Dla Rodziców

Kontakty z rodzicami:
1) Miejscem kontaktu nauczycieli i rodziców jest szkoła, a w wyjątkowych sytuacjach dom lub środowisko ucznia. Miejscem kontaktu w szkole jest klasa lub inne pomieszczenie (gabinet). Nie jest dopuszczalne przeprowadzanie rozmów na korytarzu lub pod klasą.
2) Strony są zobowiązane do poszanowania wzajemnej godności rozmówców i zadbanie, by atmosfera spotkania była partnerska, życzliwa i rzeczowa. (dot. także kontaktów telefonicznych, pisemnych i innych.)
3) Nauczyciel nie może prowadzić rozmów z rodzicem w czasie trwania lekcji lub pełnienia dyżuru.
4) Obecność na zebraniach ogólnych rodzic/opiekun potwierdza podpisem na zbiorczej liście obecności danej klasy a rozmowę indywidualną nauczyciel dokumentuje notatką w dzienniku lekcyjnym klasy, do której uczęszcza uczeń.

1. Zgodnie ze Statutem za bezpieczną drogę do szkoły i powrót dziecka do domu odpowiadają jego rodzice/ prawni opiekunowie. Za drogę do czy ze szkoły uważa się także dojście na lub z pływalni, jeśli tam dziecko zaczyna lub kończy swoje lekcje. Ze względów bezpieczeństwa i konieczności organizacji opieki przed i po zajęciach, dzieci przychodzą do szkoły na 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji (dyżur nauczycieli od godz. 7.45), na późniejsze lekcje, w tym na pływalnię na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć (z wyj. świetlicy i uczniów dowożonych). Uczeń w szkole pozostaje pod opieką pracowników szkoły. Po lekcjach, o ile nie korzysta z zajęć dodatkowych, opuszcza teren szkoły i odpowiedzialność za dziecko spoczywa na rodzicu. Prosimy nie pozostawiać swoich dzieci bez opieki rodzicielskiej przed szkołą czy pływalnią miejską .

2. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, prosimy o korzystanie z nowego PARKINGU (przejazdu) przy hali (ul. Żeromskiego). Nie wchodzimy do szkoły przez halę sportową. Obowiązują wejścia: nr 5 i nr 6 (taras), nr 1 (ul. Grunwaldzka).
Korzystanie z przejazdu przez parking powinno odbywać się w sposób bezkolizyjny, tj. tylko b. krótkie zatrzymanie, nie postój i nie zastawianie drogi przejazdowej. Rodzice podwożący dzieci do szkoły mogą wysadzać dzieci w dawnej zatoce autobusowej na ul. Moniuszki.
W godz.7.30-15.00 parking Rondo (wjazd od ul. Moniuszki) jest przeznaczony dla PRACOWNIKÓW szkoły, pojazdów dowożących OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE oraz samochodów dostawczych.
Z wejścia służbowego nr 4 (przy parkingu) mogą korzystać osoby niepełnosprawne oraz czytelnicy Biblioteki Miejsko- Powiatowej (w godz. otwarcia, tj. do godz. 17.00, z wyj. środy).
Przed godz.7.30 i po godz. 16.00 oraz w czasie trwania lekcji czynne jest wejście nr 5 (koło windy, proszę korzystać z domofonu).

3. W szkole obowiązują zarządzenia, których przestrzeganie ze względu na bezpieczeństwo dzieci i organizację pracy szkoły dotyczy rodziców i osób trzecich przebywających w szkole. Jeśli nie będą one respektowane, szkoła nie będzie mogła ponosić odpowiedzialności za naganne zachowania osób trzecich i ewentualne kradzieże.

¦ Zakaz przebywania i przemieszczania się po szkole dotyczy osób obcych (spoza szkoły), z wyj. umówionych z nauczycielem.
Każde wejście do szkoły winno być zgłoszone w dyżurce szkoły/ sekretariacie.
Rodzice nie mogą wywoływać nauczyciela z lekcji lub dyżuru, do klas wchodzą wyłącznie na spotkania i zajęcia otwarte zorganizowane przez szkołę/ nauczyciela lub wychowawcę.

¦ Rodzice (prawni opiekunowie) oczekują na swoje dzieci w holu na parterze szkoły w pobliżu sali 22 i 24 oraz przy bibliotece Miejsko – Powiatowej.
Zezwala się rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów klas I na przemieszczanie się po terenie szkoły w tzw. okresie adaptacyjnym tj. do dnia Ślubowania uczniów – 23/09/2013 r.

¦ Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, posiadania narkotyków, przynoszenia niebezpiecznych materiałów, ostrych przedmiotów.

• O Uczniów obowiązuje zakaz przynoszenia telefonów komórkowych. Wyjątek: dłuższe zajęcia szkolne (po godz. 15.30) lub ważny powód rodzinny – uczeń powinien zdeponować telefon na czas lekcji w dyżurce szkolnej lub u nauczyciela/wychowawcy.
• O Każdy uczeń odpowiada za swoją szafkę, jej czystość i kluczyk. W przypadku zgubienia kluczyka ponosi koszt wymiany zamka.
• O Uczniów obowiązuje mundurek (chabrowa koszula, identyfikator) oraz zmiana obuwia (kapcie, lekkie obuwie sportowe), na lekcjach wf – właściwy strój gimnastyczny.