniczą w konstruowaniu regulaminów szkolnych.
W SP6 organizowanych jest szereg imprez i uroczystości szkolnych, które mają na celu integrowanie uczniów, wykazanie się umiejętnościami i wiadomościami, zagospodarowanie i uatrakcyjnienie czasu wolnego, dają dzieciom sposobność do wykazania się umiejętnościami i wiadomościami.
Do organizowania uroczystości i imprez szkolnych włączany jest Samorząd Uczniowski.
Uczniowie uczą się i rozwijają umiejętność samorządności, a także samodzielności w korzystaniu z różnych instytucji i urzędów.
Dużą wagę przywiązuje się do organizacji wyjść do instytucji użytku publicznego.
Szkoła w ten sposób kształtuje odpowiedni model ucznia szkoły podstawowej, umożliwia wszechstronny rozwój jego osobowości, wiedzy i umiejętności, sprzyja przygotowaniu do aktywnego życia w społeczeństwie.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie:
˘ Jest świadomy mocnych i słabych stron swojej osobowości, rozwija cechy pożądane, dąży do doskonalenia swoich umiejętności, właściwie organizuje swój czas wolny, naukę i pracę.
˘ Przejawia troskę o własną sprawność, rozwój i zdrowie.
˘ Jest samodzielny i przygotowany do różnych form aktywności ruchowej, sprawny fizycznie, zna i stosuje zasady fair play w sporcie i w życiu codziennym.
˘ Efektywnie pracuje w zespole, odpowiedzialny i wrażliwy na potrzeby innych.
˘ Zna, rozumie i propaguje zasady integracji.
˘ Świadomy zagrożeń współczesnej cywilizacji, przestrzega praw przyrody, chroni środowisko.
˘ Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji, posługiwać się komputerem.
˘ W mowie i piśmie posługuje się językiem angielskim.
˘ Jest przygotowany do dalszej edukacji.