Wydarzenia

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/24

odbędzie się 4 września o godz. 9:00 na dziedzińcu szkoły.

 

Wakacje

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/23 odbędzie się:
dla klas VIII w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 15.30 (hala sportowa),
dla klas I-VII w dniu 23 czerwca 2023 r. o godz. 8.00 (dziedziniec szkoły).

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających
w roku szkolnym 2023/2024 naukę w I klasie szkoły podstawowej.

Szanowni Państwo,
Od 13 do 20 marca 2023 roku przeprowadzana będzie elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Kwidzyna.

Rekrutacji dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej nabor.pcss.pl/kwidzyn

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

od 13 do 20 marca 2023 r. – zarejestrowanie kandydata w systemie nabor.pcss.pl/kwidzyn i złożenie w szkole obwodowej wydrukowanego i podpisanego Zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub Wniosku (szkoła inna, niż obwodowa) wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).
21 kwietnia 2023 r. godz. 14:00 – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do 2 maja 2023 r. do godz. 10:00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane (wzór oświadczenia w zakładce Dokumenty).
https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolapodstawowa/dokumenty
4 maja 2023 r. godz. 14:00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 6 do 30 czerwca 2023 r. – na wolne miejsca w szkole podstawowej zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Informacje podstawowe
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
• 7-letnie realizujące obowiązek szkolny,
• 6-letnie, zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Rekrutacja do klas I prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).
http://nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolapodstawowa
Do szkoły obwodowej będą przyjmowane dzieci :
• zamieszkałe w obwodzie szkoły,
• uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole, w której będą kontynuować naukę w klasie I (również w przypadku, gdy szkoła ta nie jest szkołą obwodową).

Aktualny wykaz obwodów szkół podstawowych znajdziecie Państwo w zakładce Dokumenty
https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolapodstawowa/dokumenty

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej to należy wypełnić tylko Zgłoszenie.
Wypełnione i podpisane Zgłoszenie należy dostarczyć do szkoły obwodowej.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, to należy wypełnić Wniosek wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od bardziej preferowanej (pierwsze miejsce to szkoła pierwszego wyboru) do mniej preferowanej (drugie miejsce to szkoła drugiego wyboru).
Wypełniony i podpisany Wniosek należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru.

W rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych innych, niż obwodowe brane będą pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Kwidzynie (uchwała nr XXXVIII/257/18) z dnia 25 stycznia 2018 roku).

Kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Kwidzynie:

1 Kryterium Punkty Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1 Wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (oświadczenie nr 1)
2>

Niepełnosprawność w rodzinie kandydata 2 pkt Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)
3 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 2 pkt Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (oświadczenie nr 2)
4 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 2 pkt Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (oświadczenie nr 3)
5 W szkole uczy się rodzeństwo kandydata 3 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły
6 W obwodzie szkoły zamieszkują bliscy krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki) 1 pkt Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (oświadczenie nr 4)
7 Kandydat jest mieszkańcem Kwidzyna 1 pkt Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego (oświadczenie nr 5)

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów, zobowiązanisą dołączyć do Wniosku stosowne oświadczenia, wskazane przy każdym z kryteriów. Komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie przyznaje punktów za niepotwierdzone oświadczeniami kryteria. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.
Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego Nabór

Jak wypełnić wniosek ?

 1. Udajemy się na stronę nabor.pcss.pl/kwidzyn
 2. Z listy dostępnych naborów wybieramy Szkoła Podstawowa.
 3. Z górnego menu wybieramy opcję Wypełnij podanie.
 4. Następnie wypełniamy formularz uzupełniając wszystkie obowiązkowe pola. Na pierwszej stronie są to m. in. dane osobowe. Na drugiej stronie określamy, czy chcemy wypełnić tylko zgłoszenie do szkoły obwodowej (nie wskazujemy wtedy innych SP), czy też wniosek do maksymalnie dwóch innych szkół. Z rozwijanej listy wybieramy szkołę obwodową.
 5. Jeśli wybraliśmy wniosek w zakładce „Preferencje” możemy wybrać maksymalnie 2 szkoły. Ich kolejność ma znaczenie podczas rekrutacji – na pierwszym miejscu wskazujemy szkołę, na której najbardziej nam zależy. Wyboru dokonujemy klikając na zielone ikonki z prawej strony nazwy szkół – po kliknięciu zmienia ona kolor na szary. Wybrana szkoła pokazuje się nad listą. Chcąc zmienić kolejność korzystamy z niebieskich strzałek, a chcąc usunąć wybrane placówki klikamy na czerwony krzyżyk.
 6. Na kolejnej stronie zaznaczamy odpowiedzi dotyczące kryteriów.
 7. W następnym kroku na zakładce Zakończ klikamy na przycisk Zapisz.
 8. Pobieramy wniosek poprzez kliknięcie na odnośnik Pobierz podanie.
 9. Dokument należy wydrukować, podpisać i dołączyć stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów przyjętych przez Radę Miejską w Kwidzynie.
 10. Podpisany wniosek wraz z załącznikami proszę dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru.
 11. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma identyfikator i hasło, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 12. UWAGA: Dopiero po złożeniu podania, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji. Wzory oświadczeń i wykaz obwodów stanowią załączniki do Informatora.

 alt=