Wydarzenia

INFORMACJA
Na stronie internetowej MEN zobacz można znaleźć szczegółowy poradnik bezpiecznego wypoczynku, zawierający informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku.

Zakończenie roku szkolnego
W środę uroczystości z okazji zakończenia roku odbywały się w trzech grupach: kl. I-III, kl. IV-VII i kl. VIII.
Losowanie nagród po zamknięciu I części kampanii ROWEROWY KWIDZYN odbyło się podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego w klasach VIII, w obecności przedstawiciela Rady Miasta. Losował nasz Mistrz Polski w biegach na 2000 m – Miłosz Wesołowski.
W losowaniu wzięły udział wszystkie karty, a szczęście dopisało: Magdalenie Dobrowolskiej z kl. 6e, Kacprowi Lenartowicz- Gumienny z klasy 5a i Maciejowi Miziołek z klasy 4a. Gratulujemy!
Nagrody ufundowało miasto.
Akcja ma być prowadzona także po wakacjach.

Życzenia na wakacje

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Zakończenie roku szkolnego dla klas 1-7 odbędzie się o godz. 8.15, dla klas 8 o godz. 10.00


Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych

Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali nr 42 (sala gimnastyczna).

 

Informacja dotycząca egzaminu ósmoklasistów

Uprzejmie informuję, że egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2019 r.

 1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.00
 2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 9.00
 3. język angielski – 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 9.00

Na rozwiązanie standardowych arkuszy uczniowie mają:

 1. z języka polskiego – 120 minut
 2. z matematyki – 100 minut
 3. z języka angielskiego – 90 minut

Na wynik egzaminu z języka polskiego złożą się w 30 proc. zadania zamknięte (12-17 zadań), a w 70 proc. zadania otwarte ( 5-9 zadań, w tym wypracowanie).
Pierwsza część egzaminu będzie związana z dwoma tekstami – literackim oraz popularnonaukowym lub publicystycznym.
Druga część egzaminu to dwa tematy do wyboru – uczeń wybiera temat, a jego zadaniem jest napisać tekst nie krótszy niż 200 słów o charakterze twórczym lub argumentacyjnym. Tekst będzie wymagał odwołania się ucznia do obowiązkowych lektur oraz/lub do lektur wskazanych przez ucznia.
Arkusz z matematyki będzie zawierał od 19 do 23 zadań. Zadań zamkniętych będzie 14 – 16, za które uczeń uzyska 14-16 punktów, a udział prawidłowych odpowiedzi w wyniku sumarycznym to 50 proc. Tyle samo punktów uczeń będzie mógł uzyskać z 5–7 zadań otwartych,
Egzamin z języka obcego nowożytnego uczniowie będą zdawać na jednym poziomie, nie będzie poziomu podstawowego i rozszerzonego. Obejmie: rozumienie ze słuchu – ok. 20–25 proc. punktów; znajomość funkcji językowych – ok. 15–20 proc.; rozumienie tekstów pisanych – ok. 25–30 proc.; znajomość środków językowych – 15–20 proc. i wypowiedź pisemna – 20 proc.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach do­sto­sowanych do ich potrzeb. Egzamin ósmoklasisty może zostać przedłużony:

 1. z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut; czyli maksymalnie może trwać 180 minut
 2. z matematyki – nie więcej niż o 50 minut; czyli maksymalnie może trwać 150 minut
 3. z języka angielskiego – nie więcej niż o 45 minut, czyli maksymalnie może trwać 135 minut

Zgodnie z informacją przekazaną na początku roku szkolnego w dniach, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty nie ma w szkole zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 
Egzamin ósmoklasisty15-16-17 IV 2019 r. - wg harmonogramu CKE; art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512); dni opiekuńcze dla klas I-VII (§5 ust.1.pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603.)
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów i nie można ukończyć szkoły podstawowej bez przystąpienia do niego. Nie można go natomiast nie zdać. Nie jest bowiem określony minimalny wyniki, jaki uczeń powinien uzyskać. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą jednak brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Jeśli uczeń z przyczyn losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w tym terminie, bo na przykład zachoruje, powinien zrobić to w terminie dodatkowym – 3, 4 i 5 czerwca 2019. Musi jednak przedstawić zaświadczenie lekarskie.
Wyniki egzaminu są ostateczne. To oznacza, że nie można do egzaminu przystąpić ponownie i poprawić wyników. Nie można ich również podważać na drodze sądowej.

OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej i używania wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych (w tym telefony, zegarki z telefonem, smartfony, smartwatche).
 2. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
 3. Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory, tj.:
 4. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych)
 5. w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
 6. Można wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 7. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. Tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
 8. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.
 9. W przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu) przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików, wskazując miejsce danemu uczniowi.
 10. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.
 11. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 12. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej Sali.
 13. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 14. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

Z pozdrowieniami

Lidia Nowacka – dyrektor szkoły

 

List Burmistrza Kwidzyna do rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Szanowni Mieszkańcy Kwidzyna
Nauczyciele, Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających do szkół
Szacunkowe dane wskazują, że w kwidzyńskich szkołach, podobnie jak w innych placówkach oświatowych w całej Polsce, dojdzie do strajku, który rozpocznie się w dniu 8 kwietnia. Opowiedziała się za nim większość pracowników naszych szkół. Środowisko nauczycielskie solidarnie upomniało się o swoje słuszne prawa. Jak sami mówią walczą dziś o „godność i honor” swego wyjątkowego zawodu. Solidaryzujemy się z nauczycielami, dostrzegając destrukcyjne działania rządu w oświacie i przerzucanie odpowiedzialności i kosztów finansowych tych działań, na samorządy. Jestem przekonany, że w obliczu wielu nowych wyzwań cywilizacyjnych, praca nauczyciela powinna być nie tylko szanowana, ale także należycie wynagradzana finansowo.
Jaka będzie skala protestu okaże się w dniu rozpoczęcia strajku. Rolą samorządu będzie zapewnienia w czasie strajku bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z dyrektorami szkół, związkami zawodowymi pracowników oświaty, by zminimalizować społeczne koszty protestu. Od poniedziałku 8 kwietnia na naszej stronie internetowej, a także na portalu społecznościowym Miasto Kwidzyn, będziemy na bieżąco informować Państwa o skali akcji strajkowej, a także o naszych propozycjach zabezpieczenia dzieci. Takie informację będzie można także uzyskać w poszczególnych placówkach oświatowych.
Jeśli Państwo macie takie możliwości apeluję o zaopiekowanie się swymi dziećmi w domach lub skorzystanie z bezpłatnej oferty miejskich instytucji kultury, sportu i rekreacji. Rodzicom dzieci do ósmego roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy. Będzie się można o niego ubiegać u swego pracodawcy, po otrzymaniu w szkole zaświadczenia o akcji strajkowej. Strajkujące szkoły przygotują dla Państwa takie zaświadczenia.
Sytuacja jest bardzo trudna, nieprzewidywalna, ale dzięki stałej współpracy z pracownikami szkół będziemy starali się ją monitorować i na bieżąco reagować, by ewentualne negatywne skutki minimalizować. Dlatego proszę Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość.
Andrzej Krzysztofiak
Burmistrz Kwidzyna

Oferta samorządu dla rodziców i dzieci na czas strajku
W związku z planowaną akcją protestacyjną w szkołach, dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Kwidzyna (za okazaniem legitymacji szkolnej), razem ze swoimi rodzicami lub opiekunami, będą mogły w dniach 8-12.04 skorzystać z bezpłatnej oferty następujących instytucji miejskich:
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
Basen przy ul. Wiejskiej –codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 11.00-14.00
Basen przy ul. Słowackiego – codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00
Kwidzyńskie Centrum Kultury
Kinoteatr – seanse kinowe o godz. 9.00 i 11.00
Biblioteka Miejsko-Powiatowa
Gry planszowe, zabawy, spektakle teatralne – codziennie w godzinach od 8.00 do 13.00

Informacja Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice,
W dniu 2 kwietnia 2019 r. Dyrektor Szkoły został powiadomiony przez związki zawodowe o fakcie powołania komitetu strajkowego oraz jego składzie osobowym.
Istnieje prawdopodobieństwo, iż od 8 kwietnia 2019 r. (do odwołania) odbędzie się strajk nauczycieli.
Uprzejmie prosimy o śledzenie wiadomości wysyłanych do Państwa przez dziennik elektroniczny.
Dyrektor Szkoły dołoży wszelkich starań, by zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie szkoły, opiekę zgodnie z planem pracy szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy. Dla dzieci, które uczęszczają na obiady czynna będzie stołówka szkolna.
W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 organizowany jest egzamin ósmoklasisty:

 1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
 2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)
 3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa)

Dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w tych dniach, planowane są zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
Z pozdrowieniami
Lidia Nowacka – dyrektor szkoły

Finały Wojewódzkie w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców

Zawody odbyły się 5.04.2019r w Człuchowie. Uczniowie klas IV mieli do pokonania dystans 850m, uczniowie klas V-VI – 1000m. W skład drużyny wchodziło 5 uczniów z klas IV i 5 z klas V-VI. Nasza szkoła na zawodach powiatowych wywalczyła I miejsce w kategorii Dziewcząt i I w kategorii Chłopców. To dało nam awans do Finałów Wojewódzkich. Trasa była bardzo trudna, rozpoczynała się biegiem po plaży, następnie pod stromą górę około 200 metrów, później wiodła piaszczystą drogą leśną, kończyła się zbiegiem z górki i wiodła do mety płaską drogą. W jednym biegu biegło ok 130 osób.
Dziewczęta reprezentujące szkołę to uczennice klas lekkoatletycznych, chłopcy to uczniowie klas piłkarskich, lekkoatletycznych i koszykarskiej.
Składy Zespołów:
Dziewczęta Młodsze
Zofia Kędzierska klasa Ve (rocznik klasy IV)
Alicja Mikulska klasa Ve (rocznik klasy IV)
Natalia Wawrzyn klasa IVe
Zuzanna Buksińska klasa IVe
Wiktoria Grembowska klasa IVe
Mariia Kazansteva klasa IVe (zawodniczka rezerwowa)
Dominika Wójcik klasa IVe (zawodniczka rezerwowa)

Dziewczęta Starsze
Zuzanna Śliwa klasa VIe
Laura Tul klasa VIe
Julia Pietras klasa VIe
Zuzanna Zedlewska klasa VIe
Weronika Witońska klasa Ve
Domicela Serocka klasa VIe (zawodniczka rezerwowa)
Kinga Jóźwik klasa Ve (zawodniczka rezerwowa)

Chłopcy Młodsi
Paweł Dobrowolski klasa IVa
Marcel Zimnicki klasa IVe
Kacper Szczygieł klasa IVa
Wojciech Rożniata klasa IVa
Bartek Gółkowski klasa IVa

Chłopcy Starsi
Kacper Stępień klasa VIc
Stanisław Omernik klasa VIc
Wiktor Oprawa klasa VIc
Piotr Surdyka klasa Ve
Mateusz Sipa klasa Vc
Dziewczęta w klasyfikacji drużynowej zdobyły VII miejsce, chłopcy XI.
W każdym biegu startowało 22 drużyny, każda drużyna liczyła po 5 zawodników plus dzieci które zdobyły miejsca od I do III w biegach powiatowych.
Nasz Mistrz Miłosz Wesołowski nie zawiódł, zdobył złoty medal w biegu indywidualnym na dystansie 2000m i jest najlepszym zawodnikiem Województwa Pomorskiego. 30 marca 2019r w Garczynie odbył się Makroregion Pomorski i Miłosz Wesołowski również zdobył złoty medal.
Na wyróżnienie zasługuje Milena Frej, która w Człuchowie na dystansie 1500m przybiegła na 17 miejscu. W biegu startowało ok 100 dziewcząt.
Wiadomość z ostatniej chwili, 7.04.2019 odbył się bieg Uliczny w Chełmnie, Miłosz Wesołowski zdobył złoty medal, a Milena Frej ukończyła bieg Na 7 pozycji.
Brawa dla Naszych Sportowców i gratulacje dla Trenerów.
Informacja przygotowana przez związki zawodowe.