Home » Procedury korzystania z bezpłatnych podręczników

Struktura strony

Rozwiń | Zwiń

Procedury korzystania z bezpłatnych podręczników

PROCEDURA KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW,

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

w Szkole Podstawowej nr 6 im. dr. Wł. Gębika w Kwidzynie

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, art. 22aj-ak.

 

 • 1
 1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki zapewnione przez MEN oraz podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne zakupione przez szkołę z dotacji celowej.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność organu prowadzącego Szkołę.
 3. Podręczniki i materiały edukacyjne winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
 4. Biblioteka nieodpłatnie:
 • wypożycza za pośrednictwem wychowawcy klasy podręczniki i materiały edukacyjne;
 • przekazuje za pośrednictwem wychowawcy klasy materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 1. Odbiór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych potwierdza na wykazie rodzic (w klasach I-III) lub uczeń i rodzic (w klasach IV-VI).
 • 2
 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom Szkoły na okres nie dłuższy niż rok szkolny.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą klasy.
 3. Uczniowie są zobowiązani do zachowania troski o walor użytkowy i estetyczny wypożyczonych materiałów, obłożenia ich w folię lub papier oraz chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
 4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzic zobowiązany jest do:
 • zwrotu kosztu podręcznika do klas I-III, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub
 • zakupu i zwrotu wskazanego przez wychowawcę nowego podręcznika/ materiału edukacyjnego (sfinansowanego ze środków dotacji celowej); podręczniki niezgodne ze wskazanymi (np. inny rok dopuszczenia przez MEN) nie będą przyjmowane.
 1. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania w przypadku zwrotu uszkodzonego lub zniszczonego podręcznika/ materiału edukacyjnego po jego trzyletnim użytkowaniu.
 • 3
 1. Uczniowie zwracają podręczniki do wychowawcy klasy w terminie 5 dni od dnia:
 • zakończenia pracy z danym podręcznikiem lub
 • wykreślenia ucznia z księgi ewidencji uczniów,

jednak nie później niż 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

 1. Wychowawca klasy w uzgodnieniu z bibliotekarzem ustala termin zwrotu podręczników dla danej klasy.
 2. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
 • 4
 1. W maju danego roku szkolnego nauczyciele przedmiotów dokonują oględzin podręczników, określając stopień zużycia; wykaz uszkodzonych lub zniszczonych podręczników do odkupienia przekazują wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca klasy może zaangażować rodziców do dokonania oględzin podręczników i określenia stopnia zużycia.
 3. W przypadku niezwrócenia przez ucznia podręcznika w wyznaczonym terminie bibliotekarz, za pośrednictwem wychowawcy klasy, przekazuje rodzicowi powiadomienie o niewywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika i wezwanie do zwrotu w ciągu 3 dni. Powiadomienie przekazane zostaje w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.
 4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu podręcznika mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, wychowawca sporządza notatkę służbową opisującą sytuację i przekazuje sprawę Dyrektorowi Szkoły.
 5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika Dyrektor Szkoły wzywa pisemnie rodzica do:
 • zwrotu kosztu podręcznika do klas I-III, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub
 • zakupu i zwrotu nowego podręcznika/materiału edukacyjnego,

wyznaczając 14-dniowy termin na dokonanie ww. czynności.

 1. W przypadku bezczynności rodzica mimo wezwania, o którym mowa w ust. 5 Dyrektor Szkoły ma prawo wszcząć procedurę egzekucji.
 2. W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Szkoły ma prawo odstąpić od egzekucji zwrotu kosztów podręcznika.
 • 5
 1. Zobowiązuje się wychowawców klas do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszą Procedurą.
 2. Procedura dostępna jest na stronie internetowej Szkoły kwidzyn.pl, w sekretariacie, w bibliotece szkolnej i u wychowawcy klasy.
 3. Procedura obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017.

 

Stypendia dla dzieci

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program dla szkół

Podręczniki 2017/18

Zobacz co u nas na Wejdź bez logowania.

Konto Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców: 82 8300 0009 0014 2399 2000 0030