O szkole

Ogółem w szkole znajduje się 36 pomieszczeń do zajęć lekcyjnych, w tym: 17 sal lekcyjnych dla klas I-III oraz 19 sal (gabinetów przedmiotowych) do zajęć w klasach IV-VI, łącznie z pracownią komputerową, językową i Salą Patrona (z częścią audiowizualną, komputerową). Aktualnie jest 7 gabinetów specjalistycznych: ogólnomedyczny, pedagoga, psychologa, logopedy, terapii pedagogicznej, origami, kinezyterapii i odnowy biologicznej (sala doświadczania świata). Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na hali sportowej, sali gimnastycznej, sali ćwiczeń, przyszkolnym placu zabaw i kompleksie sportowym. Uczniowie korzystają z dwóch pływalni miejskich (przy ul. Słowackiego i ul. Wiejskiej). Udostępniamy bibliotekę szkolną z czytelnią multimedialną oraz Miejsko-Powiatową Bibliotekę dla Osób Niepełnosprawnych. Dzieci, które uczęszczają na zajęcia dodatkowe do świetlicy szkolnej, mogą korzystać z sali rekreacyjnej (zabaw), kreatywnej, cichej nauki i telewizyjnej. Umożliwiamy spożycie ciepłego posiłku na stołówce szkolnej.
Liczba dzieci w klasach I-III: 408 w tym 196 dziewcząt
Liczba dzieci w kasach IV-VI: 371 w tym 173 dziewcząt
100 % nauczycieli ma ukończone studia wyższe:
– magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym: 65
– zawodowe lub licencjat z przygotowaniem pedagogicznym: 2
80 % nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.
40 % nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej trzech przedmiotów
Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego:
– dyplomowanych: 53
– mianowanych: 7
– kontraktowych: 7

Dodatkowe kwalifikacje nauczycieli, specjalizacje zawodowe:
-logopeda, neurologopeda
-oligofrenopedagog
-tyflopedagog
-psycholog
-trener programu Intel – Nauczanie ku Przyszłości
-trener kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii
-origami w edukacji
-wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się
-rewalidacja upośledzonych umysłowo
-profilaktyka społeczna i resocjalizacja
-terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa
-fizjoterapia dzieci i młodzieży
-gimnastyka korekcyjna
-odnowa biologiczna
-wychowanie do życia w rodzinie
-trenerzy: piłki siatkowej, piłki koszykowej i lekkoatletyki

Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej stosują w swojej pracy nowoczesne techniki komputerowe, zostali przeszkoleni w zakresie obsługi komputerów i programów edukacyjnych. W pracowniach komputerowych prowadzone są zajęcia z różnych przedmiotów.

W odpowiedzialny sposób przyjmujemy do procesu kształcenia integracyjnego dzieci niepełnosprawne, zapewniając ciąg kształcenia na poziomie szkoły podstawowej. Zatrudniamy wysoko wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalącą warsztat pracy, zaangażowaną w życie szkoły.

Zapewniamy pomoc pedagogiczną i terapeutyczną dla uczniów, u których stwierdzono defekty ruchu, słuchu, wzroku, zaburzeń mowy, zatrudniając specjalistów wspomagających proces kształcenia i wychowania w zakresie: socjoterapii, logoterapii, terapii pedagogicznej, rewalidacji, psychoterapii, neurologopedii, reedukacji, kinezyterapeutę, oligofrenopedagogów.

Organizujemy zajęcia stymulująco – terapeutyczne, korygujące, ogólnousprawniające, wspomagające naukę uczniów niepełnosprawnych, tj. zespoły dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyki korekcyjnej, kinezyterapii, logoterapii.

Nauczyciele przedmiotu w konsultacji z pedagogiem wspomagającym, psychologiem i rehabilitantem, ustalają treści programowe, dostosowują indywidualne programy terapeutyczne do potrzeb dzieci w zakresie treści, tempa, ilości, stopnia trudności, sposobu prezentacji.

Dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami ustalane są indywidualne ścieżki edukacyjne. Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości dziecka, a na dodatkowej karcie opisowej wpisywane osiągnięcia uczniów niepełnosprawnych w całym cyklu edukacyjnym, z uwzględnieniem aspektu wspierania rozwoju dziecka.